What's new in PM

 

Inleiding

Hieronder treft u een weergave van de recente vernieuwingen en aanpassingen in PM Record en PM Report. Dit overzicht vormt voor u een hulpmiddel in de overweging een update uit te (laten) voeren.

Gelieve in uw overweging ook notitie te nemen van de verschillende releasedata zoals vermeld in de (toelichting), de releasedatum kan van invloed zijn op uw uiteindelijke beslissing een update al dan niet (direct) uit te (laten) voeren.

Klik op de iconen om direct naar de recente wijzigingen te gaan van de voor u relevante modules.

Pro Management Software

icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon icon

icon

PM Report

icon  
PM Report (versie 08.02.05)
04/04/2014

NIEUW! – Bij keuze tot Balansmodel D (verkort) heeft u nu de aanvullende keuzemogelijkheid tot presentatie op horizontale of verticale wijze in de jaarrekening.

04/04/2014

AANPASSING! – Enkele teksten zijn conform de richtlijnen of uit grammaticale overweging aangepast. Betreft zinsneden in Fiscale positie, Financiële positie en resultaatbepalings grondslagen.

26/02/2014

SBR Publicatiestukken – de door DigiPoort toegestane SBI-codes zijn onverwacht gewijzigd voor verslagjaar 2013. De in PM Record vastgelegde SBI-code kan mogelijk niet meer geldig zijn bij het deponeren via SBR. PM Report controleert nu of de ingegeven code overeen komt met een toegestane waarde. De wijzigingen hebben voornamelijk te maken met het detailniveau van de SBI-code. De meeste 6-cijferige SBI-codes zijn niet meer toegestaan en zullen op het 4-cijferige niveau aangeleverd moeten worden. Mocht u in PM Report de melding krijgen van een ongeldige 6-cijferige SBI-code, dan volstaat het vaak om de laatste twee cijfers van de code af te halen.

26/02/2014

Exact Communicator – De laatste PM Report versie is beschikbaar voor Exact Communicator gebruikers. Deze gebruikers ontvangen een aparte mail met download link.

26/02/2014

Engelse Versie – De laatste PM Report versie is beschikbaar voor gebruikers van de Engelse versie. Deze gebruikers ontvangen een aparte mail met download link.

26/02/2014

Plaatsnamen die beginnen met een enkele quote worden voortaan beter gepresenteerd in PM Report (bijvoorbeeld 's-Gravenhage).

26/02/2014

Export Fiscaal Unit4 – de export van de post bedrijfsgebouwen is verbeterd.

26/02/2014

Naast bovengenoemde wijzigingen is er een aantal kleine onvolkomenheden opgelost.

12/02/2014

Wijziging in presentatie tekst 'Samenstellingsverklaring afgegeven'
Voortaan komt op alle bladen van de jaarstukken de tekst 'samenstellingsverklaring afgegeven' te staan. Voorheen stond deze tekst alleen op de balans en winst-en-verliesrekening. In geval van een concept wordt de tekst uiteraard niet getoond en heeft u de mogelijkheid om in de linkervoettekst de tekst 'Geen samenstellingsverklaring afgegeven' op te nemen. In geval van een controle- of beoordelingsverklaring wordt dan de tekst 'Geen accountantscontrole toegepast' opgenomen. Aan deze laatste optie is niets gewijzigd.

12/02/2014

Nieuw balansmodel in PM Report
Naast model B en C, is nu ook balansmodel D opgenomen in PM Report. Dit model komt qua opstelling overeen met balansmodel B, dus ook in scontrovorm (linker- en rechterzijde tegenover elkaar) en op twee pagina's. Model D toont echter alleen de balansposten, zonder verdere uitsplitsing (behoudens bij het eigen vermogen).

12/02/2014

Wijziging in tekst 'goedkeuren en vaststellen'
De term 'Goedkeuren en vaststellen' is overal aangepast naar 'Vaststellen' door de Algemene Vergadering.

12/02/2014

Wijziging in methodiek ondertekening door intermediair (kantoor)
Bij de ondertekening van het rapport door de intermediair kan nu worden gekozen voor twee methoden. Methode 1 'Accountant/Samensteller', waarbij tevens de functie van de ondertekenaars wordt vermeld, blijft ongewijzigd. Nieuw is methode 2 'Alleen namen', waarbij maximaal vier personen de stukken ondertekenen met alleen de naam. De te ondertekenen stukken betreffen de opdracht, de verklaring en eventueel het laatste blad van het jaarverslag/accountantsrapport. De aanbiedingsbrieven worden getekend door de contactpersoon, of indien deze niet is ingevuld, de accountant bij methode 1 en persoon 1 in geval van methode 2. Het vastleggen van een contactpersoon bij de intermediair is ook een nieuwe optie en wordt tevens gebruikt bij SBR Publicatiestukken. Omdat bepaalde gegevens nog niet in PM Record kunnen worden vastgelegd is er voor gekozen om de contactpersoon- en andere persoonsgegevens te vullen op basis van de huidige vastleggingen van accountant en samensteller in PM Record. Dit betreft een tijdelijke oplossing. Het emailadres wordt gevuld vanuit de vastgelegde Entiteiten.

12/02/2014

Ondertekening door directie / bestuur (vereniging of stichting)
De opties voor de vastlegging van directie / bestuur zijn verbeterd en meer afgestemd op de PM Record vastleggingen bij Rapportagefuncties. Zo wordt de jaarrekening in geval van een Vereniging of Stichting voortaan ondertekend door het bestuur. Het bestuur kan in stap 1 worden vastgelegd en wordt gevoed vanuit PM Record met de bestuur velden zoals vastgelegd bij 'Rapportagefuncties'. Directeur 1 t/m 4 zijn alleen nog maar relevant voor de BV, NV en Coöperatie. Voor de eenmanszaak is Directeur 1 nog wel relevant, echter wordt deze vanuit PM Record gevoed met het veld Eigenaar bij 'Rapportagefuncties'. De ondertekening bij een VOF of Maatschap blijft vooralsnog onveranderd en is op basis van de vastgelegde vennootgegevens en niet op basis van de vennoten onder 'Rapportagefuncties'. Wij zijn echter wel voornemens om de ondertekening van de VOF en Maatschap te koppelen aan de 'Rapportagefuncties'. U kunt de vennoten daar zodoende alvast vastleggen.

12/02/2014

SBR Publicatiestukken
Onder andere ten behoeve van de SBR Publicatiestukken is in stap 1 de mogelijkheid opgenomen om gegevens van de intermediair vast te leggen. Een belangrijk element hierbij betreft het emailadres van de contactpersoon van de intermediair. De Kamer van Koophandel bevestigt namelijk de publicatie van de jaarrekening na een geslaagde SBR deponering per email en voegt als bijlage (in pdf-formaat) de gepubliceerde jaarrekening toe. Naast het emailadres moet ook de naam van een contactpersoon bij de intermediair bekend zijn. Dit kan zijn de contactpersoon zelf, of een andere persoon, afhankelijk van de gekozen methode van ondertekening of de verwerking van de bevestiging van de Kamer van Koophandel binnen uw organisatie. Bij ondertekening via de methode 'Accountant/Samensteller' is dit in eerste instantie de samensteller of, indien er geen samensteller is, de accountant. Bij de methode 'Alleen namen' betreft het Persoon 1. Het opnemen van een emailadres en een contactpersoon is zodoende verplicht gesteld bij het deponeren via SBR.

12/02/2014

Nieuwe mogelijkheid in blad Fiscale positie
Indien het belastbaar bedrag negatief is, bestaat nu de mogelijkheid om de berekening en vermelding van de terug te vorderen vennootschapsbelasting te onderdrukken. Indien hiervoor wordt gekozen, dan wordt er een alternatieve zin opgenomen. Standaard is dit de zinsnede 'Er is over het boekjaar geen vennootschapsbelasting verschuldigd.' U kunt deze zin echter naar eigen voorkeur aanpassen.

12/02/2014

Wijziging in Notulen Algemene Vergadering
Indien er géén dividend wordt uitgekeerd, dan wordt hier ook geen tekst meer over opgenomen in de notulen van de Algemene Vergadering.

12/02/2014

Verzending Publicatiestukken (per post)
Indien de publicatiestukken per post worden verzonden, dan dient de adressering aan een centraal adres in Woerden te zijn. Hiertoe is de adressering in de brief aan de Kamer van Koophandel standaard aangepast. U heeft via het formulier van de publicatiestukken echter nog wel de mogelijkheid om de adressering naar de 'eigen' Kamer van Koophandel om te zetten.

12/02/2014

Consolidatie
De term 'Vennootschappelijk', de niet-geconsolideerde jaarrekening onderdelen van de moedermaatschappij, is in heel de jaarrekening vervangen door de term 'Enkelvoudig'. Als titel op het voorblad kan echter nog wel worden gekozen voor 'Vennootschappelijke jaarrekening'.

24/01/2014

Nieuwe bestanden PM Report Export Fiscaal voor verslagjaar 2013 (AFAS Profit Fiscaal, Elsevier BAS / VPB, Kluwer Belastingpraktijk, Sdu Belasting Office, Primaccount Fiscaalmanager, Tecknow Tax, Unit4 Fiscaal).

Opmerking: de update betreft alleen de benodigde xml-bestanden, het PM Report sjabloon hoeft niet vernieuwd te worden en blijft hierdoor ongemoeid!

24/01/2014

Mogelijkheid tot deponeren publicatiestukken 2013 in SBR (kleine rechspersonen).

Opmerking: de update betreft alleen de benodigde xml-bestanden, het PM Report sjabloon hoeft niet vernieuwd te worden en blijft hierdoor ongemoeid!

29/11/2013 Nieuwe versie PM Report engelstalig (08.02) > identiek aan PM Report nederlandstalig.
29/11/2013 Het probleem met de meerjaren grafiek (som der bedrijfslasten) over 4 of 5 perioden is opgelost.
29/11/2013 Diverse opmaak-aanpassingen:
 • Omschrijvingen in kasstroomoverzicht
 • Notatie kortlopende schulden en overlopende passiva bij 1 regel
 • Jaarkoppen na blokmodellen (bijvoorbeeld Eigen Vermogen) worden consequent geplaatst
14/10/2013 NIEUWE MODULE! Mogelijkheid tot opstellen Uitkeringstoets.
14/10/2013 Nieuwe (lay-out) grafieken voor financiële positie, bespreking resultaten én meerjarenoverzicht.
14/10/2013 Mogelijkheid tot opnemen van prognose in meerjarenoverzicht.
14/10/2013 Adrestype statutair adres toegevoegd (voor jaarrekening en SBR).
14/10/2013 Keuzemogelijkheid voor positie NIBOV's en statutaire bepalingen met keuze tot einde toelichting op de balans of apart blad.
14/10/2013 Mogelijkheid tot nadere categorisatie van type leningen in balans en toelichting op de balans.
14/10/2013 Mogelijkheid tot presentatie delen jaarverslag in andere eenheden, dit is van toepassing op de weergave van de financiële positie en de bespreking resultaten.
14/10/2013 Verbeterde validatie SBR publicatiestukken.
14/10/2013 Persoonsgegevens worden weergegeven inclusief titels voor en titels achter.
14/10/2013 Ondertekening laatste blad jaarverslag is uitgebreid met plaats en datum.
14/10/2013 Verbeterde functionaliteit transporteren/importeren cijfers.
14/10/2013 Twee extra (comptabele) tekstvakken voor notulen Algemene Vergadering.
14/10/2013 Verbeterde (correcte) weergave speciale leestekens in publicatie na deponering via SBR.
14/10/2013 Verbetering inhoudsopgave tussentijds rapport.
icon  
SBR
16/01/2015

Jaarrekening 2014 deponeren in SBR is nu mogelijk! - NIEUW!

Vanaf heden is het mogelijk de jaarrekening 2014 te deponeren in SBR-formaat voor de bedrijfsklasse klein. De NT2015 is nu gekoppeld zodat uw deponering voldoet aan de juiste taxonomie.

16/01/2015

SBR - Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.06) - NIEUW!

 • Opgaaf ICP 2015 mogelijk. Vanaf 2015 zijn de adresvelden straat, huisnummer, huisnummertoevoeging, postcode en plaats komen te vervallen.
 • Aangifte omzetbelasting 2015 mogelijk. Vanaf 2015 zijn de aangifteonderdelen 5e en 5f komen te vervallen.
23/10/2014

SBR Manager (versie 10.01.04)
NIEUW!
- De nieuwe SBR Manager is beschikbaar voor kantoren met een licentie voor onze SBR-software!

Dit betekent een verbetering op het gebied van functionaliteit met betrekking tot het beheren en verzenden van SBR-berichten ten opzichte van de Pro Management TransactiePoort(viewer).

Ook kunt u nu een SBR-bericht raadplegen in een zogenaamd gerenderde (leesbare) versie alvorens het betreffende bericht te verzenden, dit ter controle en voor u als gebruiker zekerheid verschaffend met betrekking tot de inhoud van het te verzenden SBR-bericht.

Voor 2015 kunt u voor een aantal berichtsoorten (BTW, Vpb, Zorgverzekeringswet en IB) machtigingen (MuMa) aanvragen bij de belastingdienst en deze berichten zullen dan ontvangen en getoond worden (na verkrijging van de aangevraagde machtiging) in uw SBR Manager.

Met de SBR Manager is aangesloten op het zogenaamde WUS-protocol van de overheid en dat resulteert in een meer uitgebreider en duidelijker weergave van de statussen en mededelingen rondom de aangeboden SBR-berichten.

Met de update wordt het door u ingezette Pki-overheidscertificaat overgeheveld vanuit de tot nu toe gebruikte Pro Management TransactiePoort.

Voor het ingebruik nemen van de SBR Manager adviseren wij de in eerder stadium aangereikte ‘Quick Guide SBR Manager’ goed door te nemen voor wat betreft het gebruiksklaar maken van de SBR Manager (indien u deze niet ontvangen heeft kunnen/zullen wij deze op verzoek toezenden).

21/07/2014

SBR - Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.04)
NIEUW!
- Importeren van de cijfers vanuit een boekhoudprogramma

Op verzoek van gebruikers van de module SBR-Aangifte Omzetbelasting is het vanaf deze versie mogelijk om bij het aanmaken van een nieuwe periodieke aangifte een door een boekhoudpakket gegenereerd (XML) bestand te importeren. Deze mogelijkheid verhoogt de efficiency in het kader van snelheid, uniformiteit met administratieve gegevens én het elimineert de kans op fouten doordat de gegevens niet meer handmatig hoeven te worden ingevoerd.

Het te verwerken bestand dient van het 'XML-BAPI formaat' te zijn. Mocht uw administratieve software een andersoortig XML-formaat exporteren dan kunt u contact op te nemen met onze afdeling Customer Care.

23/05/2014 SBR-Kredietrapportage 2013 (versie 09.02.03) - Specificatie van de omzet per activiteit voor de vorige periode nu ook beschikbaar in het tabblad 'Algemene gegevens' ten behoeve van een juiste validatie.
16/05/2014 SBR-Kredietrapportage 2013 (versie 09.02.02) - Het overnemen van de specificatie van de langlopende schulden uit een eerder opgestelde Kredietrapportage is aangepast en verloopt nu vlekkeloos. Als gevolg van een detailaanpassing in de Bankentaxonomie (code) verliep deze in eerste instantie niet zoals gewenst, de module SBR-Kredietrapportage is zodanig aangepast dat aangesloten wordt op betreffende aanpassing.
16/05/2014 SBR- Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.03)
NIEUW! Overzicht Opgaaf ICP - Op verzoek van vele gebruikers van de module SBR Opgaaf ICP is het in de nieuwe versie mogelijk een (detail)overzicht aan te maken (en te printen) van een Opgaaf ICP met daarin opgenomen een mogelijkheid tot akkoordverklaring van de klant. In betreffend overzicht treft u o.a. de Intracommunautaire prestaties voor het gekozen tijdvak per afnemer én de correcties op eerdere opgaven.
16/05/2014 SBR- Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.03)
Betalingskenmerk - Er wordt niet langer een betalingskenmerk getoond op het moment dat er BTW gevorderd zal worden van de belastingdienst, dit om te voorkomen dat de BTW-plichtige per abuis een te vorderen bedrag beschouwd als een te betalen bedrag.
16/05/2014 SBR- Aangifte Omzetbelasting / Opgaaf ICP (versie 09.02.03)
Wijziging label Totaal te betalen - Het label Totaal te betalen wijzigt bij een te vorderen bedrag naar de tekst Totaal terug te vragen. Deze wijziging bevordert de duidelijkheid voor de BTW-plichtige.
04/04/2014 NIEUW! - SBR-Kredietrapportage 2013 (BT2014) voor het opmaken van bancaire jaarrekeningen in SBR-formaat voor het verslagjaar 2013 in het kader van kredietrevisies en krediet-aanvragen. Validatie in module is verder verbeterd teneinde de efficiency te verhogen.
04/04/2014 AANPASSING! - Validatie in module opgaaf ICP met betrekking tot vermelding huisnummer is verbeterd naar een strikt nummerieke waarde.
24/01/2014 SBR Omzetbelasting - Mogelijkheid tot indienen van aangiften omzetbelasting en ICP opgaven voor kalenderjaar 2014.
24/01/2014

PM Report - Mogelijkheid tot deponeren publicatiestukken 2013 in SBR (kleine rechspersonen).

Opmerking: De update betreft alleen de benodigde xml-bestanden, het PM Report sjabloon hoeft niet vernieuwd te worden en blijft hierdoor ongemoeid!

icon  
Activa (versie 09.01.03)
23/05/2014 In geval van willekeurige afschrijving of afvoeren van activa zal de boekwaarde aan het begin van een nieuwe periode gelijk zijn aan de boekwaarde op het einde van de voorgaande periode.
24/12/2013 Aanpassing ten behoeve van een correcte werking van PM Activa in combinatie met PM Record 9. (Deze update betreft enkel een beslist noodzakelijke technische en geen functionele wijziging van de PM Software).
29/11/2013 PM Activa is geïntegreerd in PM Record en kan vanaf heden dan ook opgestart worden door activering van het Activa-icoon in PM Record.
29/11/2013 Het probleem met de registratie van een document is opgelost.
29/11/2013 Vervroegde afschrijving wordt niet langer naar rato over jaar verdeeld.
29/11/2013 Boekwaarde Aktief begin boekjaar wordt correct gepresenteerd in Activastaat.
29/11/2013 Probleem met besteding Herinvestering is opgelost door activering in de juiste periode.
icon  
PM Report
22/06/2022

PM Report (14.01.05) - In deze build is volledige ondersteuning voor TLS 1.1 en TLS 1.2 toegevoegd. Zie deze pagina voor meer informatie over de ondersteuning voor TLS 1.1 en TLS 1.2.

24/01/2022

PM Report (14.01.04) - Aanpassing in samenstellingsverklaring bij een concept jaarrekening.

24/01/2022

PM Report (14.01.04) - SBR Publicatiestukken micro en klein (NT16).

24/01/2022

PM Report (14.01.04) - Jaarovergang ten behoeve van verslagjaar 2021.

24/01/2022

PM Report (14.01.04) - Export Fiscaal koppelingen 2021.

24/01/2022

PM Report (14.01.04) – Bugfix - Activastaat opmaak pagina-einde en weergave totalen.

13/10/2021

PM Report (14.01.03) - Ondersteuning 64 bits - Aanpassingen doorgevoerd voor de ondersteuning van Microsoft Office Excel 64 bits voor PM Report. Let op: dit geldt nog niet voor Office Integration en DocMaker. Waardoor het installeren van Office 64-bits nog niet mogelijk is bij het gebruik van deze modules.

13/10/2021

PM Report (14.01.03) - Bugfix Publicatiestukken - Het bedrag van de Oudedagsverplichting op de Publicatiestukken Klein was niet zichtbaar in het geval van 1 periode. Dit is opgelost.

01/07/2021

PM Report (14.01.02) - Geen statutaire zetel - De vermelding van de 'zetel' is verwijderd in de Algemene toelichting en op het tabblad grondslagen bij een rapport voor een 'natuurlijk persoon'.

01/07/2021

PM Report (14.01.02) - Beperkt aftrekbare kosten - De afronding van de beperkt aftrekbare kosten is aangepast zodat dit overal consistent werkt. De afrondingen zijn ‘in het voordeel van de klant’.

01/07/2021

PM Report (14.01.02) - Datumnotaties aangepast - De datumnotaties zijn technisch aangepast voor Engelse systemen in combinatie met een Nederlandse Excel versie en Nederlandse systemen in combinatie met Engels Excel versie. Deze aanpassing zorgt ervoor dat de datumnotatie in alle situaties correct is.

01/07/2021

PM Report (14.01.02) - Export fiscaal Afas, Avanzer, Nextens - Diverse cijfermatige en tekstuele aanpassingen ten behoeve van een juiste aansluiting in de verschillende fiscale pakketten.

21/02/2021

PM Report (14.01.01) - Agro versie - Het rapporteren van verslagjaar 2020 is nu mogelijk op basis van extra velden voor de agrarische sector. Voor de Agro versie kan een aparte licentie worden aangeschaft.

21/02/2021

PM Report (14.01.01) - Engelse versie - Het rapporteren van verslagjaar 2020 is nu mogelijk in het Engels. Voor de Engelse versie kan een aparte licentie worden aangeschaft.

15/02/2021

PM Report (14.01.01) - Grondslagen - Voor zowel de NOW-regeling als de heraanlevering naar KVK dient een grondslag te worden opgenomen in de publicatiestukken. Deze grondslagen vindt u bij de klantkaart onder het tabblad Algemene Grondslagen en Toelichtingen. Let op! Deze worden leeg opgeleverd. Indien u deze wilt gebruiken dienen deze gevuld te worden!

15/02/2021

PM Report (14.01.01) - Wijzigingen voor 2020 - Het percentage voor VPB is aangepast. Tevens de exportbestanden naar de verschillende fiscale pakketten en de SBR Publicatiestukken Micro en Klein zijn bijgewerkt.

15/02/2021

PM Report (14.01.01) - Bugfixes - Algemene bugfixes zijn doorgevoerd.

17/09/2020

PM Report (12.01.02) - Commanditaire Vennootschap met Vpb verplichting - Bij de rechtsvorm Commanditaire Vennootschap (CV) kan voortaan aangegeven worden of deze Vpb-plichtig is.

17/09/2020

PM Report (12.01.02) - Adresvalidatie toegevoegd - In de SBR taxonomie voor de Publicatiestukken 2019 zitten er restricties aan de lengte van het adres van de onderneming; maximaal 24 tekens voor de straat, 5 voor het huisnummer, 4 voor de huisnummertoevoeging en 80 voor de plaats. U krijgt een melding wanneer een of meerdere adresvelden teveel tekens bevatten voor de SBR deponering. U dient het adres dan eerst aan te passen. In PM Record als het adres foutief was en in PM Report wanneer het alleen te lang voor de deponering is.

17/09/2020

PM Report (12.01.02) - BTW formulier verduidelijkt - De aftrekposten zijn voorzien van een asterisk (*) ter verduidelijking dat hier een negatieve waarde ingevuld dient te worden.

17/09/2020

PM Report (12.01.02) - Bugfixes - Enkele kleine bugfixes en verbeteringen.

29/01/2020

PM Report (versie 12.01.01) - Nieuwe stijl - Deze versie kenmerkt zich door een nieuwe frisse opmaak. Dit betreft voornamelijk de niet-rapportage bladen en de grafieken van de financiële positie, de bespreking van de resultaten en het meerjarenoverzicht.

29/01/2020

PM Report (versie 12.01.01) - Export fiscaal en SBR Publicatiestukken - Nieuwe PM Report versie t.b.v. jaarrekeningen over het boekjaar 2019 en eerder. De exports naar de fiscale pakketten en de SBR Publicatiestukken Micro en Klein zijn bijgewerkt.

29/01/2020

PM Report (versie 12.01.01) - Bespreking van de resultaten - De bespreking van de resultaten is uitgebreid conform winst-en-verliesrekening. Dit ging voorheen tot Resultaat vóór belasting. Nu dus volledig tot Netto-resultaat ná belastingen.

23/10/2019

PM Report (11.01.03) - Export naar Fiscaal-online.nl - Vanaf deze versie is de mogelijkheid tot het maken van een fiscale export naar het pakket Fiscaal-online.nl toegevoegd. Aangezien dit de enige wijziging is in deze versie wordt het PM Reportsjabloon NIET automatisch geüpdatet. Wilt u gebruik kunnen maken van de export naar Fiscaal-online.nl dan dient u PM Report handmatig aan te vinken in de PM UpdateManager. Neem hiervoor eventueel contact met onze supportafdeling op.

10/07/2019

PM Report (11.01.02) - Statutaire zetel - In plaats van het volledige statutaire vestigingsadres wordt vanaf deze versie alleen nog de plaatsnaam van de statutaire zetel opgenomen.

23/01/2019

PM Report (versie 11.01.01) - Aanpassing ondertekening (SBR) Publicatiestukken - De systematiek van ondertekening is aangepast aan de bepalingen in de nieuwe SBR taxonomie (NT13). Hierdoor is het vanaf deze versie mogelijk om meerdere vertegenwoordigers te laten ondertekenen namens hetzelfde bedrijf. Opmerking: Een vertegenwoordiger die namens een bedrijf ondertekent kan niet met dezelfde identieke naam eveneens als bestuurder (privépersoon) ondertekenen.

23/01/2019

PM Report (versie 11.01.01) - Diverse aanpassingen - SBR Publicatiestukken 2018, SBI codes geüpdatet voor SBR 2018 rapportage, Export Fiscaal 2018 koppelingen toegevoegd, Export Fiscaal naam KBP (Kluwer) gewijzigd in Avanzer Aangifte, Omzetbelasting nieuw laag btw tarief van 9% geïmplementeerd, Fiscale positie vpb tarieven 2018 t/m 2021 opgenomen, Bedrijfsgegevens alleen statutaire plaats vermelden in gedeelte onder KvK.

23/01/2019

PM Report (versie 11.01.01) - Verbeteringen - Importeren van de toelichtingen en grondslagen uit PM Record is versneld bij het actualiseren van tekstvelden, Import - Bepaalde importfuncties kunnen nu quotes aan in de PM Report bestandsnaam, Kasstroomoverzicht - In enkele formules van jaar 2 de vastgoedbeleggingen toegevoegd, Export Fiscaal aangepast zodat er geen ‘x-1’ subcodes en ‘x1’ subcodes aan dezelfde fiscale post gekoppeld zijn.

23/01/2019

PM Report (versie 11.01.01) - Andere versies - Gelijktijdig met PM Report 11.01.01 zijn de Exact Communicator versie 11.01.01 en Engelstalige PM Report versie 11.01.01 gepubliceerd.

04/06/2018

PM Report (versie 10.04.01) - Technische aanpassingen - In deze update zijn diverse PM Report sbr-bestanden bijgewerkt. Het betreft hier in alle gevallen noodzakelijke technische aanpassingen ten behoeve van de nieuwe PM SBR Manager.

02/02/2018

PM Report (versie 10.04.01) - Verslagjaar 2017 toegevoegd - PM Report uitgebreid met het verslagjaar 2017.

02/02/2018

PM Report (versie 10.04.01) - Fiscale exports verslagjaar 2017 toegevoegd - De fiscale exports voor het verslagjaar 2017 zijn toegevoegd voor de volgende fiscale pakketten; Nextens (v/h Elsevier), Fiscaal Gemak (Unit4), KPB Online (Kluwer), AFAS Fiscaal en TECKNOW TAX.

02/02/2018

PM Report (versie 10.04.01) - Controle op SBI codes - Jaarlijks wijzigen enkele codes van de Standaard Bedrijfsindeling, kortweg SBI codes. De SBI validatietabellen zijn in deze versie bijgewerkt op basis van de meest actuele SBI-codes.

23/08/2017

PM Report (versie 10.03.04) - Diverse aanpassingen - Met de nieuwste versie van PM Report hebben wij met name ingespeeld op de wensen van de gebruikers van onze rapportgenerator. De wijzigingen en vernieuwingen hebben betrekking op:

 • Uitbreiding van aantal Bestuurders/directieleden van 4 naar 10
 • Rechtspersoon vastleggen als bestuurder + vertegenwoordiger
 • Bestuursverslag ook faciliteren voor de rechtsvormen Stichtingen en Verenigingen
 • Diverse bugjes opgelost

  Lees meer

08/03/2017

PM Report (versie 10.03.03) - Diverse aanpassingen - In de nieuwe versie van PM Report zijn o.a. de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het blad Algemene toelichting en grondslagen wordt gevuld met uitgebreide informatie omtrent de rechtspersoon, één en ander conform de nieuwe richtlijnen
 • Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting wordt nu gepresenteerd als Resultaat voor belasting, Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen wordt Resultaat na belasting. De oorspronkelijke term Resultaat na belastingen als laatste onderdeel van de winst-en-verliesrekening wordt Nettoresultaat na belastingen.
 • PM Report Engelse versie - Met de publicatie van deze versie sluit ook de Engelse versie van PM Report aan op de wijzigingen in wet- en regelgeving en de richtlijnen voor verslagjaar 2016. Ook kan de SBR-deponering over 2016 uitgevoerd worden met deze versie. Indien PM Report Engelse versie in uw licentie is opgenomen ontvangt u een aparte e-mail waarmee u deze versie kunt downloaden.
 • PM Report Exact Communicator (inclusief Engelse versie) - Met de publicatie van deze versie is PM Report Exact Communicator ook direct weer up-to-date. Tevens is er een Engelse versie beschikbaar van PM Report Exact Communicator. Indien PM Report Exact Communicator in uw licentie is opgenomen ontvangt u een aparte e-mail waarmee u deze versie kunt downloaden.
 • PM Report Agro - Met de publicatie van deze versie sluit ook PM Report Agro aan op de wijzigingen in wet- en regelgeving en de richtlijnen met betrekking tot verslagjaar 2016. Ook kan de SBR-deponering met betrekking tot verslagjaar 2016 uitgevoerd worden met deze versie. Indien PM Report Agro in uw licentie is opgenomen ontvangt u een aparte e-mail waarmee u deze versie kunt downloaden.

13/02/2017

PM Report (versie 10.03.02) - Bugs PM Report opgelost - Er werd een verkeerde (default)waarde opgenomen in een veld (Veld 1b Belast met <6%>) van het blad Overzicht omzetbelasting, in de nieuwe versie wordt nu de juiste waarde (6%) gepresenteerd.

Daarnaast is er in het blad Fiscale positie een probleem opgelost met betrekking tot de notatie van een percentage met decimalen in het veld Beperkt aftrekbare kosten.

27/01/2017

PM Report (versie 10.03) - Aansluiting op nieuwe wet- en regelgeving, nieuwe richtlijnen en nieuwe taxonomie (NT 2017) - Met de nieuwste versie van PM Report wordt aangesloten op wijzigingen in wet- en regelgeving en in de richtlijnen, het betreft in dit geval vooral inhoudelijke wijzigingen.

Wij adviseren ten zeerste de nieuwste PM Report 10.03 versie te gebruiken voor uw jaarrekeningen 2016. Zowel de jaarrekening, als de publicatiestukken zijn inhoudelijk gewijzigd. Omdat de jaarrekening en publicatiestukken inhoudelijk zijn gewijzigd adviseren wij om de publicatiestukken 2015 zoveel mogelijk in de eerdere versie van PM Report (10.02) te maken. Zo voorkomt u verschillen in hetgeen u ziet en wat u daadwerkelijk rapporteert.

Lees meer

12/04/2016

Introductie van aanmaken en verzenden van SBR Publicatiestukken voor micro entiteiten (versie 10.02.03 PM Report) - Met de nieuwe versie 10.02.03 van PM Report kunt u Publicatiestukken op basis van de NT 10.3 (extensie op Nederlandse taxonomie t.b.v. jaarverantwoording micro-entiteiten) verzenden naar Digipoort/Kamer van Koophandel.
Deze optie betreft puur het SBR bericht en raakt vooralsnog geenszins de werking en lay-out van de jaarrekening en (reguliere) publicatiestukken. Om een micro deponering te doen dient er gekozen te worden voor 'Publicatiestukken Klein' onder 'Stap3: Rapportonderdelen definiëren'. Bij 'Onderdelen toelichting' staat direct bovenaan de mogelijkheid 'Micro entiteit (alleen ten behoeve van SBR deponering)'.
Lees meer...

12/04/2016

Nieuwe Beoordelingsverklaring, verplaatst naar rapportonderdeel Accountantsrapport/Jaarverslag - De beoordelingsverklaring bevat nieuwe teksten en is verplaatst naar het rapportonderdeel Accountantsrapport/Jaarverslag, ook in de klantkaart van PM Record (PM Report-gegevens > Rapportonderdelen) treft u de beoordelingsverklaring nu in de sector Jaarverslag!
Lees meer...

12/04/2016

Nieuwe Samenstellingsverklaring voor NOAB-kantoren - Op voorspraak van beroepsorganisatie NOAB is de Samenstellingsverklaring aangepast/vernieuwd, er is nu sprake van 1 variant zodat niet langer gekozen kan worden voor een korte of lange versie.
Lees meer...

12/04/2016

Nieuwe duiding stelsel Samenstellingsverklaring - De standaard voor Accountants met betrekking tot Samenstellingsopdrachten is definitief aangemerkt als 4410 en daarnaar wordt nu ook verwezen in de Samenstellingverklaring voor Accountants.
Lees meer...

02/03/2016

Introductie PM Report en PM Record versie 10.02 – Met de introductie van versie 10.02 van PM Report en PM Record verrijkt Pro Management haar rapportagesoftware met betrekking tot het beheer van grondslagen en toelichtingen verder met een nieuwe techniek (.NET) en compleet vernieuwde systematiek via de systematiek van éénmalig vastleggen/actualiseren en hergebruiken in de tekstuele bron PM Record.

Hoofdlijnen wijzigingen versie 10.02

05/06/2015

PM Report Consolidatie (10.01.05) – Bugfix! De fout in de verwerking van het Resultaat deelnemingen na eliminatie in de geconsolideerde jaarrekening is hersteld in deze versie zodat de geconsolideerde brugstaat geen verschillen meer zal signaleren!

11/03/2015

NIEUW! – Met de introductie van versie 10 van PM Report en PM Record verrijkt Pro Management haar rapportagesoftware verder met een uitbreiding van het gebruikte brugschema én met uitbreiding van grondslagen en toelichtingen via de systematiek van éénmalig vastleggen/actualiseren en hergebruiken in de tekstuele bron PM Record.

11/03/2015

Wijziging locatie Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen in PM Report – Op veler verzoek is de presentatie van het Resultaat uit deelnemingen in groepsmaatschappijen verplaatst. Voorheen (tot en met PM Report versie 8) werd het resultaat deelnemingen opgenomen in het Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, vanaf PM Report versie 10 wordt betreffend resultaat gepresenteerd het Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening.

11/03/2015

Uitbreiding van module Export fiscaal met 2 nieuwe exportmogelijkheden – De introductie van de nieuwe (online) aangiftesoftware van Elsevier Nextens en Unit4 Fiscaal Gemak heeft geleid tot 2 nieuwe fiscale exportmogelijkheden vanuit PM Report. Daarmee is deze exportmogelijkheid gecompleteerd en is er een exportmogelijkheid naar alle fiscale aangiftesoftware.

Wanneer u wenst te beschikken over (1 van) deze nieuwe mogelijkheid verzoeken wij u contact op te nemen met de afdeling sales van Pro Management Software.

11/03/2015

Nieuwe mutatiemogelijkheid in menu PM Report – De mutatiemogelijkheid (functieknop Mutaties) in het menu van PM Report is uitgebreid met de functie Actualiseren PM Record gegevens (stap 1 en 3) en tevens is aan deze functie navolgende functievraag toegevoegd

‘Wilt u ook de gekozen rapporten opnieuw genereren?’

11/03/2015

Uitbreiding brugschema PM Report (en Balance Base!) – De uitbreiding van het brugschema spitst zich toe op onderstaande (sub)rubrieken en subcodes:

 • Langlopende schulden - Dit betreft een uitbreiding met 10 extra leningen o/g van subriek 20816 t/m 20825 met onderliggende subcodereeksen 900 – 904 (voor subrubriek 20816) etc.
 • Overige bedrijfskosten
 • - De rubriek Overige bedrijfskosten is uitgebreid met de subrubrieken 304260 Exploitatie- en machinekosten met de onderliggende subcodereeks 4261 t/m 4289 en 304770 Andere kosten met de onderliggende subcodereeks 4770 t/m 4799

11/03/2015

Uitbreiding in categoriën Langlopende schulden – De categorie Leaseverplichtingen is toegevoegd aan de keuzeindeling Langlopende schulden (en kortlopend deel langlopende schulden) zodat de presentatie van deze positie in de Toelichting op de balans lang nog nauwgezetter gepresenteerd kan worden.

11/03/2015

Uitbreiding aantal Langlopende schulden (naar 25) – Op veler verzoek is het aantal leningen o/g uitgebreid met 10 naar in totaal 25 Leningen o/g. Met deze uitbreiding kunt u de informatievoorziening aan de zogenaamde “stakeholders” met betrekking tot de gerapporteerde klant kwantitatief en kwalitatief op hoger niveau brengen. De gememoreerde toevoeging van de categorie Leaseverplichtingen stelt u in staat om in uw Toelichting op de balans (passiva) nog nader de aard van de schuldposities te specificeren.

11/03/2015

SBR-deponering engelstalige jaarrekening – Vanaf PM Report Engelstalig sjabloon versie 10 is het mogelijk om deze in SBR-formaat te deponeren voor de bedrijfsklasse klein.

11/03/2015

Doorgevoerde verbeteringen – Vanaf PM Report Engelstalig sjabloon versie 10 is het mogelijk om deze in SBR-formaat te deponeren voor de bedrijfsklasse klein.

 • De laatste bladen van het jaarverslag en de jaarrekening worden nu vastgesteld obv werkelijke posities van de bladen
 • Plaats Kamer van koophandel wordt nu bepaald vanuit het vestigingsadres
 • Voor wat betreft de jaarrekening VOF wordt de bedragen van de resultaatverdeling vennoten nu afgerond tbv de brugstaat
 • Presentatie investeringsaftrek en desinesteringsbijtelling in blad Fiscale positie is nu correct bij restwinst 0
 • Grafiek meerjarenoverzicht is verbeterd door middel van vastzetten grafiekassen
 • In de bevestiging bij de jaarrekening (LOR) is een tekstmatige verbetering doorgevoerd voor wat betreft het eigendom van activa
 • De import van de horizontaal georiënteerde Activastaat is verbeterd
 • In de conceptjaarrekening activazijde balans wordt de conceptnotatie nu juist weergegeven
 • De vermelding van bezoldiging bestuurders en commissarissen is gecorrigeerd, deze wordt niet meer getoond wanneer de keuze tot presentatie in de Winst- en verliesrekening NIET aangevinkt is.
 • Samenstellingsverklaring NOAB (uitgebreid) is taalkundig gecorrigeerd
 • De tabvolgorde van het blad suppletie aangifte omzetbelasting is aangepast

icon  
PM SBR Manager
24/01/2022

PM SBR Manager (14.02.02) – Bugfix - Aanlevering kunnen Annuleren en Herzien onder Te fiatteren.

24/01/2022

PM SBR Manager (14.02.02) - Ten behoeve van de BIV nieuwe statuscodes toegevoegd.

01/07/2021

SBR Manager (14.01.02) - Term ‘intermediair’ vervangen door ‘licentiehouder’ - De term ‘intermediair’ is vervangen door ‘licentiehouder’ conform de PM standaard.

17/09/2020

SBR Manager (13.01.01) - Verbeterde controle certificaat - Voortaan wordt direct bij het selecteren van het PKI certificaat al gekeken of het certificaat een privaat deel heeft. Als het private deel ontbreekt dan verschijnt hiervan een melding en kan er een andere certificaat gekozen worden.

17/09/2020

SBR Manager (13.01.01) - Verbeterde statusinformatie - Op het aanleverscherm zijn voortaan zowel de statuscode als de bijbehorende omschrijving ervan naast elkaar zichtbaar.

17/09/2020

SBR Manager (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en verbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

17/09/2020

SBR Manager (13.01.01) - Bij optie ‘herzien’ andere bank mogelijk - Bij de optie ‘herzien’ voor Kredietrapportages kan voortaan ook voor een andere bank of kredietverstrekker gekozen worden. Tevens is deze optie voortaan ook mogelijk in het geval van goed afgeleverde aanleveringen. Op deze wijze kan een jaarrekening van eenzelfde periode eenvoudig en snel naar meerdere partijen verzonden worden.

02/12/2019

SBR Manager (12.01.02) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen.

20/03/2019

SBR Manager (11.01.03) - Uitbreiding van SBR Rapportage met betrekking tot de Kredietrapportage.

23/01/2019

SBR Manager (11.01.01) - SBR wachtwoord - Inloggen in de PM SBR-Manager kan alleen nog met het ‘SBR wachtwoord’, en dus niet meer (ook) middels het licentie wachtwoord. Ga naar https://mijn.sbrwebmanager.nl en klik bij problemen op ‘Wachtwoord vergeten’ of neem contact met onze supportafdeling op.

04/06/2018

SBR Manager (10.04.01) - Personen aan meerdere bedrijven kunnen koppelen - Vanaf deze versie is de wijze waarop personen worden toegewezen aan bedrijven gewijzigd. Voortaan kan een persoon meerdere ‘bedrijfsrollen’ hebben. Een bedrijfsrol is een koppeling tussen een gebruiker en een bedrijf. Aan de bedrijfsrol worden vervolgens de autorisaties toegekend. De persoon kan op basis van de, aan de verschillende bedrijfsrollen, toegekende autorisaties aanleveringen bekijken, fiatteren en/of aanleveren.

Opmerking: Een persoon is in deze context een medewerker bij een klant, bij een intermediair of is een externe accountant.

Belangrijk: Wanneer u een of meerdere PM SBR modules in uw abonnement heeft dan dient u deze update zo spoedig mogelijk te (laten) installeren! Zolang dit nog niet gebeurd is zal de PM SBR Manager op uw kantoor namelijk niet (meer) werken.

Klik hier voor de handleiding

12/04/2016

SBR Manager (versie 10.01.07) - Introductie van nieuwe berichtsoort - In het verlengde van de introductie van de SBR-suppletie Omzetbelasting is (logischerwijs) ook een nieuwe berichtsoort aangemaakt in de PM SBR Manager onder de noemer OBSUP.
Voor deze nieuwe berichtsoort dienen belanghebbenden geautoriseerd te worden in de PM SBR Manager zodat zij ook daadwerkelijk een SBR-suppletie Omzetbelasting kunnen verzenden naar Digipoort/Belastingdienst, hiervoor dienen éénmalig aanpassingen doorgevoerd te worden via het Menu van de PM SBR Manager via Wijzigen kantoorgegevens > tabblad 'Autorisaties' Daarnaast zal aangemerkt moeten worden dat uw organisatie geautoriseerd is voor het verzenden van een SBR-suppletie Omzetbelasting namens uw cliënt!
Lees meer...

icon  
PM SBR Rapportage
24/01/2022

PM SBR Rapportage (14.02.02) - Publicatiestukken micro en klein 2021 (NT16) - De SBR rapportage Publicatiestukken micro en klein 2021 op basis van de NT16, is beschikbaar vanaf deze versie.

13/10/2021

SBR Rapportage (14.02.01) - SBR Banken rapportage 2020 - SBR Banken rapportage voor het verslagjaar 2020 voor de bedrijfsklasse middelgroot toegevoegd.

13/10/2021

SBR Rapportage (14.02.01) - SBR Wonen rapportage 2020 - Rapportage verslagjaar 2020 is beschikbaar vanaf deze versie.

01/07/2021

SBR Rapportage (14.01.02) - Publicatiestukken Middelgroot 2020 (NT15) - De SBR rapportage Publicatiestukken Middelgroot 2020, op basis van de NT15, is vanaf deze versie beschikbaar.

01/07/2021

SBR Rapportage (14.01.02) - Kredietrapportage (FT15) - De SBR Kredietrapportage is op basis van de Financieren Taxonomie 15, kortweg FT15.

01/07/2021

SBR Rapportage (14.01.02) - Kredietrapportage status 500 - Door een wijziging in een technische procedure enige tijd geleden aan de kant van de uitvragende partij (SBR Nexus) bleven goed afgeleverde én gevalideerde SBR Kredietrapportages hangen op status 400 (‘Afleveren uitvragende partij gelukt’) en kwamen niet op status 500 (‘Validatie (bericht) bij uitvragende partij gelukt’). Hierdoor was niet zichtbaar of een bepaalde SBR Kredietrapportage ook gevalideerd en technisch goedgekeurd was. Door een aanpassing in de applicatie komen deze berichten vanaf nu weer op status 500. Later dit jaar zal de status 500 op de reguliere wijze door de uitvragende partij worden doorgegeven. Van de hiervoor noodzakelijke technische aanpassingen zult u geen hinder ondervinden.

15/02/2021

SBR Rapportage (14.01.01) - Weergave - Nieuwe weergave iconen

17/09/2020

SBR Rapportage (13.01.01) - Keuze aantal perioden - Afhankelijk van het soort rapportage (entrypoint) wordt bij ‘Aantal perioden’ voortaan een keuzelijst gevuld. Wanneer het maximum aantal perioden 1 is dan is de keuzelijst verborgen.

17/09/2020

SBR Rapportage (13.01.01) - Nieuwe berichtsoort ‘Krediet’ - In plaats van vooraf de bestemmende bank te selecteren kiest u voortaan voor ‘Krediet’. Bij het aanmaken van een nieuwe rapportage van het type Krediet wordt gevraagd voor welke bank het bericht bedoeld is.

17/09/2020

SBR Rapportage (13.01.01) - Kredietrapportage - Nieuwe op de BIV aangesloten banken en/of kredietverstrekkers toegevoegd; Bouwend Nederland, Credit Agricole, Funding Circle, October en Pentrax.

17/09/2020

SBR Rapportage (13.01.01) - Kredietrapportage - De bestemmende bank wordt getoond in het tabblad ‘In bewerking’.

02/06/2020

SBR Rapportage (12.01.04) - SBR Kredietrapportage - Boekjaar 2019 toegevoegd.

02/06/2020

SBR Rapportage (12.01.04) – SBR Publicatiestukken bedrijfsklasse Middelgroot - Boekjaar 2019 toegevoegd.

10/07/2019

SBR Rapportage (12.01.01) - Nieuwe KvK rapportages toegevoegd - Naast de publicatiestukken voor de bedrijfsklasse middelgroot zijn nu ook bedrijfsklassen micro en klein toegevoegd. Per bedrijfsklasse kan een licentie afgenomen worden. Opmerking: Wanneer er een licentie voor PM Report is dan zullen de publicatiestukken voor micro en klein middels deze module gegenereerd (kunnen) worden.

25/03/2019

SBR Rapportage - Werken met de nieuwe module SBR Rapportage?

Klik hier voor de handleiding SBR Rapportage of bekijk hier de demonstratiefilm
icon  
PM SBR Kredietrapportage (t/m maart 2019)
20/03/2019

SBR Kredietrapportage - Vanaf 31 maart 2019 wordt de huidige versie (11.01.01) niet meer ondersteund door SBR Nexus (voorheen SBR Banken). Deze module wordt vervangen door een onderdeel in SBR Rapportage conform BT13 (bankentaxonomie versie 13).

02/02/2018

SBR Kredietrapportage (10.04.01) - Jaar 2017 toegevoegd - SBR Kredietrapportage 2017 toegevoegd en tevens diverse verbeteringen doorgevoerd, nieuwe controles toegevoegd en kleine onvolkomenheden verholpen.

23/08/2017

SBR Kredietrapportage (versie 10.03.06)

In de nieuwe versie van de SBR Kredietrapportage is sprake van enkele “cosmetische” verbeteringen:
 • Validatie m.b.t. WOZ-waarde (en datum WOZ-waarde) Gebouwen en terreinen is aangescherpt
 • Voorstel tot Bestemmingsbank wordt niet langer opgehaald
  Lees meer...
18/05/2017

SBR Kredietrapportage (versie 10.03.05) - Gegevens uit Balance Base

Het probleem met het verversen van de financiële gegevens uit Balance Base is verholpen, en tevens worden voortaan ook de privé opnamen en stortingen in geval van een Eenmanszaak of VOF mee geïmporteerd.
[pad: PM Record > SBR > SBR Kredietrapportage (Krd)]
18/05/2017

SBR Kredietrapportage (versie 10.03.05) - Uitbreiding validatie

De validatie is uitgebreid: De oprichtingsdatum mag niet voorbij of in de rapportageperiode liggen.
[pad: PM Record > SBR > SBR Kredietrapportage (Krd)]
08/03/2017

SBR Kredietrapportage (versie 10.03.04)

 • SBR Kredietrapportages verslagjaar 2016: met deze update kunnen kredietrapportages over 2016 aangeleverd worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de taxonomie van 2015, waardoor boven het gegenereerde leesbare SBR rapport 2015 zal staan. Dit is dus geen fout, maar wordt veroorzaakt door het gebruik van rapportdefinities van 2015. Voor de goede orde; dit kan momenteel niet anders omdat de nieuwe bankentaxonomie nog niet gepubliceerd is door SBR Banken.
 • Nieuwe bank toegevoegd (RegioBank): deze versie is voorbereid op de nieuwe mogelijkheid tot het aanleveren van kredietrapportages aan de RegioBank. Vanaf april wordt dit door SBR Banken ondersteund. Tot die tijd kunnen dus geen berichten aan de RegioBank verzonden worden. Wel kunnen de rapportages al aangemaakt worden met SBR Kredietrapportage. Op het moment dat de berichtstroom vrijgegeven wordt, kunnen de rapportages daadwerkelijk verzonden worden. In de nabije toekomst zullen meerdere banken aansluiten op het rapportageproces. Uiteraard zal dit dan worden ondersteund door Pro Management.
01/12/2016

SBR Kredietrapportage (versie 10.03.03) - De uitvraging van SBR Banken is tussentijds gewijzigd en dit noodzaakte Pro Management aanpassingen door te voeren en een nieuwe versie te publiceren van de SBR Kredietrapportage.
Lees meer...

07/07/2016

SBR Kredietrapportage (versie 10.03.02) – In de nieuwe versie van de SBR Kredietrapportage is aansluiting gevonden tot de verscherpte validatie met betrekking tot de intermediair-gegevens van het voorgaande jaar.

Kantoren die momenteel de aansluitprocedure (whitelisten PKIoverheid certificaat en 2 testaanleveringen naar BIV) volgen dienen versie 10.03.02 in te zetten om de betreffende procedure te kunnen volbrengen.

20/05/2016

Introductie van SBR Kredietrapportages voor verslagjaar 2015 (versie 10.03.01 PM Record SBR Kredietrapportages) - Met de nieuwe versie van PM Record SBR-Kredietrapportages kunt u nu ook rapportages opstellen voor verslagjaar 2015!
Lees meer...

06/07/2015

SBR Kredietrapportage (versie 10.01.03) - Vanaf deze versie is het mogelijk SBR-Kredietrapportages 2014 te verzenden naar de banken (via de BIV)! Gedurende de afgelopen dagen zijn de laatste puntjes op de i gezet met betrekking tot de wijzigingen in de bankentaxonomie en de daarbij veranderde validaties. Natuurlijk heeft de PM SBR Manager nu ook aansluiting op de voorziening van de banken middels het meest actuele protocol (WUS 2.0).

Wanneer u gegevens van de voorgaande periode opneemt in de SBR-Kredietrapportage 2014 zullen de gegevens van de voorgaande periode ook gevalideerd worden volgens de BT2015 en zullen betreffende gegevens wellicht aangepast moeten worden (denk aan datum opmaak rapportage!)!

05/06/2015

SBR-Kredietrapportage 2014 - Het opstellen van een SBR-Kredietrapportage voor het verslagjaar 2014 is in deze versie mogelijk gemaakt, deze is gebaseerd op de BT2015.1! Hiermee is aansluiting gevonden met de meest recent gepubliceerde Bankentaxonomie!

Let op! Het versturen van een SBR-Kredietrapportage 2014 is vooralsnog niet mogelijk!

Er wordt momenteel hard gewerkt (in nauwe samenwerking met de BIV) aan het oplossen van de (technische) problemen met betrekking tot het aanleveren via de BIV (Bancaire Infrastructurele Voorziening), het moderne (WUS 2.0) protocol (dat ook gebruikt wordt voor de aanleveringen via Digipoort aan de overheid) dat wij daarvoor gebruiken vindt echter nog geen aansluiting op de voorziening van de banken.

Betreffende aansluiting verwachten wij in de komende weken te realiseren.

icon  
PM SBR Aangifte Omzetbelasting
24/01/2022

PM SBR Omzetbelasting en ICP (14.02.02) - Omzetjaar 2021 toegevoegd (NT16).

24/01/2022

PM SBR Omzetbelasting (14.02.02) - Bugfix - Omzetbelasting gegevens werden in uitzonderlijk geval niet opgeslagen.

24/01/2022

PM SBR Omzetbelasting (14.02.02) – Bugfix - Fout bij ICP aanleveringen naar Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, opgelost met nieuwe validaties.

01/07/2021

SBR Aangifte OB (14.01.02) - Opgaaf ICP - Positie van de landkeuze naar het midden van het scherm verplaatst.

17/09/2020

SBR Aangifte OB (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen.

29/01/2020

SBR Omzetbelasting (12.01.03) - Betalingskenmerk toegevoegd aan aanlevering - Het betalingskenmerk wordt vanaf deze versie ook meegezonden naar de SBR Webmanager. Het was voorheen alleen zichtbaar op het overzicht in de module SBR Omzetbelasting zelf. Nu dus ook in de SBR aanlevering in SBR Manager en in de SBR Webmanager, waarmee alle informatie voor de klant direct zichtbaar is. Bij gebruik van de SBR Webmanager hoeven er dus geen aparte e-mails met het betalingskenmerk meer naar de klanten verzonden te worden.

02/12/2019

SBR Omzetbelasting (12.01.02) - 2020 toegevoegd - Omzetbelasting jaar 2020 toegevoegd.

04/06/2018

SBR Omzetbelasting (10.04.02) - Bugfixes - Aantal bugs en onvolkomenheden verholpen.

02/02/2018

SBR Omzetbelasting (10.04.01) - Jaar 2018 toegevoegd - OB, ICP en Suppletie voor 2018 toegevoegd. Tevens enkele technische aanpassingen aan de ICP-aangifte en optische correctie in het zoekscherm verholpen.

03/02/2017

Bug in Opgaaf ICP opgelost met nieuwe versie module SBR Aangifte omzetbelasting en Opgaaf ICP (versie 10.03.03) - De Opgaaf ICP 2017 bevatte een onvolkomenheid en deze is met versie 10.03.03 verholpen!
Betreffende onvolkomenheid was technisch van aard zodat een verdere uitleg niet van waarde is.
Voor de opgaaf van Intra communautaire prestaties 2017 van uw klanten dient u versie 10.03.03 van de module SBR Aangifte omzetbelasting en Opgaaf ICP in te zetten voor aanlevering aan de belastingdienst.

12/04/2016

Introductie van mogelijkheid tot opstellen én verzenden van SBR-suppletie Omzetbelasting (versie 10.03.01) - Met de nieuwe versie van PM Record SBR-aangifte Omzetbelasting / opgaaf ICP kunt u nu ook suppleties verzenden!
Belangrijke wijziging is dat de SBR-suppletie Omzetbelasting gebaseerd is op het opgeven (per post) van een volledig (nieuw) opgavebedrag (niet langer een aanvulling/wijziging ten opzichte van het oorspronkelijke aangiftebedrag!) en derhalve bevat de SBR-suppletie Omzetbelasting de functionaliteit van opname/weergave van het oorspronkelijk aangiftebedrag over het aangegeven tijdvak met uiteindelijk als resultaat de correctie door middel van de suppletie.
Uiteraard zijn ook de te genereren overzichten aangepast op de systematiek!
Lees meer...

20/03/2015

Aanpassing in module SBR-opgaaf ICP (versie 10.01.02) - Er is een noodzakelijke aanpassing doorgevoerd in de module SBR-opgaaf ICP omdat het SBR-bericht voorzien werd van enkele in de Nederlandse Taxonomie als overbodig aangemerkte velden.

Het betreft hierbij de informatie die opgenomen werd voor wat betreft de adresgegevens van de intermediair, deze gegevens worden nu niet langer opgenomen zodat de opgaaf ICP weer geaccepteerd wordt door de belastingdienst en Digipoort.

16/01/2015 Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9.
icon  
PM SBR Publicatiestukken (PM Report)
01/07/2021

SBR Publicatiestukken (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020

SBR Publicatiestukken (12.01.02) - Adresvalidatie toegevoegd - In de SBR taxonomie voor de Publicatiestukken 2019 zitten er restricties aan de lengte van het adres van de onderneming; maximaal 24 tekens voor de straat, 5 voor het huisnummer, 4 voor de huisnummertoevoeging en 80 voor de plaats. U krijgt een melding wanneer een of meerdere adresvelden teveel tekens bevatten voor de SBR deponering. U dient het adres dan eerst aan te passen. In PM Record als het adres foutief was en in PM Report wanneer het alleen te lang voor de deponering is.

23/01/2019

SBR Publicatiestukken (11.01.01) - Jaar 2018 toegevoegd - SBR Publicatiestukken 2018 toegevoegd en 2017 geüpdatet.

29/11/2018

SBR Rapporten (11.01.01) - SBR Publicatiestukken Middelgroot - In SBR-rapporten is de mogelijkheid toegevoegd om de SBR Publicatiestukken voor de bedrijfsklasse Middelgroot te genereren en te deponeren toegevoegd. Opmerking: Voor deze optie is een aparte licentie benodigd.

[pad: PM Record > SBR > SBR Rap > Bedrijfsklasse Middelgroot > KVK > Publicatiestukken]
02/02/2018

SBR Publicatiestukken (10.04.01) - Jaar 2017 toegevoegd - SBR Publicatiestukken 2017 toegevoegd en 2016 geüpdatet.

08/03/2017

PM Report (10.03.03) - Gecorrigeerde publicatiestukken - Gecorrigeerde publicatiestukken - met deze publicatie komt ook de mogelijkheid ter beschikking om gecorrigeerde publicatiestukken aan te leveren aan de Kamer van Koophandel. Dit is een nieuwe mogelijkheid die opgenomen is in de NT 2017. In de praktijk worden daarmee de eerder gedeponeerde publicatiestukken overschreven in het handelsregister. Betreffende mogelijkheid zit in PM Report (vanaf versie 10.03.03!) in het formulier Publicatiestukken definiëren onder de noemer 'Heraanlevering van document i.v.m. onoverkomelijke onjuistheden (alleen ten behoeve van SBR deponering)'.

13/02/2017

PM Report (versie 10.03.02) - Bugs PM Report opgelost - Er werd een verkeerde (default)waarde opgenomen in een veld (Veld 1b Belast met <6%>) van het blad Overzicht omzetbelasting, in de nieuwe versie wordt nu de juiste waarde (6%) gepresenteerd.

Daarnaast is er in het blad Fiscale positie een probleem opgelost met betrekking tot de notatie van een percentage met decimalen in het veld Beperkt aftrekbare kosten.

27/01/2017

Aansluiting taxonomie NT 2017 - Met de nieuwe versie van sluit onze software aan op de actuele taxonomie (NT 2017) waarmee u (automatisch) weer aansluit op de wet- en regelgeving met betrekking tot de deponering van publicatiestukken. Nieuwe mogelijkheid in deze versie vormt de deponering van een Voorlopige Jaarrekening (zonder vaststelling!). Vermeldenswaardige wijziging in de NT 2017 vormt het feit dat u niet langer de deelnemingen via Financiële vaste activa hoeft op te nemen in de publicatiestukken!

Lees meer

icon

PM Record

icon  
PM Record (versie 09.01.26)
10/02/2015

PM Record (versie 09.01.26) - Het SBI-code selectiescherm in het tabblad ‘Kamer van Koophandel’ van de Klantkaart is verbeterd. Tevens is de achterliggende SBI-code tabel bijgewerkt conform NT 9.0 2015 (Nederlandse Taxonomie 9.0 voor het boekjaar 2014).

10/02/2015

PM Record (versie 09.01.26) - Het probleem van het niet kunnen vastleggen van een valuta in het tabblad ‘Banken’ in de Klantkaart is verholpen.

10/02/2015

PM Record (versie 09.01.26) - Het probleem van het niet bijwerken van de ‘Nog te registreren uren’ op het Startscherm (‘Dashboard’) is verholpen.

10/02/2015

PM Record (versie 09.01.26) - Het probleem van het niet bijwerken van de ‘Grafieken’ op het Startscherm en in de Klantkaarten is verholpen.

22/12/2014

PM Record (versie 09.01.25) - De in de nieuwe facturatie module aangemaakte pdf-facturen zijn vanaf deze versie ook zichtbaar en te openen in de Klantkaart en het PM Record startscherm.

22/12/2014

PM Record (versie 09.01.25) - Het tabblad ‘Factureringsgegevens’ is uitgebreid met het veld ‘Opslag %’. Middels dit veld kunt u een (afwijkend) opslagpercentage per klant vastleggen, bijvoorbeeld ten behoeve van ‘kantoorkosten’ of een andere toeslag op de factuur waarbij het percentage per klant verschilt.

24/10/2014

PM Record (versie 09.01.23) - Het is vanaf deze versie verplicht om de volledige kantoorgegevens van uw eigen kantoor en/of vestigingen in de betreffende Entiteit(en) vast te leggen. Deze gegevens worden onder andere door SBR modules en de nieuwe facturatie module gebruikt. De applicatie biedt u de mogelijkheid om in geval van onvolledigheid van de vereiste gegevens deze direct na het inloggen in PM Record te completeren en/of aan te passen. De entiteiten bevinden zich in Beheer, Stamgegevens, tabblad ‘Gegevens 6’.

Tevens is bij de entiteiten, net als bij klanten en relaties, het adres vanaf deze versie gesplitst in aparte velden voor de straat, het huisnummer en de eventuele toevoeging.

24/10/2014

PM Record (versie 09.01.23) - Opstarten van de SBR Manager - De nieuwe SBR Manager kan vanuit PM Record worden opgestart middels de knop ‘SBR’ en vervolgens de knop ‘SBR’ die er boven verschenen zal zijn. Hier vanuit kan ook direct een keuze gemaakt worden voor de onderdelen SBR Kredietrapportage* en de SBR Aangifte Omzetbelasting en/of SBR Opgaaf ICP.

* = Hiervoor is een licentie benodigd

24/10/2014

PM Record (versie 09.01.23) - Het tabblad ‘Factureringsgegevens’ van de Klantkaart (Basisgegevens) is uitgebreid met diverse velden en opties ten behoeve van nieuwe facturatie module. De nieuw toegevoegde opties en mogelijkheden hebben géén invloed op de huidige (Classic) facturatie module, maar kunnen al wel gevuld worden t.b.v. de nieuwe versie.

24/10/2014

PM Record (versie 09.01.23) - De presentatiemaskers van de fiscale nummers worden bij een klant automatisch uitgeschakeld zodra het vestigingsland van een klant een ander land dan Nederland is. Hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om een buitenlands BTW-nummer vast te leggen t.b.v. BTW verlegd op uitgaande facturen.

24/10/2014

PM Record (versie 09.01.23) - Het Nederlandse presentatiemasker van het BSN-nummer bij een persoon kan worden uitgeschakeld middels het uitvinken van de optie ‘Nederlands formaat’ achter het BSN-nummer van de betreffende persoon. Op deze manier kan een niet-Nederlands persoonsnummer worden vastgelegd.

21/07/2014 PM Report gegevens - In het tabblad 'Vaste gegevens' kunnen als accountant en/of samensteller de namen van de PM Record gebruikers weer geselecteerd worden wanneer er geen licentie voor de PM Record HRM module is. Indien er wel een licentie voor de HRM module is zal er (alleen) wanneer de volledige naamgegevens van een geselecteerde persoon nog niet zijn vastgelegd een melding verschijnen.

Opmerking: Het is mogelijk om een (geselecteerde) naam in het veld 'accountant' en 'samensteller' handmatig aan te passen.
21/07/2014 Tabel SBI-codes is geactualiseerd - Gebruikers van onze SBR-software worden sinds enige tijd geconfronteerd met retourmededelingen van de Kamer van Koophandel dat de bij een SBR-deponering gebruikte SBI-code niet correct is. Dit is het gevolg van het feit dat de Kamer van Koophandel/het CBS per verslagjaar 2013 afgestapt is van SBI-codes met 6 cijfers. Dien ten gevolge zijn er enerzijds SBI-codes komen te vervallen en anderzijds zijn er nieuwe SBI-codes toegevoegd.
De SBI-code tabel in PM Record is nu aangepast op de nieuwe notatie-methodiek van de Kamer van Koophandel zodat de SBR-deponeringen voor het verslagjaar 2013 (en volgende jaren) voor wat betreft de notatie van de SBI-code in PM Record voortaan vlekkeloos kunnen verlopen.
 
Wij hebben de keuze gemaakt het verslagjaar 2013 leidend te laten zijn voor wat betreft de vastlegging van de SBI-code in PM Record.
Voor het verslagjaar 2012 gelden echter nog wel de eventuele 6-digit notaties van de Kamer van Koophandel en voor de deponeringen van jaarrekeningen 2012 dient de SBI-code in PM Report handmatig aangepast te worden naar de voormalige (en eventuele) 6-digit notatie van de Kamer van Koophandel!
21/07/2014 NIEUW! Decimale notatie van aantal werknemers in PM Record - Vanaf versie 09.01.22 is het mogelijk het aantal werkne(e)m(st)ers vast te leggen in decimalen, hiermee realiseert u een meer exacte statistiek in de jaarrekening voor de zogenaamde stakeholders.
16/05/2014 PM Report gegevens - Mutatie (dotatie) FOR vennoten (bij Eenmanszaak/VOF) kan nu ook negatief (-) opgenomen worden, (wellicht) noodzakelijk bij een verliesgevend verslagjaar van de betreffende vennootschap.
16/05/2014 PM Report gegevens - Bij keuze tot ondertekening intermediair volgens methodiek Accountant/samensteller wordt gesignaleerd wanneer de naamgegevens ontbreken in de personeelskaart (module HRM) van betreffend personeelslid.
16/05/2014 PM Report gegevens - Presentatie geselecteerde rapportonderdelen is verbeterd met betrekking tot de Toelichting op de winst-en-verliesrekening.
16/05/2014 PM Report gegevens - Functionaliteit doorzetten periodegegevens als datums leeg zijn is verbeterd/opgelost.
16/05/2014 Klantgegevens facturatie - Mogelijkheid tot opname van Kantoorkosten (= vinkje in basisgegevens klantkaart) in de factuur is hersteld.
04/04/2014 NIEUW! - Het inlogscherm van PM Record presenteert een directe link naar de What's New (deze release notes). Met name bij extern systeembeheer biedt dit grote voordelen in het kader van de overweging om een versie-update al dan niet direct te laten uitvoeren door een systeembeheerder.
04/04/2014 NIEUW! - Er is een nieuwe versie beschikbaar van de PM Report gegevens! De efficiency is sterk verbeterd door het samenvoegen van de functionaliteiten in 3-4 bladen. Daarnaast zijn er nog meer mogelijkheden tot nadere bepaling van de opmaak van de jaarrekening opgenomen in de PM Report gegevens met de functionaliteit om nadere keuzes in een rapportonderdeel te maken. Het aantal Rapportsjablonen (voorkeursinstellingen) dat aangemaakt kan worden is uitgebreid naar 5.

In 1 oogopslag ziet u in alle bladen van de PM Report gegevens welke rapportonderdelen gepresenteerd/opgenomen zullen worden in de jaarrekening van/voor de cliënt.

Voor de rechtsvormen Eenmanszaak en VOF worden aparte (tab)bladen toegevoegd aan de PM Report gegevens wanneer in de basisgegevens (blad Kamer van koophandel) is vastgelegd dat de betreffende cliënt 1 van beide rechtsvormen heeft, deze bladen worden niet getoond bij de overige rechtsvormen.
04/04/2014 NIEUW! - Vastlegging van e-mailadres in Stamgegevens-Entiteiten (tabblad Gegevens 6) ten behoeve van bevestiging SBR-deponering publicatiebalans door Kamer van koophandel. Dit is handig wanneer u betreffende bevestiging altijd wenst te ontvangen op hetzelfde e-mailadres, voorwaarde hierbij is dat het veld in PM Report niet ingevuld wordt want dan wordt de bevestiging naar dat e-mailadres verzonden.
04/04/2014 NIEUW! - Vastlegging van plaatsnaam in Stamgegevens-Entiteiten (tabblad Gegevens 6) is voortaan een verplicht veld!
04/04/2014 NIEUW! - CSV-export Beheer, relaties uitgebreid met aantal extra velden.
04/04/2014 NIEUW! - CSV-export Mailcodes, relaties uitgebreid met aantal extra velden.
29/11/2013 Vrije velden! Nieuwe mogelijkheid in PM Record om velden toe te voegen aan relatiekaarten bij iedere relatiesoort. De naam (label) van het vrije veld en de omschrijving (tooltip) kan worden toegevoegd via de Stamgegevens in het Beheer van PM Record (startscherm).
08/11/2013 SpecOps 9.1.5: importeren van IBAN- en BIC-waarden vanuit zelfgemaakte Excelbestanden.
14/10/2013 Bij opstarten van PM Record controle op en melding van nieuwe versie(s).
14/10/2013 Extra velden in de csv-export van de mailcodes en de export mailcodes.
14/10/2013 Tonen van de openstaande aantekeningen (onder Statistieken).
icon  
Invoice
21/07/2014 Export Invoice (versie 09.02.03) - Het probleem met het verschil in afronding van de BTW-bedragen tussen PM Record en Exact Online is verholpen.
21/07/2014 PM Record Facturatie - Het proces van het sluiten van de preview van een factuur is versneld.
23/05/2014 Export Invoice (versie 09.02.02) - CASH: Kleine wijziging in het bestand met de factuurregels. Exact Online: Scheiding straatnaam en huisnummer in het bestand met de N.A.W.-gegevens.
16/05/2014 Export Invoice (versie 09.02.01) - CASH: Handige tool voor gebruikers van het administratiepakket Cash. Er kan nu een bestand aangemaakt worden in PM Record van de (met PM Record Invoice) verstuurde facturen dat geïmporteerd kan worden in Cash, hiermee behoort de tijdrovende data-entry tot het verleden, de kans op foutieve gegevens in Cash geëlimineerd en worden de (factuur)gegevens in PM Record en Cash gesynchroniseerd.
16/05/2014 Export klantgegevens Cash - Er is een synchronisatie van (een aantal) klantgegevens gerealiseerd bij gebruik van de nieuwe module Export Invoice Cash. Bij gebruik van de module Export Invoice Cash worden o.a. de velden klantnaam, contactpersoon, vestigingsadres, klantnummer, telefoonnummer, bankrekeningnummer en betalingstermijn eveneens geëxporteerd náár en aangepast ín Cash.
16/05/2014 Export Invoice (versie 09.02.02) - Muis Software: De export van de factuurregels naar Muis is aangepast conform de laatste importdefinities van Muis Software.
16/05/2014 Export klantgegevens Muis - Er is een synchronisatie van (een aantal) klantgegevens gerealiseerd bij gebruik van de nieuwe module Export Invoice Cash. Bij gebruik van de module Export Invoice Muis worden o.a. de velden klantnaam, contactpersoon, vestigingsadres, klantnummer, telefoon-, fax- en mobielnummer en bankrekeningnummer eveneens geëxporteerd náár en aangepast ín Muis.
16/05/2014 Kantoorkosten - Mogelijkheid tot opname van Kantoorkosten per klant op de factuur is hersteld. Zie ook onder PM Record op deze What's new in PM pagina.
icon  
File
28/10/2014 AANPASSING! - Bestandsregistraties (registratiecontrol): De mogelijkheid tot instellen in de bestandsregistraties is verplaatst naar rechtsboven in het scherm ‘Registreer bestand’ naast het keuzeveld ‘Type’ en nu voorzien van een gebruikelijk symbool om instellingen te wijzigen. Dit betreft tevens de mogelijkheid tot het registreren van bestanden in PM Record Audit Plan en PM Office Integration omdat in deze modulen dezelfde registratiecontrol gebruikt wordt.
04/04/2014 NIEUW! - Bestandsregistratie: Scherm Batchregistratie uitgebreid met het veld 'Jaarcode'.
04/04/2014 AANPASSING! - Bestandsregistratie: Veld 'Toelichting' niet langer begrensd tot maximaal 60 tekens/karakters.
04/04/2014 AANPASSING! - Bestandsregistratie: Kleine technische onvolkomenheden verholpen.
24/01/2014 In het digitaal dossier wordt bij de ongeregistreerde bestanden naast de Aanmaakdatum nu ook de Laatst gewijzigd datum getoond. In de 'treeview' worden middels de rechtermuisknop optie 'Alle bestanden onder deze map' vanaf deze versie zowel de Aanmaakdatum, de Laatst gewijzigd datum als de Registratie datum van de bestanden getoond.
24/01/2014 Nieuw is dat er in de lijst van de ongeregistreerde bestanden die getoond worden in het digitaal dossier ook een wijzigingsdatum van het document/bestand getoond wordt.
08/11/2013 Bestandsregistraties Versie 9.1.12: selecteren van trefwoorden mogelijk gemaakt bij het registreren van ongeregistreerde bestanden (laatste tab).
14/10/2013 Bij opstarten van PM Record controle op en melding van nieuwe versie(s).
14/10/2013 Uitbreiding filtermogelijkheden van bestanden in "Post in" en "Post uit".
14/10/2013 Postregistratie zónder document onder tabs "Post in" en "Post uit".
14/10/2013 Bestandsregistratie: E-mailregistratie > Outlook mailbox is uitgebreid met veld "Aan".
14/10/2013 Bestandsregistratie: E-mailregistratie > herkenning contactpersoon verfijnd.
icon  
Time
04/04/2014 NIEUW! - Urenregistratie: het veld 'BTW percentage' is gewijzigd in een veld dat niet gewijzigd kan worden.
04/04/2014 AANPASSING! - Dagregistratie: kleine onvolkomenheden bij het maximaliseren van het scherm verholpen.
icon  
Balance Base (versie 09.03.04)
06/08/2014 De achtergrondkleur van een nieuw toegevoegd rekeningnummer in de Brugstaat is gewijzigd in wit.
16/05/2014 Er zijn diverse verbeteringen doorgevoerd in de brugstaat van Balance Base:
 • De signalering van een afwijkende grootboekomschrijving is nog duidelijker gemaakt, wanneer er spake is van een afwijkende omschrijving wordt deze gesignaleerd met een uitroepteken in de regel van betreffende omschrijving. In de overige regels wordt dit uitroepteken niet langer getoond.
 • In de brugstaat is een extra filter toegevoegd voor het tonen van alléén aangepaste en/of afwijkende grootboekomschrijvingen.
 • In de brugstaat is het onderscheid tussen wel/geen waarde in de cijfers op een grootboekrekening uitdrukkelijker geaccentueerd (duidelijker kleuronderscheid).
16/05/2014 In Balance Base Beheer is het tabblad Leadsheets lay-out-technisch verfraaid, deze is daarmee uniform met de andere schermen in onze software.
16/05/2014 Uit oogpunt van stabiliteit zijn de velden "jaar" en "periode" in het hoofdscherm van Balance Base "vastgezet", u kunt in deze velden niet langer een eigen waarde opnemen.
29/11/2013 Probleem met dubbele grootboekrekeningen is opgelost, de administratie kan gewoon benaderd worden waarna de actie hersteld kan worden.
29/11/2013 Foutmelding na vergeefse poging tot import van saldi is verholpen, u krijgt nu een zogenaamde messagebox met de informatie dat het bestand niet gelijk is aan de in het FDF opgegeven bestandsdefinities.
29/11/2013 Webservices Twinfield nader gefinetuned voor wat betreft de zogenaamde DRAFT-boekingen, worden niet langer meegenomen zodat de ouderdomsanalyses correct zijn.
08/11/2013 Mogelijkheid tot opstellen van begrotingen en vergelijking tot werkelijke cijfers.
14/10/2013 Functionaliteit "toon ongebruikte subcodes" is weer geactiveerd.
14/10/2013 Webservices Exact Online en Twinfield > gebruik gebroken boekjaar geoptimaliseerd.
14/10/2013 Webservices Exact Online en Twinfield > toekomstige perioden kunnen worden verwerkt.
14/10/2013 Herkenbare melding bij poging ophalen lege administratie Exact Online webservices.
14/10/2013 Boekingen: een grootboekrekening kan meerdere malen gebruikt worden in één boeking.
14/10/2013 Zoekscherm Balance Base voor klanten is identiek aan het reguliere zoekscherm klanten.
14/10/2013 Subcode -1 (afronding/in afwachting) is geheractiveerd (à la Balance Base Classic).
icon  
Audit Plan
29/11/2013 Het is nu mogelijk een gekoppeld document te verplaatsen naar een andere rubriek in uw schema (ingeval van een nieuw inzicht of bij foutieve rubriekkoppeling).
14/10/2013 Versie 9.1.12: filterfuncties bij het toevoegen van klantenreeksen zijn verbeterd.
14/10/2013 Naast het werkprogramma is er nu ook de mogelijkheid tot "jaarrekening afwikkelen" met de opties Rapportbegeleidingsformulier en Afwerkingsmemorandum.
14/10/2013 Mogelijkheid toegevoegd om een klantenreeks op te nemen in Audit Plan.
14/10/2013 Mogelijkheid additionele instructies toe te voegen aan bestaande werkprogramma's van meerdere klanten tegelijk.
14/10/2013 Mogelijkheid toegevoegd om import-rubrieksniveaus toe te voegen aan bestaande rubriekenschema's.
icon  
HRM
14/10/2013 De kalenders tonen naast de weekenddagen tevens de (officiële) feestdagen.
14/10/2013 Verlofuren kunnen in één keer worden afgeboekt door de verlofverantwoordelijke.
icon  
Voortgangscontrole
29/11/2013 Probleem met selecteren klant of werkcode (ingeven selectie) is opgelost met zogenaamde vertraging na ingeven query.
08/11/2013 Versie 9.1.8: filterfuncties bij het toevoegen van klantenreeksen zijn verbeterd.
14/10/2013 Mogelijkheid toegevoegd om klantenreeksen op te nemen in de voortgangscontrole en tegelijkertijd de uitvoerder(s) te koppelen aan de werkzaamheden.
icon  
Updatemanager
18/12/2013
 • PM.CompControls - 09.01.24
 • PM.Services - 09.01.17
Aanpassingen ten behoeve van de correct werking van de PM licentiesleutels 2014. (Deze update betreft enkel een beslist noodzakelijke technische en geen functionele wijziging van de PM software).
icon  
PM Record
22/06/2022

PM Record (14.03.01) – Ondersteuning TLS 1.1 en TLS 1.2 - PM-Record en bijbehorende onderdelen ondersteunen nu communicatie met de database over het TLS 1.1 en TLS 1.2 protocol voor meer informatie zie hier.

22/06/2022

PM Record (14.03.01) - Verbeterde foutafhandeling - Staat uw database in een Azure Managed Sql database dan kunt u verbeterde foutafhandeling inschakelen (zie hier)

23/03/2022

PM Record (14.02.03) - Nieuwe controles toegevoegd - In het Beheer is bij de relaties de controle op onvolledige gegevens uitgebreid op de aanwezigheid van het Uittreksel van de KVK, en bij de personen met de controle op de aanwezigheid van een Identiteitsbewijs.

23/03/2022

PM Record (14.02.03) - KVK Service vernieuwd - Extra zoekvelden toegevoegd. De getoonde resultaten verschijnen per pagina en tonen nu ook verenigingen, stichtingen en rechtspersonen zonder vestigingslocatie.

24/01/2022

PM Record (14.02.02) - Geboorteplaats toegevoegd aan contactpersoon en overzichten.

24/01/2022

PM Record (14.02.02) – Bugfix - PM Record liep vast op de pagina Leningen en Verzekeringen bij het dubbel aanklikken van commentaren.

13/10/2021

PM Record (14.02.01) - Bugfix relatie zoeken - Dubbelklik op zoeken van de relatie ging niet goed. Dit is opgelost.

13/10/2021

PM Record (14.02.01) - Update Microsoft Report Viewer versie - Vervangen door Microsoft Report Viewer 2015 Runtime.

13/10/2021

PM Record (14.02.01) - Technische aanpassingen - Update van bestandsbibliotheken naar .NET Framework 4.8.

13/10/2021

PM Record (14.02.01) - Technische aanpassingen - Update naar Entity Framework 6.4.

01/07/2021

PM Record (14.01.02) - Inloggen met PM Online account - Vanaf deze versie kan er ook ingelogd worden met een PM Online account. Inloggen middels een PM Online account is veiliger doordat deze werkt met meervoudige verificatie (MFA). Behalve het invoeren van een loginnaam en wachtwoord is tevens een dynamisch gegenereerde verificatiecode nodig. Lees meer over het inloggen middels een PM Online account in een blauw kader bovenaan deze Whats New-pagina.

01/07/2021

PM Record (14.01.02) - Indicator bij aan PM CRM gekoppelde gegevens - Bij de aan PM CRM online gekoppelde relaties, personen en adressen wordt middels een indicator getoond dát er een actieve koppeling is. De indicator is een vierkant oranje icoontje met een witte ‘C’, de C van CRM. In de kaart van een contactpersoon vindt u links bovenin achter de naam van de persoon het blauw-oranje PM icoontje ter indicatie dat de betreffende persoon middels zijn of haar gegevens of adres aan PM CRM gekoppeld is.

De gegevens van een aan PM CRM gekoppelde relatie of contactpersoon kunnen vanuit PM Record in één keer volledig gesynchroniseerd worden, daarnaast zal vanaf het moment van koppelen iedere wijziging in PM Record direct ook in PM CRM worden doorgevoerd. Mits het betreffende veld (al) aanwezig is in PM CRM.

Tip: Klikken op een ‘C icoontje’ opent het gekoppelde PM CRM account (=relatie) of de contactpersoon in PM CRM.

01/07/2021

PM Record (14.01.02) - Zoeken in toelichtingen en grondslagen - In 'Toelichtingen en grondslagen' is het vanaf deze versie mogelijk om in het tabblad ‘Toelichtingen per rapporttype’ te zoeken op de omschrijving van grondslag. Handmatig zoeken naar een omschrijving is vanaf nu niet meer nodig. Deze mogelijkheid van zoeken is ook toegevoegd in het onderdeel 'Standaard grondslagen en omschrijvingen'.

01/07/2021

PM Record (14.01.02) - Oudedagsverplichting (ODV) - De oudedagsverplichting (ODV) is als selecteerbare categorie toegevoegd in het tabblad ‘Leningen’ (langlopende schulden) t.b.v. de balans en toelichting op de balans in PM Report en in SBR Rapportages. In de (SBR) publicatiestukken wordt de ‘Oudedagsvoorziening’ als een aparte post onder de Langlopende schulden gepresenteerd.

01/07/2021

PM Record (14.01.02) - LinkedIn i.p.v. Twitter - Omdat Pro Management Software tegenwoordig LinkedIn als het primaire social media kanaal gebruikt is het icoontje en de link naar Twitter rechts bovenin het scherm vervangen door die van LinkedIn. Middels deze link komt u op onze LinkedIn bedrijfspagina terecht waar we regelmatig interessante en belangrijke informatie plaatsen. Wij adviseren u daarom ook deze pagina te volgen!

15/02/2021

PM Record (14.01.01) - Weergave - In het gehele programma zijn nieuwe iconen opgenomen. Dit past bij de nieuwe huisstijl. Tevens zijn alle modules gelijkgetrokken naar versie 14.01.01

15/02/2021

PM Record (14.01.01) - Koppeling PM CRM - De mogelijkheid om relaties te synchroniseren met PM CRM. Dit vindt u bij Stamgegevens | Entiteiten.

15/02/2021

PM Record (14.01.01) - Bugfixes - Algemene bugfixes zijn doorgevoerd.

17/09/2020

PM Record (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

02/06/2020

PM Record (12.01.06) - Velden t.b.v. SBR Rapportage toegevoegd - In de Algemene Grondslagen en Toelichtingen zijn nieuwe velden opgenomen t.b.v. de module SBR Rapportage. Het vinkje ‘Toon alleen WEL beschikbaar in PM Report' zorgt ervoor dat men makkelijk het onderscheid kan maken tussen PM Report en SBR Rapportage.

29/01/2020

PM Record (12.01.04) - Bugfix - De aan een nieuw toegevoegde medewerker gekoppelde (functionele) entiteit is gelijk aan de primaire entiteit.

29/01/2020

PM Record (12.01.04) - Toelichtingen en Grondslagen uitgebreid - Uitbreiding van de grondslagen en toelichtingen t.b.v. de SBR Rapportage module.

02/12/2019

PM Record (12.01.03) - Omzetbelastingnummer en BTW-identificatienummer - Het veld BTW-nummer is vanaf deze versie opgesplitst in een tweetal nieuwe velden; het Omzetbelastingnummer en het BTW-identificatienummer. Deze aanpassing geldt voor alle klanten ongeacht de rechtsvorm. Om u werk te besparen zullen, behalve bij de rechtsvormen Eenmanszaak en ‘ ZZP’, na de update de twee nieuwe velden Omzetbelastingnummer en BTW-identificatienummer gevuld zijn met het huidige in PM Record vastgelegde BTW-nummer. Bij de rechtsvormen Eenmanszaak en ‘ ZZP’ zal na de update alléén het veld Omzetbelastingnummer gevuld zijn met het ‘ oude’ BTW-nummer. Het veld BTW-identificatienummer zal bij de klanten met de rechtsvorm Eenmanszaak of ‘ ZZP’ na de update vanzelfsprekend in eerste instantie leeg zijn. Deze wijziging is op alle benodigde plekken in de software doorgevoerd.

02/12/2019

PM Record (12.01.03) - Sorteervolgorde bestanden - De bestanden in PM Record worden voortaan standaard chronologisch gesorteerd. Tot nu toe gebeurde dit op basis van het registratienummer. Het voordeel van deze wijziging is dat bestanden voortaan ook chronologisch gepresenteerd worden wanneer deze áchteraf geregistreerd zijn op basis van hun ‘ aanmaakdatum’ of ‘laatste wijzigingsdatum’.

23/10/2019

PM Record (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - In deze versie van PM Record hebben we een aantal bugs verholpen, wordt bij het klikken op de knop ‘Digi’ (DigiRecord) uw standaard internetbrowser gebruikt, en wordt de taal bij alle ReportViewer-rapporten overgenomen van de land- en taalinstellingen van de gebruiker.

20/03/2019

PM Record (11.01.04) - Technische aanpassingen - Enkele overbodig geworden tabellen zullen middels deze update worden verwijderd.

20/03/2019

PM Record (11.01.04) - SBR rapportage tabblad toegevoegd - Bij de blauwe rapportage gerelateerde knoppen is de knop ‘PM Report gegevens’ hernoemd in ‘SBR en PM Report gegevens’. Tevens is het tabblad ‘Relevante SBR gegevens’ toegevoegd. In dit tabblad kunnen de voor het nieuwe onderdeel PM SBR Rapportage relevante gegevens worden vastgelegd. De tabbladen ‘Vaste gegevens’, ‘Rapportonderdelen’ en ‘Lay-out’ hebben alle geen invloed PM SBR Rapportage.

23/01/2019

PM Record (11.01.03) - Technische aanpassingen - Het in PM Report importeren van de toelichtingen en grondslagen is versneld bij het actualiseren van tekstvelden.

29/11/2018

PM Record (11.01.01) - Vastleggen zakelijk e-mailadres - Bij het aanmaken van een nieuwe PM Record gebruiker kan voortaan ook (direct) het zakelijke e-mailadres van de gebruiker worden vastgelegd. Voor reeds bestaande gebruikers kan het e-mailadres hier ook worden vastgelegd of gewijzigd. Indien uw kantoor over de PM Record module HRM beschikt kan dit e-mailadres ook in deze module gewijzigd worden.
Opmerking: Middels het vastleggen van het zakelijke e-mailadres van de gebruikers zal bij het registreren van een e-mail middels PM Office Integration direct de juiste medewerker worden geselecteerd. Deze hoeft dan dus niet meer handmatig geselecteerd te worden!

[pad: PM Record > Beheer > Gebruikers > Gebruikersgegevens bewerken]

29/11/2018

PM Record (11.01.01) - Extra relatiegegevens exports toegevoegd - In het onderdeel ‘Relaties en etiketten’ zijn 2 uitgebreide relatieoverzichten toegevoegd (72 velden) en worden alle Excel overzichten voortaan in slechts enkele seconden gegenereerd.

[pad: PM Record > blok: Overzichten > Relaties en etiketten]

04/06/2018

PM Record (versie 10.04.02) - Overnemen gegevens uit Handelsregister KvK - Bij het toevoegen van een nieuwe zakelijke klant verschijnt voortaan als eerste het scherm ‘Gegevens overnemen uit Handelsregister KvK’. Hier kan het KvK nummer van de betreffende klant worden ingevuld en na het klikken op de knop ‘Zoeken’ zal ter controle de gevonden klant getoond worden. Wanneer er vervolgens op ‘OK’ geklikt wordt zullen de volgende gegevens uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel overgenomen worden in de PM Record Klantkaart; de bedrijfsnaam, de adressen, het internetadres (website), de rechtsvorm, de SBI-code(s), de bedrijfsactiviteit, de handelsnamen, het KvK-nummer, de oprichtingsdatum, de inschrijfdatum, het RSIN-nummer, het vestigingsnummer en het aantal werkzame personen.

Opmerking: Dit betreft een door Pro Management Software gratis aangeboden service bij het aanmaken van nieuwe zakelijke klanten. Op deze service hanteren wij een ‘fair use policy’ aangezien deze service door de Kamer van Koophandel wel bij Pro Management Software in rekening wordt gebracht.
Bij het aanmaken van een particuliere klant verschijnt het scherm ‘Gegevens overnemen uit Handelsregister KvK’ vanzelfsprekend niet, er staan hier immers geen gegevens van particulieren

02/02/2018

PM Record (versie 10.04.01) - Personalize your Record - Vanaf deze versie is het mogelijk om PM Record van een eigen organisatie specifiek startscherm alsmede uw eigen logo te voorzien. Middels deze optie is het bijvoorbeeld mogelijk om de opties en modules waar u geen licentie voor heeft weg te laten. Het is mogelijk om te schakelen tussen uw eigen en het standaard startscherm van PM Record.
Belangrijk: Voor deze optie dient eenmalig een bestand te worden gedownload. Via de link hieronder kunt u lezen hoe u dit moet doen.
Lees hier meer over deze nieuwe mogelijkheid.

02/02/2018

PM Record (versie 10.04.01) - Vanaf / Tot en met filters - Alle Bericht, Post en Bestanden schermen in zowel het startscherm als de relatiekaarten zijn voorzien van de datumfilters ‘Vanaf’ en ‘Tot en met’. Deze filters zijn standaard leeg. Wanneer een Vanaf filter wordt gevuld met een bepaalde datum én het bijbehorende Tot en met filter is op dat moment nog leeg dan zal deze laatste automatisch gevuld worden met dezelfde datum. Op deze manier kan er met één handeling op een specifieke datum gefilterd worden.

Omwille van de uniformiteit moesten enkele schermen iets aangepast worden zodat de Vanaf en Tot en met filters, en diverse andere filters, zich overal op eenzelfde positie bevinden.

02/02/2018

PM Record (versie 10.04.01) - SBR Specificaties - In het blauwe rapportage gedeelte van de klantkaart (CRM) is het nieuwe onderdeel ‘SBR Specificaties’ opgenomen. Hier kunnen specificaties worden vastgelegd die relevant zijn voor allerhande SBR rapportages.
In de loop van dit jaar zullen wij de nieuwe module SBR Rapportages lanceren. In eerste instantie zal deze module relevant zijn voor klanten die een licentie hebben voor SBR Kredietrapportage en/of SBR Woningcorporaties. Tot die tijd worden de onder SBR Specificaties vastgelegde gegevens niet gebruikt in andere rapportages. Uiteraard bent u vrij om al wel gegevens vast te leggen in dit onderdeel.
SBR Specificaties worden vastgelegd op relatieniveau of contactpersoonniveau. Op relatieniveau worden specificaties vastgelegd die op de relatie betrekking hebben. Dit kan bijvoorbeeld een specificatie zijn van alle fusies en overnames. Indien de SBR Specificatie een nadere specificatie is van een toelichting of grondslag kan deze ook worden benaderd via het onderdeel ‘Toelichtingen en Grondslagen’. De specificaties op contactpersoonniveau hebben specifiek betrekking op een persoon en lopen via de diverse rapportagefuncties die een contactpersoon bekleedt. Zo kunnen er bijvoorbeeld voor bestuurders en commissarissen specificaties worden vastgelegd omtrent de bezoldiging. Bij de betreffende rapportagefunctie kunnen nu ook de relevante SBR Specificaties worden vastgelegd.

02/02/2018

PM Record (versie 10.04.01) - SBI codes - Jaarlijks wijzigen enkele codes van de Standaard Bedrijfsindeling, kortweg SBI codes. De SBI-tabellen zijn in deze versie bijgewerkt op basis van de meest actuele SBI-codes.

02/02/2018

PM Record (versie 10.04.01) - E-mailadres validatie - De validatie op de e-mailadressen is aangepast waardoor e-mailadressen met een koppelteken voor het apenstaartje, zoals wesley-5-@gmail.com, ook vastgelegd kunnen worden.

02/02/2018

PM Record (versie 10.04.01) - Beveiliging verbeterd - Versleuteling van wachtwoorden en verbindingsgegevens vernieuwd en aangescherpt.

29/11/2017

PM Record (versie 10.03.05) - Handige nieuwe mogelijkheden - De donkerblauwe bovenbalk van de PM Record schermen is aan de rechterzijde uitgebreid met een drietal pictogrammen (knoppen) voor respectievelijk de volgende opties: Direct naar het internet (middels de standaard browser), direct naar de ‘What’s New’ zodat u altijd op de hoogte kunt zijn van de laatste aanpassingen in onze software, en direct naar onze Twitterpagina zodat u ook zonder Twitter account onze berichten kunt lezen.

29/11/2017

PM Support Online - Middels de Info button, het witte rondje met de letter i, helemaal rechts op de balk vindt u het versienummer van de betreffende module. Hier kunt u tevens middels de optie ‘PM Support Online’ via TeamViewer verbinding maken met onze supportafdeling zodat zij, ná uw toestemming, met u mee kunnen kijken op uw scherm om uw vragen of problemen sneller op te kunnen lossen.

29/11/2017

PM Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM DocMaker, welke onderdeel uitmaakt van de module PM Record File.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

29/11/2017

PM Record (versie 10.03.05) - Geslacht contactpersonen - Voortaan wordt het geslacht van de contactpersonen in de Relatiekaarten en op de overzichten getoond.

18/05/2017

PM Record (versie 10.03.03) - Facturen met of zonder totaaltellingen tonen - Er zijn enkele wijzigingen in de autorisatie doorgevoerd waardoor er binnen een kantoor beter bepaald kan worden welke informatie van de uitgaande facturen een gebruiker al dan niet mag zien in PM Record (Dashboard en Klantkaart). Voor het tonen van de facturen is vanzelfsprekend een (geldige) licentie voor PM Record Time & Invoice een vereiste.

OPTIE 1: Overzicht van de facturen zónder totalen en zónder de mogelijkheid om de factuurbedragen naar Excel te kunnen exporteren, en tevens zónder de mogelijkheid om de individuele facturen (PDF) in PM Record te kunnen openen.
Benodigde autorisatie: [Record_Factuur]
OPTIE 2: Overzicht van de facturen zónder totalen en zónder de mogelijkheid om de factuurbedragen naar Excel te kunnen exporteren, maar mét de mogelijkheid om de individuele facturen (PDF) in PM Record te kunnen openen.
Benodigde autorisatie: [Record_Factuur] + [Facturatie]
OPTIE 3: Overzicht van de facturen inclusief totalen en inclusief de mogelijkheid om de factuurbedragen naar Excel te kunnen exporteren, en tevens mét de mogelijkheid om de individuele facturen (PDF) in PM Record te kunnen openen.
Benodigde autorisatie: [Record_Factuur] + [Facturatie] + [Facturatie_Overzichten] en/of [Facturatie_Facturatie]

Wanneer u vragen heeft over het (juist) inrichten van de PM Record autorisatie binnen uw kantoor dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met onze Customer Support afdeling.

18/05/2017

PM Record (versie 10.03.03) - Opdrachtbevestiging en Uittreksel KvK - In de Basisgegevens kan voor iedere klant de (nieuwste) opdrachtbevestiging en/of uittreksel van de Kamer van Koophandel worden vastgelegd. In deze versie zijn de problemen met het vastleggen van deze documenten verholpen wanneer deze reeds aanwezig zijn op de opslaglocatie in het digitale dossier. Tevens is het probleem verholpen dat bij het vervangen van een van deze documenten het oude document niet meer verwijderd kon worden.
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Klantgegevens > veld: Opdrachtbevestiging > optie: Document toevoegen]
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Kamer van Koophandel > veld: Uittreksel KvK > optie: Document toevoegen]

18/05/2017

PM Record (versie 10.03.03) - Optie voor het vastleggen van de bedrijfsklasse toegevoegd - In de Basisgegevens van de Klantkaart is in het tabblad ‘Kamer van Koophandel’ de mogelijkheid toegevoegd om de bedrijfsklasse van de betreffende klant vast te leggen. Er kan een keuze gemaakt worden uit de bedrijfsklassen: Micro, klein, middelgroot, groot en niet van toepassing. Tip: Middels PM Record Beheer, Relaties, Onvolledige gegevens kunt u zien bij welke klanten er nog geen ‘Bedrijfsklasse’ is vastgelegd.
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Kamer van Koophandel > veld: Bedrijfsklasse]

18/05/2017

PM Record (versie 10.03.03) - Gewijzigde omschrijvingen verantwoordelijkheden - Wanneer u beschikt over een licentie voor de PM Record module HRM dan kunnen de omschrijvingen van de verantwoordelijkheden gewijzigd worden. Het gaat hierbij om de velden ‘Cliëntbegeleider’, ‘Declarant’, ‘Accountant’, ‘Fiscaal adviseur’ en ‘Interne kwaliteitsbeoordelaar’. Middels deze optie in de HRM module kan bijvoorbeeld de term Cliëntbegeleider gewijzigd worden in Relatiebeheerder of Accountmanager, en Fiscaal adviseur in Fiscalist of Salarisadministrateur. Zie ook de informatie bij PM Record HRM, versie 10.03.08 van 18 mei 2017.

08/03/2017

PM Record (versie 10.03.03) - Diverse aanpassingen - In de nieuwe versie van PM Record zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • Het onderdeel Toelichtingen en grondslagen in de klantkaart heeft enkele cosmetische wijzigingen ondergaan. Tevens zijn de in PM Report gewijzigde omschrijvingen in de winst-en-verliesrekening ook hier doorgevoerd.
 • Vanuit de menubalk van PM Record kunnen voortaan verschillende applicaties worden opgestart, waaronder ook Outlook en Windows Verkenner.

27/01/2017

PM Record (10.03.01) - Aanpassingen in klantkaarten in kader van nieuwe versie PM Report - De wijzigingen in PM Report als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving en wijzigingen in de richtlijnen impliceren ook wijzigingen in PM Record, met name in de klantkaarten en onderdelen daarvan omdat verschillende onderdelen verplaatst zijn hebben wij gemeend voor deze onderdelen ook een logische (andere) locatie in de klantkaarten op te nemen.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • Bestemming resultaat natuurlijke persoon verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen
 • Gebeurtenissen na balansdatum verplaatst naar tabblad Toelichtingen en grondslagen

Tevens zijn er nieuwe velden aangemaakt in het tabblad Toelichtingen en grondslagen, dit zijn:

 • Balans > Passiva > Eigen vermogen:
  • Informatie over de continuïteit met effect op het eigen vermogen
  • Belangrijke mutaties na balansdatum met effect op het eigen vermogen
 • Algemene en overige toelichtingen> Financiële instrumenten:
  • Informatie over Financiële vaste activa met de boekwaarde die hoger is dan de actuele waarde

Lees meer

01/12/2016

PM Record (10.02.07) - Export Berichten uitgebreid met de inhoud van de berichten - De export van de Berichten naar Excel (csv-bestand) is uitgebreid met de inhoud van de velden 'Inhoud' en 'Afhandeling'. Het exporteren van Berichten naar Excel kan via het 'export symbool' dat zich rechts onderin een overzicht met Berichten bevindt, zowel in Dashboard als in de relatiekaarten.
[pad: PM Record > tabblad: Berichten (in en uit) > Export symbool (rechts onderin)]

19/09/2016

PM Record (10.02.05) - Klantnummer uitgebreid naar 25 posities - Het is voortaan mogelijk om in de Klantkaart klantnummers tot 25 cijfers (alfanumerieke karakters) vast te leggen. Dit veld was tot deze versie 8 posities groot.
[pad: PM Record > Klantkaart > Basisgegevens > tabblad: Klantgegevens > veld: Klantnummer]

19/09/2016

PM Record (10.02.05) - Zelf kunnen bepalen van het soort Aantekening - Via het Beheer van PM Record is voortaan de stamtabel van het soort Aantekening uit te breiden en/of aan te passen. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld 'Bezoekverslag' en 'Gespreksnotitie' worden toegevoegd, en kunnen de voor uw kantoor overbodige aantekeningensoorten eventueel worden verwijderd.
De optie Aantekeningen bevindt zich in de Klantkaart in het 'oranje gordijn' en daarnaast ook in de module Audit Plan (digitale werkprogramma's).
[pad: PM Record > Beheer > Stamgegevens > tabblad: Communicatie > veld: Soorten (Aantekeningen)]

20/05/2016

PM Record (10.02.04) - Zoeken op alle relatiesoorten in het postboek - Het is voortaan mogelijk om de registraties van (digitale) poststukken* van en naar alle soorten relaties te zoeken. De zoekmogelijkheid beperkte zich tot deze versie tot de relatiesoort 'klant'.
* = Een Poststuk is de registratie van een schriftelijke communicatie van óf naar een relatie. Dit betreffen bijvoorbeeld brieven, formulieren, documenten, bestanden en e-mails.
[pad: PM Record > tabblad: Post in / Post uit > veld: Van]
Lees meer...

24/07/2015

PM Record (10.01.05) - In de klantkaart is het mogelijk geworden om in het tabblad facturen een entiteit als filter in te stellen. Deze mogelijkheid is toegevoegd aangezien het optioneel mogelijk geworden is om de entiteit van registraties en facturen op basis van de entiteit van de medewerker, in plaats van die van de klant, te laten bepalen. Standaard worden alle facturen getoond, ongeacht de entiteit.
[pad: PM Record > CRM > Klantkaart > Tabblad: Facturen]

19/06/2015

PM Record SpecOps (10.01.04) - Het aantal verschillende te importeren velden t.b.v. de klant specifieke facturatiegegevens is uitgebreid met de velden 'betalingstermijn', 'automatische incasso' en wel of geen 'digitale factuur' per e-mail. Naast deze drie toevoegingen kunnen tevens de 'IBAN', de 2 'e-mailadressen' voor de digitale facturen, de 'ter attentie van' en de 'e-mail aanhef' middels een Excel spreadsheet batchgewijs geïmporteerd worden.
[pad: PM Record > Beheer > Onderhoud > Importeren facturatiegegevens]

05/06/2015

PM Record (10.01.03) > Klantkaart > Toelichtingen (voor rapportages) - Het opnemen van (algemene) toelichtingen in de rapportages met PM Report én SBR-Kredietrapportages is verder verfijnd met de mogelijkheid (indien toegestaan in de respectievelijke taxonomieën) tot aanvinken in welke rapportage de betreffende toelichting opgenomen moet worden.

U heeft daarbij de keuze tot toelichting in het aangegeven onderdeel in:

 • PM Report
 • SBR KvK (deponering publicatiebalans)
 • SBR Banken (SBR-Kredietrapportage)

Hiermee is het voor de gebruiker nog inzichtelijker gemaakt wat waar toegelicht zal worden met eveneens een nadere keuzemogelijkheid tot wel/niet toelichten aan de hand van bijvoorbeeld uw eigen voorkeur, voorschriften van een eventuele beroepsorganisatie en/of collectief waartoe uw kantoor behoort, afspraken met de klant en/of uitvragende partij (taxonomie blijft wel leidend!).

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van de iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, tevens is van enkele iconen de positie op het scherm iets gewijzigd.

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Het zoeken naar relaties is aangepast; Er wordt voortaan pas na het invoeren van minimaal 2 karakters gezocht en tevens blijven de laatst ingegeven zoekcriteria bewaard.

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - In de relatiekaarten is aan de rechterzijde een extra grote knop ‘Basisgegevens’ toegevoegd om direct naar het beheer van de basisgegevens van de betreffende relatie te kunnen gaan.

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Werkcodes ook onder Beheer toegevoegd.
[pad: PM Record > Beheer > Werkcodes]

Opmerking: Deze optie is alleen zichtbaar in combinatie met versie 10 van de Urenregistratie en Facturatie modules.

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - De tabbladen van de PM Record Stamgegevens zijn van namen voorzien, en tevens is de optie ‘Relatiesoorten’ verhuisd van het derde tabblad (‘Communicatie’) naar het eerste tabblad (‘Relaties’).
[pad: PM Record > Beheer > Stamgegevens]

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Mogelijkheid voor het deactiveren van overbodige entiteiten toegevoegd.
[pad: PM Record > Beheer > Stamgegevens > Entiteiten]

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Foutmelding verholpen bij het importeren van de ‘PM-Record-Import.xls’ spreadsheet (ten behoeve van het toevoegen van nieuwe relaties).

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Het Relatie importeer spreadsheet ‘PM-Record.xls’ is uitgebreid met ‘Vrije velden’. In de ‘tooltip’ van de nieuw toegevoegde velden (in rij 1) in het spreadsheet vindt u de benodigde instructies.
[pad: PM Record > Beheer > Relaties > Batch invoer > Leeg Excel import spreadsheet]

05/06/2015

PM Record (10.01.03) - Het PM Record NAW-importsheet kan voortaan ook gebruikt worden voor het importeren voor andere relatiesoorten dan klanten. Kies hiervoor in PM Record onder Beheer voor de optie Relaties en vervolgens voor een andere relatiesoort dan klanten, bijvoorbeeld leveranciers, klik daarna onderin het scherm op ‘Batch invoer’ en kies vervolgens voor ‘Importeren d.m.v. Excel Spreadsheet’.
[pad: PM Record > Beheer > Relaties > Batch invoer > Importeren d.m.v. Excel spreadsheet]

Opmerking: Zorg er voor dat het tabblad waarin zich de relatiegegevens bevinden “PM Record NAW-import” heet! Wanneer u het spreadsheet uit PM Record zelf gehaald heeft middels de optie ‘Leeg Excel import spreadsheet’ dan hoeft u de benaming vanzelfsprekend niet aan te passen.

05/06/2015

PM Record (10.01.03)
PM Record > PM Report gegevens klantkaart VOF > Volgorde presentatie Vennoten in kapitaalrekeningen
De vastlegging van volgorde van presentatie van vennoten in de kapitaalrekeningen in PM Report is “gefinetuned” in de klantkaart van PM Record (tabblad Vennoten in de PM Report gegevens).

Er wordt nu in het betreffende tabblad (Vennoten in de PM Report gegevens) bepaald welke positie de opgenomen vennoot zal hebben in de rapportage met PM Report aan de hand van volgorde van vastleggen van de gegevens (de persoon die als eerste opgenomen wordt als vennoot zal ook als Vennoot 1 gepresenteerd worden in de rapportage).

Let op!Op basis van deze volgorde zullen de respectievelijke kapitaalrekeningen gepresenteerd worden in de rapportage, dit is dus ongeacht de koppeling in Balance Base! De keuze is aan u of u de koppeling in Balance Base (Subcode 2500, 2525, 2550 etc.) synchroniseert met volgorde van presentatie in de rapportage.

20/03/2015

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Vanaf deze versie kunnen de facturen behalve middels Adobe Reader, in geval van problemen met dit component, ook middels Internet Explorer* geopend worden. PM Record onthoudt met welke van de twee componenten de facturen voor het laatst geopend werden.

* Het is niet noodzakelijk dat Internet Explorer als webbrowser geïnstalleerd is.

20/03/2015

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Vanaf deze versie kunnen ook in PM Record naast de facturen tevens de specificaties geopend en indien gewenst (opnieuw) afgedrukt worden.

20/03/2015

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - Pictogrammen voor het soort factuur toegevoegd; blauw voor facturen en rood voor credit-facturen.

20/03/2015

Aanpassing in ‘Overzicht facturen’ in Dashboard en Klantkaart (versie 10.01.02) - De mogelijkheid toegevoegd om naar een volgende en/of vorige factuur te navigeren zonder eerst terug te hoeven gaan naar het Dashboard of de Klantkaart.

20/03/2015

Aanpassing in blad Toelichtingen - Passiva in klantkaart PM Record (versie 10.01.02) - Er is een aanpassing doorgevoerd in de presentatie van de volgorde van de (passiva)velden omdat de presentatie van de gekoppelde grootboekrekeningen onjuist weergegeven werd.

Het betreft hierbij de Toelichting op de Wettelijke reserve en de Agioreserve.

11/03/2015

PM Record (versie 10.01.01) - De module is geschikt gemaakt om samen te kunnen werken met de andere versie 10 modules en applicaties zoals PM Report, Balance Base en de Urenregistratie en Facturatie.

11/03/2015

PM Record (versie 10.01.01) – De Grondslagen en Toelichtingen ten behoeve van rapportages zijn uitgebreid. Deze schermen bevinden zich in de Rapportagegegevens, het ‘blauwe gordijn’, van de Klantkaart.
Lees meer

11/03/2015

PM Record (versie 10.01.01) - Tijdens het installeren van PM Record versie 10.01.01 zal er automatisch een nieuw oranje PM Record icoontje (snelkoppeling) op het bureaublad geplaatst worden. Het oude PM Record icoontje kan verwijderd worden.

11/03/2015

Uitbreiding aantal Langlopende schulden naar 25 in klantkaart PM Record - Op veler verzoek is het aantal leningen o/g uitgebreid met 10 naar in totaal 25 Leningen o/g. Met deze uitbreiding kunt u de informatievoorziening aan de zogenaamde “stakeholders” met betrekking tot de gerapporteerde klant kwantitatief en kwalitatief op hoger niveau brengen.

11/03/2015

Uitbreiding aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen (naar 10) in klantkaart PM Record - In PM Record versie 10 is het aantal Niet in de balans opgenomen verplichtingen uitgebreid naar 10.

11/03/2015

Uitbreiding Statutaire bepalingen (naar 10) in klantkaart PM Record - In PM Record versie 10 is het aantal Statutaire bepalingen uitgebreid naar 10.

11/03/2015

Uitbreiding/aanpassing Grondslagen PM Record versie 10 - Er is een aanpassing doorgevoerd in de grondslagen van PM Record; er wordt nu onderscheid gemaakt tussen “verplichte” en “facultatieve” grondslagen. Doorvoering in PM Record/PM Report van nieuwe grondslagen is gebaseerd op wensen van onze gebruikers én op de Nederlandse Taxonomie.

Tevens zijn de Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen uitgebreid met standaardgrondslagen voor het opstellen van een kasstroomoverzicht onder noemer Algemeen en kasstroom, het aanvinken van het presenteren van een kasstroomoverzicht in de rapportonderdelen leidt automatisch tot het opnemen van Grondslagen voor opstelling kasstroomoverzicht.

11/03/2015

Uitbreiding Toelichtingen op (sub)rubriekniveau in PM Record versie 10 - De uitbreiding van het opnemen van Toelichtingen is écht betekenisvol, met name voor wat betreft de koppeling van de toelichtingen aan de brugstaat van Balance Base en de presentatie in het blad Toelichtingen van de koppelingen in Balance Base met het grootboek van de klant.

11/03/2015

Wijziging locatie vastleggen Statutaire bepalingen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen - In PM Record versie 10 is de locatie om Statutaire bepalingen en Niet in de balans opgenomen verplichtingen vast te leggen gewijzigd en opgenomen onder het tabblad Toelichtingen in de klantkaart van PM Record versie 10.

11/03/2015

Topdown selectie van toelichtingen via Rapportonderdelen in PM Report gegevens - Het gebruik van de tekstuele toelichtingen wordt geactiveerd door het aanvinken van de betreffende rapportonderdelen in het tabblad PM Report gegevens in het “blauwe gordijn” in de klantkaart! Wanneer u bijvoorbeeld de NIBOV’s wenst te presenteren in de jaarrekening zult u het betreffende onderdeel moeten activeren in de rapportonderdelen (inclusief de nadere keuzes).

11/03/2015

Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM Report - Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren! U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau.

11/03/2015

Keuzemogelijkheid tot presentatie van Toelichting in onderdeel PM Report - Vanaf versie 10 kunt u voor een groot deel van de Toelichtingen een specifieke keuze maken in welk onderdeel van PM Report de Toelichting gepresenteerd dient te worden, deze keuze maakt u in de “dropdown-kolom” Opnemen in? In de respectievelijke bladen waarbij u kunt kiezen uit ‘Geen’, Alleen jaarrekening, Alleen publicatiestukken of Jaarrekening en publicatiestukken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in 3 niveaus met navolgende keuzemogelijkheden:

 • rubrieksniveau
 • subriekniveau
 • subcodeniveau

11/03/2015

Overzicht van geselecteerde Toelichtingen in klantkaart PM Record versie 10 - In het tablad Gekozen toelichtingen in het blad Toelichtingen van de klantkaart in PM Record treft u in 1 oogopslag álle toelichtingen die gepresenteerd zullen worden in de jaarrekening van betreffende klant. In betreffend tabblad kunt u een toelichting eventueel nog tekstueel aanpassen en/of kiezen voor een andere locatie van betreffende toelichting.

11/03/2015

Onafhankelijke keuze van presentatie van Toelichtingen in PM Report - Voor wat betreft de presentatie van de gewenste Toelichting is er géén noodzaak eerst het bovenliggende niveau te activeren! U kunt er dus voor kiezen een algemene toelichting op rubrieksniveau achterwege te laten en vervolgens toch kiezen voor een toelichting op subrubriek- en/of subcodeniveau.

11/03/2015

PM Record (versie 10.01.01) - De mogelijkheid tot het zoeken van relaties op basis van de inhoud van een Vrij veld toegevoegd.

icon  
Personeelskaart ('HRM')
24/01/2022

PM Record HRM (14.02.02) – Bugfix - Verlofaanvraag toonde verkeerd aantal uren.

13/10/2021

PM Record HRM (14.02.01) - Bugfixes - Bugs opgelost gebruikers aanmaken en inactief zetten.

01/07/2021

PM Record HRM (14.01.02) - Technische aanpassingen en verbeteringen - Technische aanpassingen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020

PM Record HRM (13.01.01) - Entiteit bij aanmaken gebruiker - Bij het toevoegen van een nieuwe gebruiker wordt deze voortaan automatisch gekoppeld aan de primaire entiteit. Vanzelfsprekend kunt u, mits aanwezig, ook voor een andere entiteit kiezen. Wanneer geen van de entiteiten als primair is aangemerkt dient u deze handmatig te selecteren.

29/01/2020

PM Record HRM (12.01.04) - Bugfix - De weergave van het aantal uren in het overzicht verlofaanvragen werd op hele uren afgerond. Dit kon leiden tot verwarring. De uren worden daarom vanaf deze versie niet meer afgerond maar met decimalen getoond.

23/10/2019

PM Record HRM (12.01.02) - Huidige datum bovenaan - In het overzicht ‘Belangrijke datums’ staat, indien aanwezig, de huidige datum voortaan bovenaan (in plaats van onderaan).

20/03/2019

PM Record HRM (11.01.02) - AVG: Wachtwoorden van (andere) gebruikers niet meer zichtbaar - Voortaan wordt het wachtwoord in gebruikersbeheer alleen nog getoond als het Admin-wachtwoord wordt ingevoerd. Een wachtwoord wijzigen/resetten voor een (andere) gebruiker blijft mogelijk. Tenminste wanneer de uitvoerende gebruiker beschikt over de autorisatie ‘Gebruikers’.

20/03/2019

PM Record HRM (11.01.02) - Bugfix - Probleem dat kon optreden bij het opstarten van het venster ‘Gebruikersbeheer’ verholpen.

04/06/2018

PM Record HRM (10.04.02) - Technische aanpassingen - De HRM module is technisch geoptimaliseerd voor toekomstige versies van onze software, hier ziet u verder niets van. Tevens is er een kleine optische onvolkomenheid verholpen.

02/02/2018

PM Record HRM (10.04.01) - Bugfix - Het was niet mogelijk om de eerste 10 dagen van een jaar zonder nieuwe licentiesleutels voor dat jaar in te loggen. Dit probleem is verholpen.

29/11/2017

PM Record HRM (10.03.11) - De mogelijkheid toegevoegd om medewerkers ziek te melden zodat dit voor alle medewerkers zichtbaar is in het overzicht ‘Verlof personeel’ rechts onderin het hoofdscherm van PM Record. Om (andere) medewerkers ziek te kunnen melden heeft de gebruiker Beheerdersrechten nodig voor de HRM module (Autorisatie: ‘HRM_Beheer’). Degene die de ziekmelding invoert hoeft echter niet de Verlofverantwoordelijke van de zieke medewerker te zijn.

23/08/2017

PM Record HRM (10.03.10) - Bugfix - Nieuw toegevoegde gebruikers worden weer opgeslagen in de database.
[pad: PM Record > Beheer > Gebruikers > Nieuwe gebruiker]

18/05/2017

PM Record HRM (10.03.08) - Uitgebreid met de optie ‘Wagenparkbeheer’ - Vanaf deze versie is het mogelijk om de (lease) auto’s van uw kantoor vast te leggen en aan medewerkers te koppelen. Tevens is het mogelijk om de aanschafwaarde, restwaarden, BPM, bijtellingen, brandstofkosten en andere vaste en variabele gegevens per auto vast te leggen.
[pad: PM Record HRM > Menu > Beheer > Toewijzing wagenpark]

18/05/2017

PM Record HRM (10.03.08) - Omschrijving van verantwoordelijkheden wijzigen - In het scherm ‘Beheer verantwoordelijkheden’ kunnen de omschrijvingen van de in PM Record getoonde verantwoordelijkheden gewijzigd worden. Het gaat hierbij om de velden ‘Cliëntbegeleider’, ‘Declarant’, ‘Accountant’, ‘Fiscaal adviseur’ en ‘Interne kwaliteitsbeoordelaar’. Middels deze optie kan bijvoorbeeld de term Cliëntbegeleider gewijzigd worden in Relatiebeheerder of Accountmanager, en Fiscaal adviseur in Fiscalist of Salarisadministrateur.
Opmerking: Houd bij het wijzigen van een omschrijving rekening met het feit dat enkele van deze verantwoordelijkheden behalve in de Klantkaart (CRM) tevens in andere modules worden gebruikt, óók wanneer de omschrijving gewijzigd is! Het gaat hierbij om de verantwoordelijkheid ‘Declarant’ welke in de facturatie module wordt gebruikt, de ‘Cliëntbegeleider’ welke in de module SBR Kredietrapportage wordt gebruikt, en de ‘Fiscaal adviseur’ welke in de module SBR Aangifte omzetbelasting wordt gebruikt.
Opmerking: De wijzigingen worden zichtbaar in de Klantkaart nadat PM Record éérst volledig is afgesloten (ook het aanmeldscherm afsluiten) en vervolgens weer is opgestart.

[pad: PM Record HRM > Menu > Beheer > Stamgegevens HRM > Verantwoordelijkheden]

01/12/2016

PM Record HRM (10.02.06) - Nationaliteit onafhankelijk van het geboorteland - Het is voortaan mogelijk om, middels het weghalen van een vinkje, een andere nationaliteit te kiezen. Normaliter wordt op basis van het geboorteland automatisch de bij dat land behorende nationaliteit geselecteerd, maar deze wijkt in sommige gevallen af.
[pad: PM Record HRM > tabblad: Medewerker > Velden 'Geboorteland' en 'Nationaliteit']

01/12/2016

PM Record HRM (10.02.06) - Automatisch vullen einddatum functieperiodes - Bij het invullen van het veld 'Datum uit dienst' worden voortaan ook direct alle lege einddatums van de functieperioden met deze zelfde einddatum gevuld.
[pad: PM Record HRM > tabblad: Dienst > Velden 'Datum uit dienst' en 'Einddatum' (in functiegeschiedenis)]

01/12/2016

PM Record HRM (10.02.06) - Diverse technische verbeteringen - Onder andere het invoeren van de werkuren waarbij er sprake is van decimalen (halve en kwart uren) gaat voortaan probleemloos.
[pad: PM Record HRM > tabblad: Dienst > Velden 'Werkuren in even en oneven weeknummers' (in functiegeschiedenis)]

07/07/2016

Personeelskaart (10.03.05) - Controle op einddatum Functieperiode – Voortaan vindt er een automatische controle tussen de 'datum uit dienst' en de laatste einddatum van de functieperiode per medewerker plaats.

07/07/2016

Personeelskaart (10.03.05) - Bugfix: Verlofperiode – Per (verlof)periode in het verleden worden de betreffende medewerkers getoond.

20/05/2016

Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - In bepaalde situaties was het in oudere versies mogelijk om dubbele Personeels ID's in de PM Record database te hebben opgeslagen. De controle hierop is verbeterd, zowel in Beheer Gebruikers als in de HRM Personeelskaart.

20/05/2016

Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - De tabvolgorde is in verschillende schermen aangepast voor een betere gebruikerservaring.

20/05/2016

Personeelskaart (10.03.04) - Technische aanpassing - Van de kinderen waarbij de geboortedatum (nog) niet is vastgelegd worden toch de naamgegevens in het hoofdscherm getoond, dit gebeurde voorheen niet.

13/04/2016

Personeelskaart (10.03.03) Diverse nieuwe mogelijkheden en uitbreidingen - De details van de wijzigingen en uitbreidingen in versie 10.03.03 van de HRM module kunt u hier binnenkort lezen. De handleiding bevindt zich in de module zelf, links onderin het scherm achter de '?-knop' (=helpteksten).

01/03/2016 Personeelskaart (10.03.01) Diverse aanpassingen - De details van de wijzigingen in deze versie zijn hier in de eerste week van maart 2016 te vinden. Neem eventueel contact op met de afdeling Customer Support via (010) 451 76 76 voor meer informatie.
14/09/2015 Personeelskaart (10.02.03) Vastleggen per periode - In de Personeelskaart is de mogelijkheid toegevoegd om de functie, de afdeling alsmede de werkuren (contracturen) van een medewerker per periode vast te kunnen leggen.
[pad: PM Record > HRM > tabblad: Dienst]
14/09/2015 Personeelskaart (10.02.03) Even en oneven weken - In de Personeelskaart is de mogelijkheid toegevoegd om de werkuren (contracturen) van een medewerker apart voor even en oneven weken vast te kunnen leggen.
[pad: PM Record > HRM > tabblad: Dienst]
24/07/2015 Personeelskaart (10.02.02) - De gegevens van de kinderen bevinden zich vanaf deze versie in een eigen sub-scherm.
[pad: PM Record > HRM > Personeelskaart > Thuis > Kindgegevens inzien/bewerken]
24/07/2015 Personeelskaart (10.02.02) - Bugfix: Via de optie ‘Mijn verlofkaart’ op het PM Record Dashboard kan er weer verlof aangevraagd worden.
[pad: PM Record > Mijn instructies > Mijn verlofkaart]
10/07/2015 Personeelskaart (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van de module en van de iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, tevens is van enkele iconen de positie op het scherm iets gewijzigd.
[pad: PM Record > HRM > Personeelskaart]
10/07/2015 Personeelskaart (10.02.01) - De gebruiksvriendelijkheid alsmede de controle op wijzigingen verhoogd.
[pad: PM Record > HRM > Personeelskaart]
10/07/2015 Personeelskaart (10.02.01) - De mogelijkheid toegevoegd voor het chronologisch vastleggen van studies en opleidingen.
[pad: PM Record > HRM > Personeelskaart > tabblad: ‘Opleiding(en)’]
10/07/2015 Personeelskaart (10.02.01) - De mogelijkheid toegevoegd voor het chronologisch vastleggen van contracten en arbeidsovereenkomsten.
[pad: PM Record > HRM > Personeelskaart > tabblad: ‘ID’s en arbeidsovereenkomst(en)’]
13/04/2015 Personeelskaart (10.01.04) - Ten behoeve van de Urenregistratie en Facturatie voorbereid op een entiteitsbepaling o.b.v. medewerker.
13/04/2015 Personeelskaart (10.01.04) - Het veld ‘Geboortedatum’ is geen verplicht vast te leggen veld meer.
icon  
Facturatie
24/01/2022

PM Record Facturatie (14.02.02) - Bugfix - Foutrapport facturatie opgelost, de melding was een TwoWay- of OneWayToSource-binding kan niet werken met de alleen-lezen eigenschap.

24/01/2022

PM Record Facturatie (14.02.02) – Bugfix - Error bericht bij conceptfacturen opgelost.

13/10/2021

PM Record Facturatie (14.02.01) - UBL-Factuur geactualiseerd - De in deze versie geïmplementeerde UBL versie is SI-UBL 2.0, gebaseerd op Europese norm EN 16931 met Nederlandse NLCIUS (aanvullende specificatie) en actuele UBL Ketentest richtlijnen.

13/10/2021

PM Record Facturatie (14.02.01) - Extra tooltip factureerscherm - Met de CTRL en/of SHIFT-toets kan een gebruiker in een keer meerdere willekeurige of opeenvolgende facturen selecteren.

13/10/2021

PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix concept factuur - In het tabblad voorbeeld conceptfactuur werd het adres van de klant niet weergegeven. Dit is opgelost.

13/10/2021

PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix factuurbestand - Tijdelijk bestand van factuur wordt niet onthouden waardoor deze eerst afgesloten moet worden voor opnieuw kunnen openen.

13/10/2021

PM Record Facturatie (14.02.01) - Bugfix filters - Gedrag van de filters is aangepast.

01/07/2021

PM Record Facturatie (14.01.02) – Genereren PDF’s - Het aanmaken van (concept)facturen en/of specificaties in PDF-formaat is versneld en vergt minder geheugencapaciteit.

01/07/2021

PM Record Facturatie (14.01.02) – Selecteren (concept)facturen - Met behulp van de toetsenbord toetsen Ctrl en Shift kunnen er snel enkele willekeurige of een aaneengesloten groep van (concept)facturen geselecteerd worden.

17/09/2020

PM Record Facturatie (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

02/06/2020

PM Record Facturatie (12.01.05) - Bugfix - Bij het digitaal verzenden van facturen stonden de e-mailadressen alle bij elkaar in het veld ‘Aan’ in plaats van gescheiden in de velden ‘Aan’, ‘Cc’ en ‘Bcc’. Dit probleem is verholpen.

29/01/2020

PM Record Facturatie (12.01.04) - Bugfix - De oorzaak van de foutmelding in de optie ‘Tariefafspraken’ is verholpen.

02/12/2019

PM Record Facturatie (12.01.03) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen. Hiermee zijn de problemen bij het oproepen middels de pijltjes toetsen van de volgende conceptfactuur opgelost. Tevens is de oorzaak van de foutmelding bij het maken van een factuurafspraak verholpen.

23/10/2019

Facturatie (12.01.02) - Selectie factuursjabloon - In deze versie zijn alle problemen met de keuze van een (foutief) factuursjabloon verholpen. Ook de handmatige keuze voor een ‘Eigen sjabloon’ bij een factuur wordt bij het definitief maken correct verwerkt.

23/10/2019

Facturatie (12.01.02) - Startdatum Factuurafspraak aanpassen - Vanaf deze versie is het mogelijk om de startdatum van een actieve Factuurafspraak aan te passen. Dit is handig wanneer men bijvoorbeeld een afspraak maakt voor het jaar 2020 maar (achteraf) ook de in 2019 geregistreerde uren aan deze afspraak wil koppelen zonder dat dit leidt tot facturen in 2019.

23/10/2019

Facturatie (12.01.02) - Digitaal factureren ja/nee - In de optie ‘Factuursjablonen’, onder Beheer facturatie, is het in het tabblad ‘Klanten’ voortaan mogelijk om de instelling ‘Digitaal factureren ja/nee’ niet alleen te zien maar ook te wijzigen. Dit kon voorheen alleen in de Klantkaart in PM Record.

19/03/2018

PM Record Facturatie (10.04.02) - Technische aanpassingen digitaal verzenden facturen - De methoden van het genereren van de e-mails en het controleren van de verzendstatus zijn gewijzigd. Wanneer u in het (recente) verleden problemen ondervond bij het per e-mail verzenden van de facturen dan verhelpt deze update deze problemen. Mocht u na het installeren van deze update toch nog problemen ondervinden neem dan contact met onze supportafdeling op.

02/02/2018

PM Record Facturatie (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.

29/11/2017

PM Record Facturatie (10.03.02) - Aanpassing - In het scherm Personeelstarieven zijn de velden ‘Functie’ en ‘Afdeling’ verwijderd uit het overzicht.

18/05/2017

PM Record Facturatie (10.03.01) - Optie vastleggen van een standaard factuursjabloon voor Factuurafspraken - Vanaf deze versie is het mogelijk om voor Factuurafspraken een afwijkend factuursjabloon vast te leggen, eventueel zelfs op klantniveau. Deze optie is bijvoorbeeld handig wanneer de indeling, de velden/kolommen die wel of niet op een factuur getoond dienen te worden, voor Factuurafspraken anders dient te zijn dan voor Losse facturen. Standaard worden beide factuursoorten namelijk gebaseerd op sub-groepering 1.
Belangrijk: Het is in deze versie nog NIET mogelijk om een standaard printersjabloon vast te leggen, hoewel deze optie na de update al wel in het scherm aanwezig is! Deze mogelijkheid komt in een volgende update en biedt dan als grootste voordeel dat er op basis van de instelling in de Klantkaart direct een ‘printer’ of ‘digitaal’ factuursjabloon zal worden gekozen. Momenteel dient een afwijkend (‘printer’ of ‘digitaal’) factuursjabloon nog per klant te worden vastgelegd. [pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen (tabblad Factuursjablonen en/of Klanten)]

18/05/2017

PM Record Facturatie (10.03.01) - Optie ‘Naar dagregistratie’ verwijderd uit de schermen waarbij dit technisch niet mogelijk is - Bij het factureren van uren en artikelen is het sinds de vorige update mogelijk om direct vanuit een registratie in de facturatie module over te schakelen naar de betreffende registratie in de urenregistratie, bijvoorbeeld voor het wijzigen van het boekjaar of de klant. Deze optie blijft vanzelfsprekend bestaan. Om technische redenen is deze optie echter niet mogelijk vanuit het overzichtsscherm ‘Registraties’ en ook niet vanuit een conceptfactuur. In deze beide schermen is daarom de knop ‘Naar dagregistratie’ verwijderd.

01/12/2016

PM Record Facturatie (10.01.26) - Direct vanuit de facturatie naar de urenregistratie overschakelen - Voortaan is het mogelijk om direct vanuit het detailscherm van een registratie in de Facturatie module over te schakelen naar dezelfde registratie in het Urenregistratiescherm.

Op deze wijze is het mogelijk om van een registratie de klant, de werkcode (of het artikel), of het boekjaar aan te passen. Tevens kunnen de registratiedatum, het aantal uren, de toelichting en indien van toepassing de entiteit worden gewijzigd.

Belangrijk: Na een aanpassing in de urenregistratie dienen in de facturatie module de registraties van de betreffende klant opnieuw te worden opgehaald.
Lees meer...
[pad: PM Record Facturatie > Factureren > Onderhanden werk > Details > Knop: 'Naar dagregistratie']

07/07/2016

Facturatie (10.01.25) - UBL factuur – Vanaf deze versie is het mogelijk om de facturen ook als UBL factuur te verzenden.

De UBL-facturen kunnen optioneel met de digitale, per e-mail verzonden, facturen worden meegestuurd. Het aan- of uitzetten kan per entiteit en geldt voor alle digitale facturen van de betreffende entiteit. De instelling om UBL-facturen al dan niet met de digitale facturen mee te zenden vindt u in de facturatie module onder het tabblad 'Beheer facturatie', 'Facturatie instellingen', 'Entiteit', optie: 'UBL als bijlage opnemen in e-mail'.

Een UBL-factuur is een xml-bestand. Een UBL-factuurbestand kunt u herkennen aan de bestandsnaam welke altijd volgens het formaat 'Factuur factuurnummer.xml' is, bijvoorbeeld 'Factuur 20161234.xml'

NOTE: Raadpleeg de handleiding of de helpdesk van uw boekhoudsoftware, of die van uw klant, om te leren of en hoe u UBL-facturen in deze pakketten kunt inlezen en verwerken.

TIP: Wellicht is het handig om uw klanten vóóraf te informeren wanneer u (ook) UBL-facturen gaat verzenden, aangezien alle klanten die van u de facturen per e-mail ontvangen tevens het UBL-bestand zullen gaan ontvangen bij het activeren van deze optie.

07/07/2016

Facturatie (10.01.25) - Wijzigen grondslag conceptfactuur – Wanneer u de grondslag van een conceptfactuur opent, om deze te bekijken of te wijzigen, verschijnt voortaan de vraag of u dit zeker weet aangezien een wijziging van de factuurgrondslag direct leidt tot de herberekening van de oorspronkelijke factuurregels.

07/07/2016

Facturatie (10.01.25) - Toelichting toegevoegd aan factuurgrondslag – In de factuurgrondslag van een conceptfactuur worden vanaf deze versie ook de toelichtingen van de onderliggende uren- en artikelregistraties getoond.

07/07/2016

Facturatie (10.01.25) - Sorteervolgorde werkcodegroepen – Factuurregels welke gebaseerd zijn op werkcodegroepen worden voortaan in alle gevallen, ongeacht of de groepering op het hoofd- of sub-niveau plaatsvindt, alfabetisch gesorteerd op basis van de (eventueel afwijkende) omschrijving van de werkcodegroep. Het blijft natuurlijk mogelijk om de volgorde van de factuurregels indien gewenst handmatig te wijzigen.

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Factuuranalyse - Rapportage 'Factuuranalyse' toegevoegd. Deze rapportage geeft inzicht in een drietal zaken van (concept)facturen;

 • De waarde van de grondslag t.o.v. de waarde van de registraties
 • Het totale factuurbedrag t.o.v. de grondslag van de factuur
 • Het totale factuurbedrag t.o.v. de waarde van de registraties

Deze rapportage is primair voor de facturen op regiebasis (uren x tarief) maar kan ook worden gebruikt voor Losse en Afspraakfacturen.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse]

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Meerdere boekjaren - De mogelijkheid toegevoegd om registraties behalve op één enkel boekjaar tevens op een aaneensluitende reeks van boekjaren te kunnen filteren in de schermen 'Factureren', 'Registraties' en 'Onderhanden werk'.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Registraties]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Onderhanden werk]

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Indicatie voormalige klant - In het scherm 'Factureren' is een optische indicatie toegevoegd of een klant 'vervallen' is.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Bijlagen openen - De mogelijkheid toegevoegd om de aan een (concept)factuur toegevoegde additionele bijlage(n) ook in PM Record Facturatie te kunnen openen.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse]
[pad: PM Record > Facturatie > Factuurhistorie]

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Nieuwe pictogrammen - Gewijzigde en nieuwe pictogrammen en symbolen voor:

 • Losse factuur
 • Factuurspecificatie
 • Additionele bijlage(n)
 • Voormalige klanten

[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse]
[pad: PM Record > Facturatie > Factuurhistorie]

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Factuursjablonen editor - Nieuwe mogelijkheden aan de Factuursjablonen editor toegevoegd:

 • Mogelijkheid tot kopiëren van de sjabloonkop en -voet van de factuur naar de specificatie en andersom:
 • Variabele voorbeeldteksten mogelijk voor het valutateken, de Btw en de korting:
 • Nieuwe factuursjabloonvariabelen Losse factuur en Conceptfactuur:

[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen]
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Factuuranalyse]
[pad: PM Record > Facturatie > Factuurhistorie]

23/11/2015

Facturatie (10.01.22) - Bug fix - In het scherm Onderhanden werk de fout in de bedragenkolom 'OHW Facturaties' verholpen:
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Onderhanden werk]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Additionele bijlagen - De mogelijkheid toegevoegd om aan een e-factuur (digitale factuur per e-mail) een of meerdere additionele bijlagen toe te voegen, bijvoorbeeld een doorbelaste factuur van een derde partij.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > a) Conceptfacturen b) Losse facturen c) Factuurafspraken]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Voorbeeld factuursjabloon - De mogelijkheid toegevoegd om in de factuursjabloon editor een voorbeeld van het resultaat te zien.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Watermerk - De mogelijkheid toegevoegd om de factuursjablonen van een gekleurde achtergrond of 'watermerk' te voorzien.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Verticale lijnen en rechthoeken - De mogelijkheid toegevoegd om de factuursjablonen van verticale lijnen en rechthoeken te voorzien.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Factuursjablonen]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Datum en week variabelen - Datum en week variabelen toegevoegd t.b.v. de factuur (kopregel) en/of e-mailsjabloon.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > a) Facturatie instellingen b) Factuursjablonen c) E-mailsjablonen]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Categorie filter - Een filter op categorie, soort variabele, aan het overzicht van de selecteren factuur- en e-mailvariabelen toegevoegd.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > a) Facturatie instellingen b) Factuursjablonen c) E-mailsjablonen]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Overzichtelijker - Het scherm 'Onderhanden werk' overzichtelijker gemaakt.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Onderhanden werk]

03/11/2015

Facturatie (10.01.21) - Verbeteringen - Diverse kleinere optische en technische verbeteringen toegevoegd alsmede enkele onvolkomenheden verholpen.

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Uitstellen van uren - Uren en artikelregistraties kunnen (optioneel) als 'uitgesteld' worden gemarkeerd. Uitgestelde registraties kunnen niet 'per ongeluk' mee gefactureerd worden. Door tijdens het factureren alle nog niet te factureren (en af te boeken) registraties uit te stellen zal bij de volgende keer factureren de hoeveelheid nieuw bijgekomen onderhanden werk direct inzichtelijk zijn.

14/09/2015

Facturatie (10.01.21) - Overzichtelijker - Het scherm 'Onderhanden werk' overzichtelijker gemaakt.

Opmerking: De optie ‘uitstellen’ is vergelijkbaar met de optie ‘wachten’ in versie 9.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factureren]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Groene vinkjes - Groene vinkjes verschijnen in het hoofdscherm van ‘Factureren’ zodra alle beschikbare uren of artikelen gefactureerd, afgeboekt of uitgesteld worden. In het detailscherm wordt dit op eenzelfde wijze maar dan per registratie aangegeven. De kleur van een vinkje is oranje zodra er sprake is van minder dan het totaal aantal beschikbare registraties.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factureren]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Direct zoeken - Middels de knop <ENTER> op het toetsenbord zal er behalve direct na het opstarten van een scherm* ook na het wijzigen van een datumveld gezocht gaan worden. Het met behulp van de muis klikken op het vergrootglas rechts om te zoeken is dus niet in alle gevallen meer noodzakelijk.

* = Dit geldt voor de schermen ‘Factureren’, ‘Conceptfacturen’, ‘Facturen’ en ‘Factuurhistorie’ alsmede voor de overzichten.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factureren]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Factuurhistorie - Naast ieder scherm in de Facturatie module kan er een extra scherm met een overzicht van de factuurhistorie opgeroepen worden. De facturen zelf kunnen ook via dit sub-scherm geopend worden. Standaard worden in eerste instantie de facturen vanaf de 1e van de voorgaande maand weergegeven.

Opmerking: Het scherm wordt vanuit het detailscherm direct opgestart met de facturen van dezelfde klant.
[pad: PM Record > Facturatie > alle schermen > blauwe balk > Factuurhistorie]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Nieuwe periodieke factuur - Wanneer een periodieke factuur van een Factuurafspraak gecrediteerd is kan er voor de betreffende periode (eventueel) ook weer een nieuwe (debet) factuur gegenereerd worden.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Factuurafspraken > Tabblad: Facturen]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Instellingen per klant - Overzicht ‘Instellingen per klant’ toegevoegd. Dit scherm geeft per klant een overzicht van de gegevens ten behoeve van de facturatie, zoals bijvoorbeeld de contactpersoon, de e-mailadressen, de e-mailaanhef, de IBAN en het BTW-nummer. Het overzicht is als csv-bestand te exporteren naar Excel en kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de optie ‘Importeren facturatiegegevens’ in PM Record onder Beheer, Onderhoud.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Overzichten > Instellingen per klant]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Tonen van naam en registratiedatum - Op de factuur en/of factuurspecificatie* kunnen voortaan ook van artikelregistraties de registratiedatum en de naam van de betreffende medewerker vermeld worden. Wanneer het veld ‘Datum’ of ‘Persoon’ zich reeds in het factuursjabloon* bevindt zullen deze velden (ook) in het geval van een artikelregistratie automatisch gevuld worden.
* = i.g.v. sub-groepering 3

[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Beheer facturatie > Factuursjablonen]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Weergave van de periode - In de schermen ‘Conceptfacturen’ en ‘Facturen’ wordt bij de Factuurafspraak facturen voortaan naast de naam van de Factuurafspraak tevens de periode waar deze facturen betrekking op hebben getoond.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Facturatie > Conceptfacturen / Facturen]

14/09/2015

Facturatie (10.01.19) - Toevoegen van werkcodegroepen - Het is voortaan mogelijk om werkcodegroepen toe te voegen, van naam te wijzigen of eventueel zelfs te verwijderen.
[pad: PM Record > Facturatie > tabblad: Beheer stamgegevens > Werkcodegroepen]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - Vanaf deze versie kan de entiteit van de uren- en artikelenregistraties ten behoeve van de facturatie bepaald worden op basis van de entiteit van de medewerker(s). Deze instelling bevindt zich in de Facturatie instellingen en geldt voor alle entiteiten. De instelling staat standaard zoals u gewend bent op; ‘De entiteit wordt bepaald op basis van de klant’. Dit houdt in dat er na de upgrade naar versie 10.01.18 niets zal wijzigen tenzij hier bewust voor gekozen wordt.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie > Facturatie instellingen]
24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om naast periodieke facturen ook extra facturen aan een afspraak toe te voegen. Middels een extra factuur kan eventueel ook een ‘afsluitfactuur’ (eindafrekening) gemaakt worden.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken > tabblad: Facturen]
24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om een afwijkende entiteit voor een Losse factuur vast te leggen. In eerste instantie wordt de entiteit, afhankelijk van de algemene instelling, op basis van de klant óf op basis van de medewerker bepaald.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Losse facturen]
24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om een afwijkende entiteit voor een Factuurafspraak en daarbij behorende facturen vast te leggen. In eerste instantie wordt de entiteit, afhankelijk van de algemene instelling, op basis van de klant óf op basis van de medewerker bepaald.

Opmerking: De aan een factuurafspraak gekoppelde entiteit is naast de klant, de datum, de werkcode of het artikel en optioneel het boekjaar een nieuw criterium op basis waarvan een registratie al dan niet aan een factuurafspraak gekoppeld zal worden.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - De mogelijkheid toegevoegd om achteraf een bestaande factuur zonder specificatie alsnog van een specificatie te voorzien.

Opmerking:: Deze mogelijkheid is alleen van toepassing op de in versie 10 aangemaakte regie (uren x tarief) facturen. Voor Classic uren x tarief facturen uit eerdere versies dient de factuurgrondslag als specificatie.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - Wanneer er op een vergrootglas voor het zoeken naar cliënten geklikt wordt opent zich direct het relatie zoekscherm. Het tussenscherm wordt voortaan overgeslagen hetgeen de efficiency vergroot.
[pad: PM Record > Facturatie]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - Vanuit de facturatie module kan voortaan ook de rekenmachine, MS-Word en MS-Excel geopend worden. Deze opties bevinden zich in alle schermen aan de rechterkant van de donkerblauwe balk.
[pad: PM Record > Facturatie]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - In het geval van een verzamelfactuur zal de specificatie van iedere (sub-)klant op een nieuwe pagina beginnen.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - Als filter kunnen in het scherm Registraties voortaan ook indirecte werkcodes geselecteerd worden.

Opmerking: Indirecte werkcodes kunnen alleen in het scherm Registraties van de facturatie module geselecteerd worden aangezien ze op andere plaatsen niet van toepassing zijn.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten > Registraties]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - Het scherm ‘Personeelstarieven’ uitgebreid met de kolommen en filters voor de entiteit, de afdeling en de functie van de medewerkers.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Personeelstarieven]

24/07/2015 Facturatie (10.01.18) - Bugfix: Indirecte werkcodes kunnen voortaan ook aan een werkcodegroep gekoppeld worden.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Werkcodes]

10/07/2015 Facturatie (10.01.17) - Het aanmaken van een Basisfactuur in het onderdeel Factuurafspraken is eenvoudiger en gebruiksvriendelijker geworden. Naast het factuur(regel)bedrag kan de omschrijving van de factuurregel direct als vrije tekst worden ingevoerd, er kan echter ook gekozen worden voor een opsomming van de werkcode- en/of artikelomschrijvingen.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken]
10/07/2015 Facturatie (10.01.17) - De mogelijkheid toegevoegd om de Basisfactuur in het scherm te tonen en eventueel te printen. Middels deze optie is het mogelijk een voorbeeld van een periodieke factuur te bekijken vóórdat de facturen gegenereerd worden.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken]
10/07/2015 Facturatie (10.01.17) - Overzichten worden voortaan standaard in eerste instantie gegroepeerd per entiteit en vervolgens per klant, daarnaast kunnen ze net als voorheen optioneel verder gegroepeerd worden per boekjaar of per werkcodegroep.
[pad: PM Record > Facturatie > Overzichten]
10/07/2015 Facturatie (10.01.17) - Diverse technische verbeteringen doorgevoerd alsmede enkele kleine onvolkomenheden verholpen.
[pad: PM Record > Facturatie]
23/06/2015 Facturatie (10.01.16) - Het omzetten van Vaste Facturen uit versie 9 naar Factuurafspraken in versie 10 vereenvoudigd. Na het aanpassen van twee datumvelden kunnen er direct nieuwe periodieke facturen worden gegenereerd.
[pad: PM Record > Facturatie > Factureren > Factuurafspraken]
23/06/2015 Facturatie (10.01.16) - De mogelijkheid toegevoegd om de totalen in het tabblad 'Facturen' van een Factuurafspraak al dan niet te tonen middels de optie 'Totalen tonen'. Standaard staan de totaaltellingen 'uit' en worden dus niet (meer) direct getoond.
[pad: PM Record > Facturatie > Factureren > Factuurafspraken]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Indexeren: Bij het toevoegen van een nieuwe Prijsperiode kunnen op basis van een eerdere Prijsperiode de tarieven en artikelprijzen direct procentueel of absoluut worden aangepast, zowel naar boven als naar beneden. De afronding van de nieuwe tarieven en artikelprijzen kan geschieden op 2 decimalen, op hele bedragen (euro's) of in alle gevallen naar boven afgerond op hele bedragen (euro's).
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Prijsperiodes]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - De beheer opties 'Artikelprijzen' en 'Tariefcodebedragen' zijn komen te vervallen, de functionaliteit van beide schermen is geïntegreerd in de optie 'Prijsperiodes'.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Bij het aanmaken van conceptfacturen de mogelijkheid toegevoegd om de vraag naar de (afwijkende) factuurdatum te onderdrukken. Deze vraag blijft bij de aanmaak van iedere volgende conceptfactuur onderdrukt zolang de Facturatie module actief is. Na het afsluiten en weer opstarten zal de vraag (de eerste keer) weer gesteld worden.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - In de schermen 'Factureren', 'Conceptfacturen', 'Facturen', 'Registraties' en 'Onderhanden werk' zal het vergrootglas rechts van de zoekcriteria knipperen zolang er niet een keer op geklikt is of op de toets op het toetsenbord is geklikt om het zoeken naar de gegevens te activeren.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren / Concept facturen / Facturen / Registraties / Onderhanden werk]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Behalve in het hoofdscherm worden geselecteerde regels (registraties) ook in de details voortaan middels een lichtblauwe balk gemarkeerd, waardoor het duidelijker is in welke regel de gebruiker eventuele mutaties gaat uitvoeren of net daarvoor heeft uitgevoerd.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Kleine aanpassingen: De optie 'Maak conceptfacturen' hernoemd in 'Verwerken' en de knop 'Ga naar gemaakte conceptfacturen' verschijnt pas wanneer er conceptfacturen zijn.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factureren]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Mogelijkheid toegevoegd om ook bij het continueren van een Factuurafspraak zonder afwijkende factuurdebiteur deze voor de nieuwe afspraak eventueel wel vast te leggen.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Factuurafspraken]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Verbeterde en intuïtievere 'wizard' (procedure) bij de in gebruik name van de facturatie module versie 10. Deze aanpassing is alleen (éénmalig) van toepassing op nieuwe klanten en klanten die zijn gemigreerd van versie 9 naar versie 10.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer facturatie]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Het probleem met het niet kunnen deactiveren van werkcodes is verholpen.
[pad: PM Record > Facturatie > Beheer stamgegevens > Werkcodes]
19/06/2015 Facturatie (10.01.15) - Het probleem met het niet kunnen selecteren van conceptfacturen die per e-mail of per post verzonden zullen gaan worden is verholpen.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Conceptfacturen]
05/06/2015 Facturatie (10.01.14) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen en de selectiebalk is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm iets gewijzigd.
05/06/2015 Facturatie (10.01.14) - Het zoeken naar relaties is aangepast; Er wordt voortaan pas na het invoeren van minimaal 2 karakters gezocht en tevens blijven de laatst ingegeven zoekcriteria bewaard.
05/06/2015 Facturatie (10.01.14) - De autorisatie van de Facturatie module versie 10 is uitgebreid. Voortaan is het mogelijk om autorisatie per tabblad (‘Factureren’, ‘Overzichten’, ‘Beheer facturatie’, ‘Beheer stamgegevens’) aan een autorisatierol toe te kennen.
[pad: PM Record > Beheer > Autorisatie]

Opmerking: Deze autorisatie heeft alleen betrekking op versie 10 van de Facturatie module.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Knop voor het afsluiten van de module toegevoegd (links onderin net als in PM Record).

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Middels dubbelklikken kan een Afspraakfactuur geopend worden.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Middels dubbelklikken kunnen de details van een (concept-)factuur bekeken worden.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - In het scherm ‘Factureren’ een extra filter voor zakelijke of particuliere klanten toegevoegd en tevens de positie van enkele filters gewijzigd.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - De posities van de filters in de schermen ‘Concept facturen’, ‘Facturen’, ‘Registraties’ en ‘Onderhanden werk’ zoveel mogelijk gelijk getrokken met de posities in het scherm ‘Factureren’

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Er wordt vanaf deze versie ook bij (nieuwe) Losse facturen en Factuurafspraken rekening gehouden met een in de Klantkaart in PM Record vastgelegde afwijkende factuurdebiteur (Veld: ‘Factuur naar adres van’)
[pad: PM Record > Beheer > Relaties > Klanten > tabblad ‘Factureringsgegevens’]

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - De e-mailadressen voor digitale facturen worden vanaf deze versie pas op het moment van het definitief maken van een factuur uit de Klantkaart opgehaald.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm instellingen t.b.v. de facturen het veld ‘Koptekst’ toegevoegd, de bijbehorende code voor in de factuursjablonen is [=Factuur_Koptekst].

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - De mogelijkheid tot het gebruik van variabelen in de factuurtekstvelden ‘Koptekst’ en ‘Algemene tekst op factuur’ toegevoegd.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Er zijn een 9-tal factuurvariabelen toegevoegd voor de aanduiding van een periode; vorige, huidige en volgende maand, kwartaal of jaar. Deze variabelen zijn primair bedoeld voor gebruik in het factuurtekstveld ‘Koptekst’ in factuursjablonen. De periode wordt bepaald op basis van de definitieve factuurdatum.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Het is vanaf deze versie mogelijk om naast zwarte ook gekleurde lijnen aan een factuur-sjabloon toe te voegen.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Het probleem van het in sommige gevallen niet op de juiste positie invoegen van een variabele in een factuur-sjabloon is verholpen.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm ‘Werkcodes’ het filter voor directe, indirecte of alle werkcodes toegevoegd.

05/06/2015

Facturatie (10.01.14) - Aan het scherm ‘Werkcodes’ bij het invoeren van een reeds bestaande werkcode een waarschuwingsmelding toegevoegd.

13/04/2015 Facturatie (10.01.13) - Performance verbetering bij het genereren van conceptfacturen, het wijzigen van het factuursjabloon en het wijzigen van de factuurdatum.
13/04/2015 Facturatie (10.01.13) - Controle toegevoegd om te voorkomen dat het aantal uren of stuks van een factuurregel 0 (nul) is.
Opmerking: Het (uur)tarief en het totaalbedrag van een factuurregel mogen nog wel nul (€ 0,00) zijn.
13/04/2015 Facturatie (10.01.13) - Facturen worden vanaf deze versie aangemaakt op basis van een standaard factuursjabloon en niet meer via een kopie van een sjabloon. In de praktijk betekent dit naast een ‘performance verbetering’ dat wijzigingen van een factuusjabloon (onder Beheer facturatie) automatisch van toepassing zijn voor alle nog definitief te maken conceptfacturen die aan het betreffende sjabloon gekoppeld zijn.
Opmerking: Het aanbrengen van wijzigingen binnen het sjabloon van een individuele conceptfactuur is vanzelfsprekend ook nog mogelijk. Deze aanpassingen gelden dan net als voorheen alléén voor de betreffende factuur.
13/04/2015 Facturatie (10.01.13) - Vanaf deze versie wordt bij het aanmaken van Losse facturen rekening gehouden met een eventueel in de Klantkaart vastgelegde afwijkende (factuur)debiteur (veld: ‘Factuur naar adres van’). Middels een dialoog scherm wordt de keuze geboden de factuur te richten aan de in de Klantkaart vastgelegde ‘afwijkende factuurdebiteur’ of aan de geselecteerde klant zelf.
Opmerking: De procedure waarbij eerst de factuurdebiteur gekozen wordt en vervolgens de ‘sub-klanten’ blijft ook ondersteund worden. Er kan vanaf deze versie alleen een keuze gemaakt worden uit ‘sub-klanten’ waarbij in de Klantkaart naar de betreffende factuurdebiteur (veld: ‘Factuur naar adres van’) verwezen wordt.
13/04/2015 Facturatie (10.01.13) - Vanaf deze versie kunnen de facturen behalve middels Adobe Reader, in geval van problemen met dit component, ook middels Internet Explorer* geopend worden. PM Record onthoudt met welke van de twee componenten de facturen voor het laatst geopend werden in de Facturatie module en/of in de PM Record (Dashboard of Klantkaart).
Opmerking: Deze functionaliteit was sinds de laatste versie van PM Record hierin reeds aanwezig.
* Het is hiervoor niet noodzakelijk dat Internet Explorer als de default webbrowser aangemerkt is.
13/04/2015 Facturatie (10.01.13) - Uitgebreid met de opties voor het werken met ‘Sub-artikelen’ en ‘Sub-werkcodes’.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - De mogelijkheid toegevoegd om binnen de details (= de uren- en artikelenregistraties) van het onderdeel ‘Factureren’ naar een volgende en vorige klant te navigeren zonder eerst terug te hoeven gaan naar het overzichtsscherm.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - Het probleem van het niet direct selecteren van het tabblad Uren of Artikelen in het onderdeel ‘Factureren’ verholpen. Dit probleem deed zich voor op sommige Terminal Servers.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - Verdere performance verbetering welke het openen de schermen ‘Conceptfacturen’ en ‘Facturen’ versneld.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - Het in sommige gevallen voorkomende ‘out of memory’ probleem bij het openen van het onderdeel Facturen en/of Conceptfacturen verholpen.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - Het probleem van het wegvallen van de logo’s en andere image bestanden (‘plaatjes’) uit de Outlook e-mails verholpen.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - De in sommige configuraties voorkomende onmogelijkheid tot het per e-mail verzenden van de facturen vanuit een andere dan de eigen mailbox (‘Afzender e-mail’) verholpen.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - Een tweetal overzichten toegevoegd; ‘Omzet per maand’ en ‘Omzet per jaar’. Beide overzichten zijn voorzien van filtermogelijkheden per klant, entiteit en declarant.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - Aan de overzichten ‘Omzet per klant’, ‘Omzet per entiteit’ en ‘Omzet per declarant’ zijn de mogelijkheden tot groepering van de omzet per maand of per kalenderjaar toegevoegd.
13/03/2015 Facturatie (10.01.12) - De mogelijkheid voor het zoeken van klanten op basis van de inhoud van een Vrij veld toegevoegd.
12/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.10)  - Probleem met het niet kunnen toevoegen van Werkcodes en Artikelen verholpen.
10/02/2015 Overzichten Facturatie (10.01.09) - Het probleem met de te grote overzichten en conceptfacturen, waardoor deze om ze te kunnen bekijken iedere keer eerst verkleind moesten worden, is verholpen. De previews (=voorbeelden) van deze ‘MS Report Viewer’ rapporten worden voortaan ‘paginabreed’ (‘page width’) opgestart. Wanneer u de grootte vervolgens zelf aanpast, bijvoorbeeld naar 75%, dan zal de applicatie dit, zolang u de facturatie module niet afsluit, onthouden en alle volgende rapporten direct met een grootte van 75% openen.
10/02/2015 Overzichten Facturatie (10.01.09)- 3-tal overzichten toegevoegd; ‘Omzet per klant’, ‘Omzet per entiteit’ en ‘Omzet per declarant’. Filteropties: Vanaf tot en met factuurdatum, factuurstatus, klant, entiteit en declarant.
10/02/2015 Overzichten Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om in het overzicht 'Registraties' zelf het maximum aantal op te roepen registraties te bepalen. Standaard zijn dit er 5000.
10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om in het geval van Btw-verlegd afwijkende omzetgrootboeknummers vast te leggen per werkcode, artikel en/of werkcodegroep.
10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - Tariefafspraken voor afwijkende tarieven per klant of groep(en) van klanten toegevoegd. Deze optie is in te richten voor zowel een tarifering per persoon als per werkcode, ook is het mogelijk om afwijkende tarieven voor artikelen vast te leggen. Hiërarchische verwerking; afwijkend tarief per klant, indien niet aanwezig afwijkend tarief per Tariefgroep, indien niet aanwezig standaard tarief.

Opmerking: De optie Tariefafspraken werkt in combinatie met versie 10.01.08 en hoger van de module Urenregistratie.

10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - Hiërarchische verwerking van de toekenning van de omzetgrootboeknummers gewijzigd; in eerste instantie wordt er gezocht naar een afwijkend omzetgrootboeknummer per werkcode of artikel, indien deze niet aanwezig is wordt het omzetgrootboeknummer van de (werkcode)groep gehanteerd en indien deze niet aanwezig is dan wordt het algemene omzetgrootboeknummer gehanteerd.
10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - Het aantal posities van de omzet-, btw- en debiteurgrootboeknummers conform het RGS vergroot naar 12 posities.
10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - Technische en optische aanpassing van enkele schermen ter vergroting van de overzichtelijkheid en het daarmee samenhangende intuïtievere gebruik. Het betreft de schermen ‘BTW-tarieven’, ‘Opslag en korting omzetrekeningen’, ‘Werkcodes’, ‘Werkcodegroepen’ en ‘Artikelen’.
10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - Volgorde van de opties onder ‘Beheer stamgegevens’ aangepast.
10/02/2015 Beheer Facturatie (10.01.09) - Bij de Factuursjablonen rechter muisknop opties toegevoegd om los van elkaar het lettertype (‘font’) van de kolomkoppen en/of de factuurregels te wijzigen. De font wijzigingen werken door in alle kolommen, zowel in de getoonde als in de verborgen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Performance verbetering, dit houdt in dat informatie in diverse schermen sneller getoond zal worden.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Filter op (managers) accordering toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alléén geaccordeerde registraties te factureren.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Filter voor vanaf bedrag toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alléén de klanten met een bepaald totaalbedrag (OHW) aan te factureren uren en artikelen te tonen. De andere filters in dit scherm zijn van invloed op de totaalbedragen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Filter voor werkcode en/of werkcode range toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alleen één of een range van werkcodes te tonen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Filter voor artikel en/of artikel range toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alleen één of een range van artikelen te tonen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Filter voor afdeling toegevoegd. Dit filter biedt de mogelijkheid om alleen de uren- en artikelenregistraties van de medewerkers die aan een bepaalde afdeling gekoppeld zijn te tonen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Het filter op Werkcodegroep heeft nu naast de Werkcodes tevens betrekking op de Artikelen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Waarschuwing toegevoegd wanneer een gebruiker het scherm ‘Factureren’ afsluit terwijl er registraties aangevinkt zijn om te gaan factureren en/of af te boeken.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Navigatie tussen verschillende (concept)facturen toegevoegd; pijltje rechts (volgende) en pijltje naar links (vorige) factuur.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om van meerdere (concept)facturen tegelijk de facturen, de specificaties of beide in één keer af te drukken.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Printen van de grondslag van een factuur toegevoegd. Deze optie biedt tevens de mogelijkheid om achteraf een factuurspecificatie te genereren, ook van ‘Classic’ facturen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Bij het onderdeel ‘Conceptfacturen’ de optie voor het in één keer wijzigen van een factuursjabloon voor meerdere conceptfacturen toegevoegd.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Bij het onderdeel ‘Facturen’ de mogelijkheid toegevoegd om een factuur in één keer in zijn geheel te crediteren. Wanneer de debet factuur een grondslag (geregistreerde uren en artikelen) heeft, zal deze in zijn geheel vrij komen en kunnen de betreffende uren en artikelen opnieuw gefactureerd worden.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Het probleem met het niet verschijnen van de juiste factuurdebiteur (de ‘Factuur naar’ klant) op de facturen verholpen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om Factuurafspraken (Vaste facturen) te kunnen continueren, met andere woorden een bestaande afspraak voor een klant te kunnen kopiëren naar een volgende periode (jaar).
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om Factuurafspraken (Vaste facturen) te kunnen kopiëren, met andere woorden een bestaande afspraak van een klant te kunnen kopiëren naar een andere klant met dezelfde of afwijkende periode, interval, bedragen, werkcodes en artikelen.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - De mogelijkheid toegevoegd om van een of van meerdere Factuurafspraken tegelijk een (tussentijdse) rapportage te genereren. Deze rapportage toont naast de gekoppelde registraties (uren en artikelen) tevens het verschil tussen het totaal gefactureerde bedrag en de waarde van alle gekoppelde registraties.
10/02/2015 Facturatie (10.01.09) - Het probleem dat in sommige gevallen de groepering van de factuurregels op een conceptfactuur wijzigde bij het aanpassen van de conceptfactuur is verholpen.
22/12/2014 Facturatie (10.01.04) - Aan de optie ‘Factureren’ (voorheen Selectiefacturen) is het overzicht ‘Openstaande registraties’ toegevoegd. In dit rapport worden alle openstaande, dus nog te factureren, registraties getoond. Inclusief onder andere de registratiedatum, de werkcode, de toelichting, het (uur)tarief en het totaalbedrag.
Opmerking: De filters en selecties in het scherm zijn van invloed op de inhoud van dit overzicht.
22/12/2014 Facturatie (10.01.04) - Bij de Factuurafspraken in het tabblad ‘Registraties’ het Overzicht ‘Gekoppelde Registraties’ toegevoegd ten behoeve van een analyse van de betreffende afspraak. Dit overzicht kent net als de facturen en de specificaties een instelbare Hoofdgroepering op Werkcodegroep, Boekjaar of geen en een Sub-groepering per Registratie of per Werkcode. De groeperingsniveaus kunnen in het rapportage scherm zelf ingesteld worden.
Opmerking: De filters en selecties in het scherm zijn niet van invloed op de inhoud van dit overzicht.
22/12/2014 Facturatie (10.01.04) - Bij de Factuurafspraken in het tabblad ‘Facturen’ de instellingen voor het aanmaken van extra facturen uitgebreid, onder andere met de mogelijkheid om de nieuwe facturen op basis van een ander factuursjabloon te laten genereren. Door deze aanpassing is tevens het verlengen van in versie 9 (‘Classic’) aangemaakte Vaste facturen eenvoudiger en sneller geworden.
22/12/2014 Facturatie (10.01.04) - Bij de (definitieve) facturen de optie ‘Crediteer’ toegevoegd die het mogelijkheid maakt om in één keer een creditfactuur op basis van een bestaande factuur aan te maken. Middels deze optie wordt een factuur volledig gecrediteerd waarna er, indien gewenst, direct een nieuwe (debet)factuur aangemaakt kan worden. Deze optie werkt voor alle factuursoorten.
22/12/2014 Facturatie (10.01.04) - Aan de optie ‘Factuursjablonen’ een optie toegevoegd voor het al dan niet tonen van een tekst- of afbeeldingsveld. Tevens de voorwaarde ‘Creditfactuur’ ja/nee toegevoegd voor het al dan niet tonen van velden of teksten op een factuur.
icon  
Facturen exporteren ('Export Invoice')
01/07/2021

Export Facturen (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020

Export Facturen (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8. Geen functionele wijzigingen.

29/11/2018

PM Record Export Invoice (11.01.01) - Export QuickBooks aangepast - Voor het financiële pakket QuickBooks is de export aangepast en uitgebreid.

[pad: PM Record Facturatie > tabblad: Facturatie > Facturen exporteren > QuickBooks]
23/08/2017

Export Facturen (versie 10.03.04) - Bugfix - In een enkele situatie kon de btw-code van een factuur(regel) ten behoeve van het financiële pakket ontbreken. Dit probleem is verholpen.

NB De door het boekhoudpakket verlangde btw-codes kunnen worden vastgelegd in de Facturatie module, tabblad ‘Beheer facturatie’, optie ‘Btw-tarieven’.

18/05/2017

Export Facturen (versie 10.03.03) - Technische aanpassingen t.b.v. Exact Globe en Accountview - Voor de exports naar Exact Globe en Accountview zijn er enkele details aangepast als gevolg van wijzigingen in deze pakketten. In de regel hoeft u zelf niets aan te passen en zult u ook bij het exporteren en importeren niets merken van deze aanpassingen.

08/03/2017

Export Facturen (versie 10.03.02) - Vanaf deze versie is bij het exporteren van facturen verplicht om een entiteit te kiezen. Dit ter voorkoming van dubbele factuurnummers.

Voor de nieuwe versie van Exact Globe zijn er twee extra uitvoervelden toegevoegd.

24/07/2015 Facturatie (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd.
[pad: PM Record > Facturatie > Facturatie > Facturen exporteren]
13/04/2015 Facturatie (10.01.05) - Technisch probleem met het exportbestand naar Exact Online verholpen.
icon  
Urenregistratie ('Time')
01/07/2021

Urenregistratie (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020

Urenregistratie (13.01.01) - Bugfix - Wanneer een registratie (automatisch) gekoppeld werd aan een factuurafspraak was niet zichtbaar aan welke afspraak dat was. Hierdoor kon er in het geval van meerdere gelijktijdig lopende factuurafspraken ook niet meer gewisseld worden van afspraak. Dit probleem is verholpen.

23/10/2019

Urenregistratie (12.01.02) - Bugfix - Probleem met het in bepaalde situaties niet kunnen genereren van enkele overzichten verholpen.

10/07/2019

PM Urenregistratie (12.01.01) - Uitbreiding mogelijkheden rapportages - De rapportages ‘Maandproductie per medewerker naar MS Excel’ en ‘Maandproductie per klant naar MS Excel’ zijn uitgebreid met totaaltellingen, zowel horizontaal als verticaal.

10/07/2019

PM Urenregistratie (12.01.01) - Nieuwe rapportages toegevoegd - Op basis van de rapportages ‘Maandproductie per medewerker naar MS Excel’ en ‘Maandproductie per klant naar MS Excel’ zijn soortgelijke rapportages toegevoegd per kwartaal en per jaar.

20/03/2019

PM Record Time (11.01.03) - Nieuwe rapportages toegevoegd - Rapportages ‘Maandproductie per medewerker’ en ‘Maandproductie per klant’ toegevoegd. Beide rapporten worden in Excel opgemaakt zodat er ook eenvoudig eigen filters, formules en tellingen kunnen worden toegevoegd. U bepaalt zelf per rapport of u hierin de geregistreerde Uren, de geregistreerde Artikelen, de Aantallen en/of de gegenereerde Omzet wilt opnemen. Indien er uitsluitend voor uren óf uitsluitend voor artikelen gekozen wordt kan ook de optie ‘Totaliseren’ geselecteerd worden waarmee alleen het totaal aantal geregistreerde uren óf artikelen per medewerker of klant getoond zal worden. Opmerking: Bedragen verschijnen alleen in de rapporten wanneer de gebruiker de autorisatie voor Urenregistratie_Tarief heeft.

20/03/2019

PM Record Time (11.01.03) - Overzichten productiviteit uitgebreid met bedragen - In de productiviteitsoverzichten staan voortaan ook de bij de geregistreerde uren en artikelen behorende bedragen. Hierdoor kunnen snel en eenvoudig de gegenereerde bedragen per kantoor, afdeling of medewerker inzichtelijk gemaakt worden. Opmerking: Bedragen verschijnen alleen in de overzichten wanneer de gebruiker autorisatie voor Urenregistratie_Tarief heeft.

20/03/2019

PM Record Time (11.01.03) - Bugfix - De autorisatie Urenregistratie_Tarief doet weer wat deze moet doen. Zonder deze autorisatie zijn voor een gebruiker, die wél de autorisatie Urenregistratie_Tariefcode heeft, in het registratiescherm de uurtarieven en de artikelprijzen, dus de bedragen, niet meer zichtbaar onder de tariefoptie ‘Eigen keuze’.

23/01/2019

PM Record Time (11.01.02) - Bugfix - Bug verholpen bij het accorderen van een week per medewerker in het scherm ‘Beheer accorderingen’.

18/05/2017

PM Record Time (10.03.11) - Optie Herberekening tarieven en stuksprijzen - Het is vanaf deze versie mogelijk om de uurtarieven en stuksprijzen van registraties met terugwerkende kracht aan te passen. Met andere woorden betekent dit dat op reeds ingevoerde dagregistraties, welke nog niet gefactureerd zijn, achteraf in bulk een nieuw (gewijzigd) tarief kan worden toegepast en dat dit niet meer per registratie handmatig aangepast hoeft te worden.
[pad: PM Record Time > Herberekening tarieven (optie in de donkerblauwe bovenbalk)]

18/05/2017

PM Record Time (10.03.11) - Wijziging positie en volgorde icoontjes (opties) - In verband met de toevoeging van de nieuwe optie ‘Herberekening tarieven’ en het verplaatsen van de optie ‘Zoeken naar dagregistraties…’ is de volgorde van enkele icoontjes (opties) in de donkerblauwe bovenbalk gewijzigd. De nieuwe volgorde is van links naar rechts: ‘Registratieoverzichten (rapporten)’, ‘Productiviteitsoverzichten’, ‘Planningsoverzichten’*, ‘Beheer dagaccorderingen’, ‘Herberekening tarieven’ en ‘Zoeken naar dagregistraties die alsnog aan factuurafspraken dienen te worden gekoppeld…’**
* = Alleen zichtbaar in geval van aanwezigheid van de licentie voor de module Planning & Control
** = Dit icoontje is gewijzigd t.o.v. eerdere versies

01/12/2016

PM Record Time (10.03.08) - Diverse technische verbeteringen - Zoals het tonen van de artikelomschrijvingen van artikelen zonder eenheid, juiste weergave van de kleuren en het totaal aantal ingevoerde uren wanneer een medewerker in de loop van een week in dienst treedt, geen melding meer wanneer de eerste urenregistratie een indirecte registratie betreft.
[pad: PM Record Time > (Mijn) dagregistratie]

01/12/2016

PM Record Time (10.03.08) - Tonen van de toelichting - Van de toelichting van een urenregistratie worden voortaan in het overzicht maximaal 3 regels getoond zodat de hoogte van een registratie beperkt blijft. Door op de 3-regelige toelichting te klikken zal deze in zijn geheel getoond worden, en zolang een registratie niet gefactureerd is wordt de toelichting dan ook in het registratie gedeelte getoond.
[pad: PM Record Time > (Mijn) dagregistratie > Toelichting]

19/09/2016

Urenregistratie (10.03.07) - Bugfix: Registratie van uren - Bij de eerste registratie van een dag verscheen er een foutmelding wanneer niet alle verplichte velden (correct) waren ingevoerd. Dit probleem is verholpen en voortaan verschijnt ook in dit geval de melding waarin wordt aangegeven welk veld of velden geen juiste waarde bevatten waardoor de registratie niet kan worden opgeslagen.

07/07/2016

Urenregistratie (10.03.05) - Bugfix: Productiviteitsoverzichten – Het probleem dat medewerkers welke later in dienst zijn gekomen dan, of een andere functie hebben gekregen na, de 'vanaf datum' niet getoond werden in de productiviteitsoverzichten is verholpen.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Afwijkende kolomvolgorde - Vanaf deze versie kan de kolomvolgorde in de Dagregistratie niet alleen worden aangepast aan de persoonlijke wensen van de gebruiker maar kan deze ook worden vastgelegd. De opslag en bewerking van de kolomvolgorde geschiedt onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Nieuwe registraties aanmaken via het toetsenbord - Voor het aanmaken van een nieuwe registratie, zonder gebruik te hoeven maken van de muis, zijn de volgende toets-combinaties aangemaakt: Toetsen 'ALT + N' voor een standaard nieuwe regel, 'ALT + D' voor een nieuwe directe urenregistratie, 'ALT + I' voor een nieuwe indirecte urenregistratie, en 'ALT +A' voor een nieuwe artikelregistratie.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Direct terug naar vandaag - In de Dagregistratie kan er vanaf deze versie met één druk op de knop terug naar 'vandaag' (de op dat moment huidige dag) gesprongen worden. Dit kan ook vanuit een andere week. Deze knop, met het kalender pictogram, bevindt zich rechts van de knop om een week terug te gaan.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Géén automatische koppeling aan een factuurafspraak - In het geval een registratie aan de koppelcriteria van meer dan één factuurafspraak voldoet kan het automatisch koppelen aan een van deze factuurafspraken worden uitgeschakeld. Voordat de gebruiker de betreffende registratie kan vastleggen ('Bewaren') dient bepaald te zijn aan welke factuurafspraak de registratie gekoppeld zal worden. Wanneer er één factuurafspraak is welke aan de koppelcriteria voldoet zal de registratie, net als voorheen, automatisch aan deze factuurafspraak gekoppeld worden. Het niet automatisch koppelen van registraties in het geval van meerdere factuurafspraken kan worden vastgelegd onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Standaard aanvangstijd werkdag - Wanneer de uren worden ingevoerd op basis van de begin- en eindtijd kan er vanaf deze versie een standaard begintijd (van de werkdag) worden ingesteld. De aanvangstijd kan worden vastgelegd onder de '(Persoonlijke) invoerinstellingen'.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Keuze voor directe of indirecte uren in de Timer - De keuze voor directe of indirecte uren is in de Timer naar de linker bovenzijde van het Timer scherm verplaatst aangezien dit in de regel de eerste handeling is.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Bugfix registratiedatum - In het geval een gebruiker vóór het opslaan van een registratie naar de voorgaande of volgende week schakelde werd de betreffende registratie in de verkeerde week opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

20/05/2016

Urenregistratie (10.03.04) - Technische aanpassing - In bepaalde situaties kon het voorkomen dat enkele registraties niet meer getoond werden in sommige overzichten. Middels deze aanpassingen 'achter de schermen' kan dit niet meer voorkomen.

13/04/2016

Urenregistratie (10.03.03) - Bugfix - De optie 'PM Timer' was ook toegankelijk zonder licentie voor deze module. Vanaf deze versie is er weer een licentie benodigd. U kunt contact opnemen met onze verkoopafdeling via (010) 451 76 76 voor een gratis tijdelijke licentie voor de 'PM Timer'! Deze tijdelijke licentie is geldig tot en met 30 juni 2016.

13/04/2016

Urenregistratie (10.03.03) - Bugfix - In sommige situaties was in de module 'Time' de knop 'Day' (Dagregistratie) niet meer toegankelijk, dit probleem is verholpen.

13/04/2016

Urenregistratie (10.03.03) - Handleiding - De aangepaste handleiding bevindt zich in de module zelf, links onderin het scherm achter de '?-knop' (=helpteksten).

03/03/2016 Urenregistratie (10.03.02) Bugfix in Registratieoverzichten - Vanaf versie 10.03.01 van de urenregistratie wordt per registratie ook de afdeling van de medewerker vastgelegd. De rapportages toonden hierdoor oude registraties zonder afdeling niet meer. Dit probleem is in deze versie verholpen.
01/03/2016 Urenregistratie (10.03.01) Productiviteitsoverzichten - Via 'Time' kunt u naar de nieuwe Productiviteitsoverzichten. Deze zijn te openen via het derde pictogram van links in donkerblauwe balk, naast de registratieoverzichten (rapporten).
01/03/2016 Urenregistratie (10.03.01) Diverse aanpassingen - De details van de wijzigingen in deze versie zijn hier in de eerste week van maart 2016 te vinden. Neem eventueel contact op met de afdeling Customer Support via (010) 451 76 76 voor meer informatie.
24/07/2015 Urenregistratie (10.02.05) - Vanaf deze versie is het optioneel mogelijk om de aan een registratie gekoppelde entiteit op basis van de (entiteit van de registrerende) medewerker te laten bepalen. De entiteit van een medewerker kan in de HRM Personeelskaart worden vastgelegd. Zie ook de wijzigingen in PM Record Facturatie.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie]
24/07/2015 Urenregistratie (10.02.05) - Nieuwe en gewijzigde autorisatie mogelijkheden. De autorisatie [Urenregistratie_Beheer] is in combinatie met versie 10 van de urenregistratie en facturatie modules komen te vervallen. Hiervoor in de plaats is een aantal bestaande autorisaties gewijzigd en zijn er enkele nieuwe toegevoegd:

 • [Urenregistratie_Dagregistratie]: Geeft toegang tot het uren- en artikelen invoerscherm.
 • [Urenregistratie_Entiteit]: Geeft de mogelijkheid om de entiteit van een registratie te wijzigen.
 • [Urenregistratie_Overzichten]: Geeft de mogelijkheid om rapporten en overzichten van de uren- en artikelregistratie te genereren.
 • [Urenregistratie_Accorderingen]: Geeft de mogelijkheid om dagen van medewerkers te accorderen en accorderingen te verwijderen.
 • [Facturatie_Facturatie]: Geeft in de Registratie module (‘Time’) de mogelijkheid om registraties achteraf alsnog of opnieuw aan een Factuurafspraak te koppelen.
[pad: PM Record > Beheer > Autorisatie > Rollenbeheer]

10/07/2015 Urenregistratie (10.02.04) - Vanaf deze versie is het optioneel mogelijk om de entiteit van een nieuwe of bestaande registratie te wijzigen. Dit kan overigens alleen in het geval wanneer een registratie nog niet gefactureerd is. De voor deze optie benodigde autorisatie is ‘Beheer Urenregistratie’.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie]
10/07/2015 Urenregistratie (10.02.04) - Waarschuwing toegevoegd wanneer bij het afsluiten van de module, of bij het willen toevoegen van een nieuwe registratie, er nog een onvoltooide registratie is.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie]
10/07/2015 Urenregistratie (10.02.04) - Probleem verholpen dat in bepaalde situaties het uurtarief van een medewerker niet werd opgehaald.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie]
10/07/2015 Urenregistratie (10.02.04) - Probleem verholpen dat in bepaalde situaties het aantal uren van een subwerkcode van een registratie ook werd toegekend aan een volgende registratie van een (normale) werkcode.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie]
10/07/2015 Urenregistratie (10.02.04) - Het in sommige gevallen niet kunnen opstarten van de Timer verholpen.
pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie > Timer]
19/05/2015 Urenregistratie (10.02.03) - Probleem verholpen dat in bepaalde situaties het uurtarief van een medewerker niet werd opgehaald.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie]
19/05/2015 Urenregistratie (10.02.03) - Het in sommige gevallen niet kunnen opstarten van de Timer verholpen.
[pad: PM Record > Time en/of PM Record > Mijn dagregistratie > Timer]
19/05/2015 Urenregistratie (10.02.03) - Enkele kleine onvolkomenheden verholpen zoals volgorde van de sortering van het Boekjaar in de Timer, het wegvallen van de werkcode bij het wijzigen van het uurtarief en het openen van een rapport wanneer er dubbel geklikt werd op de verticale schuifbalk..
[pad: PM Record > Time > Day > Timer / PM Record > Time > Overzichten registraties]
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Het zoeken naar klanten op basis van een deel van de naam toegevoegd. Bij deze methode, welke ook in PM Record gehanteerd wordt, wordt er standaard gelijktijdig op een deel van de klantnaam, de zoekcode en het klantnummer gezocht, maar kan er ook op basis van andere criteria zoals de vestigingsplaats gezocht worden.
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Het scherm voor het zoeken naar werkcodes op basis van hun omschrijving is aangepast en verbeterd.
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Aan de (persoonlijke) Invoerinstellingen de optie toegevoegd om het veld ‘Boekjaar’ van een registratie bij het toevoegen van een nieuwe regel leeg te laten, en dus niet standaard te vullen met het huidige kalenderjaar. Hierdoor dient de invoerder een bewuste keuze van het boekjaar te maken.
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Het veld ‘Entiteit’ toegevoegd aan de registraties. Dit veld is in deze versie nog niet toegankelijk en wordt standaard gevuld met de entiteit van de geselecteerde klant.
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Uitgebreid met de opties voor het werken met ‘Sub-artikelen’ en ‘Sub-werkcodes’.
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Diverse rapportages aangepast in verband met de uitbreiding met sub-werkcodes en sub-artikelen.
13/04/2015 Urenregistratie (10.02.01) - Optische aanpassingen doorgevoerd en kleine onvolkomenheden verholpen.
11/03/2015 Urenregistratie (10.01.10) - De mogelijkheid toegevoegd om ontkoppelde of nog niet eerder gekoppelde uren- en/of artikelenregistraties achteraf aan Factuurafspraken (‘Vaste Facturen’) te koppelen indien deze aan de koppelcriteria (klant, datum, werkcode of artikel en optioneel het boekjaar) voldoen.
Lees hier de verkorte handleiding
23/02/2015 Urenregistratie (10.01.09) - Probleem met het niet toekennen van het juiste afwijkende tarief per medewerker verholpen.
10/02/2015 Urenregistratie (10.01.08) - Geschikt voor (afwijkende) Tariefafspraken.
10/02/2015 Urenregistratie (10.01.08) - De volgorde van de registraties is standaard (weer) chronologisch waarbij de laatst toegevoegde registratie bovenaan staat.
10/02/2015 Urenregistratie (10.01.08) - Wanneer er een (andere) dag geselecteerd wordt dan wordt er niet meer direct een registratie van die betreffende dag geselecteerd.
10/02/2015 Urenregistratie (10.01.08) - De pictogrammen voor de uren- en de artikelenregistraties zijn nu gelijk aan die in de facturatie module; dit betekent een blauw vierkantje voor een urenregistratie en een groen vierkantje voor een artikelregistratie.
10/02/2015 Urenregistratie (10.01.08) - Onopgemaakte variant van het rapport ‘Weekproductie per medewerker naar MS Excel’ toegevoegd. Deze versie zal sneller gegenereerd worden dan de opgemaakte Excel versie.
22/12/2014 Urenregistratie (10.01.06) - Aan het scherm Registraties is de optie toegevoegd om de toelichting per registratie zichtbaar te maken, normaliter zijn deze niet zichtbaar gezien het feit dat de registratieregels hier per werkcode gegroepeerd worden. Deze optie wordt geactiveerd middels het aanvinken van de linker vierkante vinkbox, rechts bovenin het scherm. De registraties, met toelichting, kunnen tevens naar MS-Excel worden geëxporteerd (via het MS-Excel pictogram rechts onderin het scherm).
22/12/2014 Urenregistratie (10.01.06) - De Overzichten zijn uitgebreid met een drietal rapporten: 1) ‘Weekproductie per medewerker’ (MS-Excel), 2) ‘Urenproductie per klant, per werkcode, per periode’ en 3) ‘Urenproductie per werkcode, per periode’.
icon  
Audit Plan
22/06/2022

PM Record Auditplan (14.03.01) – Verbeterde werking - De werking van het registreren van bestanden is verbeterd.

22/06/2022

PM Record Auditplan (14.03.01) – Versneld openen - Het openen van het onderliggende relatiedossier is versneld.

22/06/2022

PM Record Auditplan (14.03.01) – Nieuw rubriekenschema - Er is een nieuw online rubriekenschema beschikbaar: NOW 3.1-WP derdenverklaring 4400N 2021.

23/03/2022

PM Record AuditPlan (14.02.03) – Nieuwe controlelijsten - Diverse nieuwe lijsten toegevoegd.

23/03/2022

PM Record AuditPlan (14.02.03) – Werkprogramma’s - Nieuw werkprogramma ‘NOW 1 derdenverklaring(en)’ via de PM Webservices ter download ter beschikking gesteld.

24/01/2022

PM Record AuditPlan (14.02.02) – Jaarrekening afwikkelen - Er zijn 24 nieuwe afwikkellijsten toegevoegd onder het tabblad jaarrekening afwikkelen. Ook zijn de views van dit scherm gewijzigd. Gegevens uit oude formulieren zijn integraal overgenomen. Download instructies.

13/10/2021

Audit Plan (14.02.01) - Rubriekenschema's toegevoegd - Er zijn 4 nieuwe rubriekenschema's toegevoegd; Checklist Samenstel Corona, Samenstellingsopdracht B.V. Klein Commercieel, Samenstellingsopdracht BV Klein Fiscale Grondslag, en Samenstellingsopdracht EZ Klein Commercieel. De nieuwe rubriekenschema's kunnen via Rubriekenbeheer, tabblad 'Schema importeren' middels de optie 'PM Webservices' aan Audit Plan worden toevoegd.

01/07/2021

Audit Plan (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020

Audit Plan (13.01.01) - Bugfix - Fout bij het printen van een rapport verholpen.

29/01/2020

AuditPlan (12.01.06) - DocMaker (2.0) geïntegreerd - In het tabblad ‘Documentatie’ kan voortaan middels de rechter muisknop een Word-document o.b.v. een (bestaand) DocMaker-sjabloon gegenereerd, geregistreerd en direct in AuditPlan opgenomen worden.
Opmerking: Voor deze optie is een licentie voor PM Record File vereist.

02/12/2019

AuditPlan (12.01.04) - Bugfix - Jaarafwikkeling kan weer afgevinkt worden.

02/12/2019

AuditPlan (12.01.04) - Checklists kopiëren - Checklists kunnen voortaan naar een volgend jaar gekopieerd worden.

23/10/2019

AuditPlan (12.01.02) - Bugfix - Tekstuele correcties en verbeteringen.

20/03/2019

PM Record Audit Plan (11.01.04) - Bugfix - Onvolkomenheden bij het inlezen en opslaan van externe werkprogramma's en checklijsten verholpen.

23/01/2019

PM Record Audit Plan (11.01.02) - Extra bulk handelingen toegevoegd - In het beheer van Audit Plan zijn vanaf deze versie de onderstaande handelingen (ook) in bulk, dus voor meerdere klanten tegelijk, mogelijk; Het verwijderen van werkprogramma’s, het kopiëren van jaren, het toevoegen en/of verwijderen van verantwoordelijken. Tevens is het venster aangepast aan de nieuwe situatie en er zijn enkele voortgangsvenstertjes ingebouwd. Daarnaast is de mogelijkheid toegevoegd om inactieve klanten niet in de klantenlijst te tonen.

29/11/2018

PM Record Audit Plan (11.01.01) - Nieuwe afwikkellijst toegevoegd - In het tabblad Jaarrekening afwikkelen is de afwikkellijst ‘Cybersecurity Health Check’ toegevoegd.

[pad: PM Record Audit Plan > werkprogramma > tabblad: Jaarrekening afwikkelen]
29/11/2018

PM Record Audit Plan (11.01.01) - Bug fix / fout verholpen - Bug opgelost m.b.t. de weergave van de accorderingsdatum in het jaarrekeningformulier.

[pad: PM Record Audit Plan > werkprogramma > tabblad: Jaarrekening afwikkelen]
29/11/2018

PM Record Audit Plan (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record Audit Plan zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd.

[pad: PM Record > Audit Plan]
04/06/2018

PM Record Audit Plan (10.04.03) - ASCII-controle verwijderd - In de instructieomschrijvingen wordt geen ASCII-controle meer toegepast zodat alle letters en leestekens (ASCII-codes) kunnen worden gebruikt.

04/06/2018

PM Record Audit Plan (10.04.03) - Diverse aanpassingen - Extra werkzaamheid aan het formulier Afwerkmemorandum toegevoegd, 3 extra vrije velden in het formulier Bespreekpunten toegevoegd, de lijstweergave van de aantekeningen aangevuld met separate tekstblokken.

19/03/2018

PM Record Audit Plan (10.04.02) - Bestandsregistraties - Diverse technische verbeteringen waaronder het toevoegen van een jaarselectie, het aanpassen van queries, en de wijze van registreren van documenten gelijk gemaakt aan die in andere modules.

02/02/2018

PM Record Audit Plan (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.

29/11/2017

PM Record Audit Plan (10.03.10) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de module Audit Plan voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

23/08/2017

PM Record Audit Plan (10.03.09) - Nieuw - Audit Plan is uitgebreid met de optie om aan een werkprogramma nieuwe MS-Word documenten te kunnen toevoegen. Hiermee is het voortaan mogelijk om formulieren, brieven en andere documenten direct vanuit Audit Plan te kunnen genereren, registreren en toe te voegen aan het digitale dossier (File) en te koppelen aan het werkprogramma.
Deze optie maakt gebruik van (uw eigen) DocMaker sjablonen.
Voor deze optie is het noodzakelijk om een licentie voor de module PM Record File (= inclusief DocMaker) te hebben.
De instructie voor het gebruik van deze module vindt u hier.

[pad: PM Record > Relatie > Audit Plan > Tabblad 'Documentatie' > Rechter muisknop > Nieuw sjabloondocument genereren én registreren]

23/08/2017

PM Record Audit Plan (10.03.09) - Bugfixes - Enkele kleine onvolkomenheden zijn in deze versie verholpen.

19/05/2017

PM Record Audit Plan (10.03.08) - Bugfix - Na de laatste update (versie 10.03.06) was het in een enkel geval niet mogelijk om Audit Plan op te starten. Deze update verhelpt de eventuele opstartproblemen.

18/05/2017

PM Record Audit Plan (10.03.06) - Bugfix: Aantekening zonder soort - Wanneer er bij een aantekening niet direct een soort werd geselecteerd werd de betreffende aantekening niet opgeslagen. Dit probleem is verholpen.

19/09/2016

Werkprogramma's (10.03.05) - Genereren van nieuwe werkprogramma's - Bij het genereren van een nieuw werkprogramma voor een klant heeft de gebruiker de keuze of de instructies, die vallen onder sub-rubrieken welke als leadsheets zijn aangemerkt, worden meegenomen of niet.
[pad: PM Record Audit Plan > Beheer > > Klantbeheer Audit Plan > optie: Toevoegen instructies uit sjabloon]

19/09/2016

Werkprogramma's (10.03.05) - Zelf kunnen bepalen van het soort Aantekening - Via het Beheer van PM Record is voortaan de stamtabel van het soort Aantekening uit te breiden en aan te passen. Hierdoor kunnen eventueel de voor uw kantoor overbodige aantekeningensoorten worden verwijderd en nieuwe worden toegevoegd.
De optie Aantekeningen bevindt zich behalve in de module Audit Plan ook in de Klantkaart in het 'oranje gordijn'.
[pad: PM Record > Beheer > > Klantgegevens > tabblad: Communicatie > veld: Soorten (Aantekeningen)]

07/07/2016

Werkprogramma's (10.03.04) - Aantekeningen in separate vensters - De aantekeningen worden vanaf deze versie in separate vensters getoond. Deze vensters (schermen) kunnen naast elkaar open blijven staan. Zelfs als het werkprogramma zelf wordt gesloten.

07/07/2016

Werkprogramma's (10.03.04) - Bugfix: Audit Plan Selectievenster - Het probleem met het niet juist werken van het filter 'Toon…' in het Audit Plan Selectievenster, bijvoorbeeld toon 'Met openstaande afwikkeling', is verholpen.

07/07/2016

Werkprogramma's (10.03.04) - Verbetering in Audit Plan Selectievenster - Selectieprocedures in het Audit Plan Selectievenster verbeterd en versneld.

10/07/2015 Werkprogramma’s (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd.
[pad: PM Record > Audit Plan]
11/03/2015 Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9.
icon  
Balance Base
22/06/2022

Balance Base (14.03.02) – Update Minox connector - Minox heeft in week 25 een aanpassing gemaakt in haar API waardoor de vorige versie van de Minox Connector niet meer functioneert. Dit is opgelost in de nieuwe Minox Connector.

22/06/2022

Balance Base (14.03.01) – Nieuwe connector - Er is een nieuwe Connector naar Visma eAccounting toegevoegd.

23/03/2022

Balance Base (14.02.03) – Bugfix PM Connector SnelStart Online - Openingsbalans werd niet weergegeven op de export.

24/01/2022

Balance Base (14.02.02) – Bugfix - PM Connector met SnelStart (on premise) voorzien van een extra controle op gebruikersnaam en wachtwoord.

24/01/2022

Balance Base (14.02.02) – Bugfix saldibalans - Saldibalans toonde geen regels terwijl er wel boekingen in verwerkt waren, opgelost.

24/01/2022

Balance Base (14.02.02) – Bugfix PM Connector Asperion - Balans werd niet cumulatief geïmporteerd, opgelost.

24/01/2022

Balance Base (14.02.02) – Bugfix PM Connector Minox - Administraties waarvan geen eigenaar werden niet geïmporteerd, opgelost.

13/10/2021

Balance Base (14.02.01) - PM Connector Asperion - PM Connector Asperion togevoegd. Middels deze connector kunnen de saldibalansen direct uit het boekhoudpakket Asperion worden ingelezen.

13/10/2021

Balance Base (14.02.01) - Bugfix PM Connector Exact Online - Beginbalans werd niet meegenomen na update dit is opgelost.

13/10/2021

Balance Base (14.02.01) - Bugfix foutmelding - Foutmelding opgelost bij dubbelklikken op status 4000 in brugstaat.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector Exact Online - De connector Exact Online ondersteunt vanaf deze versie meerdere accounts per kantoor.

Houd er rekening mee dat er na de update nieuwe verbindingen met de administraties in Exact Online gelegd moeten worden. In plaats van één centrale verbinding zijn dit verbindingen per klant (administratie), per medewerker.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector Exact Online - U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om zelf een ‘verbindings-token’ te kunnen verwijderen. Dit doet u met de knoppen ‘Verwijderen’ en vervolgens ‘Aanmelden’. Hiermee kunt ook verbinding met een andere Exact Online-omgeving maken.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector Twinfield - De connector Twinfield ondersteunt vanaf deze versie ‘OpenID authenticatie’. In de praktijk betekent dit samengevat voor u dat er gebruik gemaakt wordt van een veiligere en snellere manier van verbinding maken met Twinfield.

Houd er rekening mee dat er na de update nieuwe verbindingen met de administraties in Twinfield gelegd moeten worden.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector Twinfield - U heeft vanaf deze versie de mogelijkheid om zelf een ‘verbindings-token’ te kunnen verwijderen. Dit doet u met de knoppen ‘Verwijderen’ en vervolgens ‘Aanmelden’. Hiermee kunt ook verbinding met een andere Twinfield-omgeving maken.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector iMUIS Online - Het probleem met het niet meenemen van correctieboekingen in periode 14 is in deze versie verholpen.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector SnelStart Online - Het probleem met het niet meenemen van de memoriaal boekingen is in deze versie verholpen.

01/07/2021

Balance Base (14.01.02) - Connector SnelStart (off-line) - De Connector SnelStart voor het ophalen van saldibalansen uit lokale administraties is vernieuwd en werkt hierdoor sneller en stabieler. Het is, uit veiligheidsoverwegingen via deze connector echter niet meer mogelijk om SnelStart online administraties te benaderen. U kunt daarvoor de PM SnelStart Online connector gebruiken, deze neemt ook (eventuele) RGS codes mee. Voor de werking van deze connector is SnelStart versie 12.103.30 of hoger vereist.

15/02/2021

Balance Base (14.01.01) - RGS update - Balance Base ondersteunt nu ook RGS 3.3 bij automatisch koppelen.

17/09/2020

Balance Base (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

02/06/2020

Balance Base (12.01.06) - RGS toegevoegd - De koppeling met een rekeningschema op basis van RGS is nu mogelijk tot en met RGS niveau 5. Dit vereenvoudigt het koppelproces in de brugstaat.

02/06/2020

Balance Base (12.01.06) - PM Connector iMuis Online - Vanaf deze versie is er ook een PM Connector voor iMuis Online. Deze connector is geschikt voor RGS.

02/06/2020

Balance Base (12.01.06) - PM Connectoren geschikt voor RGS - Met de PM Connectoren voor Exact Online, SnelStart en iMuis Online kan vanaf nu ook op basis van RGS geïmporteerd worden. Daarnaast kunnen de cijfers ook middels een handmatige import van een saldibalans op basis van RGS geïmporteerd worden.

02/06/2020

Balance Base (12.01.06) - PM Connector Twinfield aangepast - Wanneer binnen Twinfield gebruik gemaakt werd van de vaste activa module konden er foutieve waarden via de PM Connector ingelezen worden. Dit probleem is verholpen.

02/12/2019

Balance Base (12.01.05) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen.

24/10/2019

Balance Base (12.01.03) - Bugfix - De generieke aanpassing bij het genereren van ReportViewer-rapportages (van 23/10/2019) kon in Balance Base tot een foutmelding leiden. Dit probleem is verholpen.

23/10/2019

Balance Base (12.01.02) - Bugfixes - Benodigde aanpassingen in enkele PM Connectoren gemaakt.

29/11/2018

PM Record Balance Base (11.01.01) - Nieuwe PM Connectoren - PM Connectoren voor (=directe koppelingen met) Minox, SnelStart Online en Yuki toegevoegd. In totaal zijn er nu 8 PM Connectoren.

[pad: PM Record Balance Base > Wijzig instellingen (FDF) > FDF > PM Connector Minox / SnelStart Online / Yuki]
04/06/2018

Balance Base (versie 10.04.02) - PM Connector AFAS - De PM Connector AFAS is aangepast aan de laatste software versie van AFAS zodat de cijfers en saldibalansen weer probleemloos zullen worden geïmporteerd.

29/11/2017

Balance Base (versie 10.03.02) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is Balance Base voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om de rapporten en overzichten direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier* en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie van de PM Record module File en/of een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

29/11/2017

Balance Base (versie 10.03.02) - Optische aanpassingen - De vormgeving van de module is op enkele punten aangepast om deze in lijn met de PM Record standaard brengen.

23/08/2017

Balance Base (versie 10.03.02) In de nieuwe versie van Balance Base zijn de Perioderapportages (maand, kwartaal) uitgebreid en verbeterd.

Lees meer

27/01/2017

Balance Base (versie 10.03.01) - Nieuwe PM Connector - Het aanbod aan connectoren in Balance Base is uitgebreid met de PM Connector King Datadigger. Betreft een standaard FDF in Balance Base met een directe connectie (ODBC!) naar de saldibalans in King, uiteraard na koppeling van de juiste administratie in King vanuit Balance Base.

Met de PM Connector King Datadigger is niet langer sprake van bestandsverwerking via ex- en import en worden King-gebruikers voorzien van nadere efficiency!

Lees meer

01/12/2016

Balance Base (versie 10.03.01) - Nieuwe koppelingen - In de nieuwe versie van Balance Base is een uitbreiding doorgevoerd in het aantal koppelingen (met administratieve pakketten) en vanaf deze versie zijn deze koppelingen allemaal betiteld als PM Connector...

Toegevoegd zijn:

 • PM Connector AFAS
 • PM Connector King Datadigger (bèta-versie!)

Met de PM Connector AFAS wordt een Saldibalans (Audit file met PM Connector Snelstart) rechtsreeks ingelezen/opgeslagen in Balance Base en is er niet langer sprake van ex-/import van een bestand.


Lees meer...

07/07/2016

Balance Base (10.02.05) - Bugfix: Foutmelding bij het importeren van een saldibalans – Het probleem met het stoppen van het programma wanneer er op de knop 'Saldibalans importeren' werd geklikt zonder dat er een 'FDF' (= de import parameters) was vastgelegd is verholpen.

14/04/2016

Balance Base (versie 10.02.04) - Bugfix PM Connector® Exact Online - Na de uitlevering van versie 10.02.03 bleek dat de import van de saldibalans vanuit Exact Online fouten bevatte. Deze optie was derhalve tijdelijk uitgeschakeld. In versie 10.02.04 is het probleem verholpen en is de koppeling met Exact Online via de PM Connector weer beschikbaar.

12/04/2016

Balance Base (versie 10.02.03) - Introductie van de PM Connector® SnelStart - Indien u voor een administratie gebruik maakt van SnelStart is het vanaf deze versie mogelijk om een Auditfile rechtstreeks in PM Balance Base te importeren. Er hoeft voortaan niet meer eerst handmatig vanuit SnelStart te worden geëxporteerd alvorens er in Balance Base kan worden geïmporteerd. Deze functionaliteit is vergelijkbaar met de al bestaande PM Connector voor Exact Online en de PM Connector voor Twinfield. De PM Connector SnelStart is alleen te gebruiken in combinatie met SnelStart versie 12.12 of hoger.
Lees meer...

31/07/2015 Balance Base (versie 10.02.02) - Wijziging importeren saldibalans uit Exact Online via PM Balance Base
In de module PM Balance Base onder ‘Wijzig instellingen (FDF)’ kan voor de koppeling met Exact Online webservices worden gekozen. Hier kunnen dan de inloggegevens worden ingevoerd, waarna de periodegegevens kunnen worden geïmporteerd vanuit Exact Online. Deze methode van inloggen is sinds 1 augustus 2015 niet meer mogelijk. Om veiligheidsredenen heeft Exact besloten voortaan een andere autorisatiemethode te hanteren, waarmee externe toepassingen (zoals PM Balance Base) gegevens kunnen ophalen bij Exact Online. Het gevolg is dat u met de oudere versies van PM Balance Base (tot en met versie 10.01.01) geen gegevens meer kunt ophalen bij Exact Online.

11/03/2015 Uitbreiding brugschema PM Report/Balance Base - De uitbreiding van het brugschema van Balance Base spitst zich toe op onderstaande (sub)rubrieken en subcodes:
 • Langlopende schulden *
  Dit betreft een uitbreiding met 10 extra leningen o/g van subriek 20816 t/m 20825 met onderliggende subcodereeksen 900 – 904 (voor subrubriek 20816) etc.
 • Overige bedrijfskosten *
  De rubriek Overige bedrijfskosten is uitgebreid met de subrubrieken 304260 Exploitatie- en machinekosten met de onderliggende subcodereeks 4261 t/m 4289 en 304770 Andere kosten met de onderliggende subcodereeks 4770 t/m 4799

Lees meer

11/03/2015 De module is geschikt gemaakt voor versie 10 van PM Record en PM Report.
icon  
DocMaker
22/06/2022 PM DocMaker 2.0 (14.03.01) - Uitbreiding Mailbronnen - Uitbreiding van de Mailbronnen naar gekoppeld dossierschema.
22/06/2022 PM DocMaker 2.0 (14.03.01) - Verscherpte controle - Bij het creëren van mail-batches is de controle op bestaande relatiedossiers verscherpt.
22/06/2022 PM DocMaker 2.0 (14.03.01) - Formeel of informeel - De keuze om persoonsnamen formeel of informeel weer te geven in documenten is uitgebreid met, naast de afzender, de ‘financieel adviseur’, ‘declarant’, ‘accountant’ en ‘clientbeheerder’. Zie de DocMakerinstellingen in de menu’s van Dossierbeheer en Bestandsregistraties.
24/01/2022 PM DocMaker classic (14.02.02) - Digitale ondertekening VBA project toegevoegd.
13/10/2021 DocMaker (14.02.01) - SBI-code toegevoegd - SBI-code en SBI-code omschrijving zijn toegevoegd als variabele velden in DocMaker en DocMaker 2.0.
15/02/2021 DocMaker 2.0 (14.01.01) - Weergave - Aangepast naar nieuwe huisstijl.
17/09/2020 Gelijktijdig meerdere documenten genereren - Via DocMaker 2.0 is het vanaf deze versie ook mogelijk om in één keer meerdere documenten voor verschillende relaties en/of personen aan te maken. Deze optie vindt u binnen ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Documenten genereren’.
17/09/2020 DocMaker 2.0 (13.01.01) - Meerdere documenten genereren op basis van verjaardagen en voortgang - Binnen DocMaker 2.0 meerdere documenten behalve op basis van een Mailcode voortaan ook op basis van verjaardagen en/of op basis van een werkzaamheid uit de Voortgangsmodule worden aangemaakt. Deze optie vindt u binnen ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Documenten genereren’ onder ‘Mailbronnen’.
02/12/2019 DocMaker (11.01.04) - Velden toegevoegd - De velden btw-identificatienummer en personeelscode afzender zijn in deze versie toegevoegd.
02/12/2019 DocMaker (11.01.04) - Zoeken op alle relaties - De optie van het moeten ingeven van de eerste letter van de zoekcode kan weer uitgeschakeld worden. Hierdoor kan er weer direct binnen alle relaties van de geselecteerde relatiesoort gezocht wordt.
23/10/2019 DocMaker (10.04.02) - Velden toegevoegd - Enkele velden (variabelen) toegevoegd zoals PersoneelsID en het E-mailadres van de digitale factuur.
29/11/2018 PM Record DocMaker (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record DocMaker zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd.

[pad: Microsoft Word > Invoegtoepassing: DocMaker]
02/02/2018 PM DocMaker (10.04.01) - Inloggen niet meer noodzakelijk - Vanaf deze versie kunt u niet meer inloggen in DocMaker aangezien dit niet meer noodzakelijk is. U dient echter wel in PM Record ingelogd te zijn, of te zijn geweest op de betreffende dag.
15/04/2015 Optie toegevoegd om het ‘eerste letter filter’ uit te kunnen schakelen waardoor alle relaties direct geselecteerd kunnen worden.
Opmerking: Het uitschakelen het ‘eerste letter filter’ kan er voor zorgen dat het iets langer duurt voordat de gebruiker de te kiezen relaties in beeld krijgt.
icon  
Digitaal dossier ('File')
22/06/2022

PM Record File (14.03.01) - vanaf deze versie ondersteuning voor UNC-paden - Tot nu toe was het verplicht om het digitaal dossier te koppelen aan een lokale driveletter in de Windows verkenner. Veel kantoren zetten hun digitaal dossier op een netwerklocatie die via een zg. UNC pad te benaderen is. In die gevallen is het koppelen van het UNC pad aan een driveletter een extra actie. Deze actie is sinds deze versie niet meer nodig, zie hier voor details

22/06/2022

PM Record File (14.03.01) - Word naar PDF - Optie enkelvoudig word-document naar PDF in dossier.

22/06/2022

PM Record File (14.03.01) - Dossierschema gewijzigd - Het verouderde te importeren dossierschema NIVRA-NOvAA' is gewijzigd in 'NBA'.

23/03/2022

PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode afgelopen 730 dagen toegevoegd - Om een dossier sneller te laten openen maar toch in de meeste gevallen voldoende bestanden te tonen is de periode ‘afgelopen 730 dagen’ (2 jaar) toegevoegd. De periode wijzigen van ‘Onbeperkt’ naar ‘afgelopen 730 dagen’ of een andere periode kan via de optie ‘Schermconfiguratie’ linksonder in het scherm. De gekozen periode zal worden onthouden en is ook van toepassing op de dossiers van andere klanten en relaties.

23/03/2022

PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode ‘onbeperkt’ wordt weer onthouden - Het niet meer als standaard kunnen laten onthouden van de dossierperiode ‘onbeperkt’ was niet voor alle gebruikers een verbetering. Derhalve hebben we deze aanpassing weer teruggedraaid; de periode ‘onbeperkt’ wordt dus weer onthouden.

23/03/2022

PM Record File (14.02.03) - Dossierperiode standaard niet meer ‘onbeperkt’ - Wanneer een dossier geopend wordt zal de periode van de bestanden die worden opgehaald standaard niet meer ‘onbeperkt’ maar maximaal 2 jaar zijn. Door deze aanpassing zal het dossier veel sneller openen. Wilt u ook eerdere bestanden zien wijzig dan de Periode naar ‘Onbeperkt’ via de optie ‘Schermconfiguratie’ linksonder in het scherm. De periode ‘onbeperkt’ wordt in tegenstelling tot de andere kortere perioden echter niet meer onthouden.

23/03/2022

PM Record File (14.02.03) - Selectie bij nieuwe jaarmappen toevoegen - Bij het toevoegen van nieuwe jaarmappen van een nieuw jaar kan er voortaan gefilterd worden op Dossierschema en kan er aangegeven worden bij welke klanten en relaties de betreffende jaarmap moet worden toegevoegd. U heeft samengevat dezelfde mogelijkheden als bij de optie ‘Jaarmap aanvullen’.

13/10/2021

PM Record File (14.02.01) - Post uit af te handelen - Naast Post in is nu ook Post uit af te handelen. Op het dashboard van PM Record bij statistieken is een extra regel toegevoegd met 'Af te handelen post uit', en ‘Af te handelen post’ is gewijzigd in 'Af te handelen post in'. Bij het upgraden naar deze versie 14.02.01 worden eenmalig alle ‘Poststuk uit registraties’ op ‘afgehandeld’ gezet. Voorlopig toont het tabblad Post uit initieel zowel de openstaande als de afgehandelde post registraties.

13/10/2021

PM Record File (14.02.01) - Registratie DigiRecord aangepast - Registratie verloopt nu via de multi-factor authenticatie (MFA) van PM Online.

01/07/2021

PM Record File (14.01.01) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020

PM Record File (13.01.01) - Bugfixes - Enkele bugfixes en prestatieverbeteringen. Niet spannend maar belangrijk voor de gebruikerservaring.

02/06/2020

PM Record File (12.01.06) - DocMaker 2.0 geschikt voor e-mail en PDF - DocMaker sjablonen kunnen in deze versie ook gebruikt worden ten behoeve van Outlook e-mails, en kunnen ook direct als PDF-bestand worden opgeslagen. DocMaker 2.0 kan worden opgestart via de knop ‘Genereer document’ rechtsonder in het scherm. Een korte instructie van de mogelijkheden vindt u onder de ‘?-knop’ (Help).

29/01/2020

PM Record File (12.01.05) - DocMaker (2.0) geïntegreerd - Middels de optie ‘Maak Word-document’, rechts onderin het scherm, kan er een nieuw Word-document gegenereerd worden op basis van een (bestaand) DocMaker-sjabloon.

29/01/2020

PM Record File (12.01.05) - Datum postregistratie - Bij batchregistraties van bestanden kan voortaan ook de registratiedatum van de inkomende en uitgaande post door de gebruiker worden bepaald op ‘vandaag’ (standaard) of gelijk aan de variabele registratiedatum van het bestand zelf. Hiermee kan de volgorde van de geregistreerde bestanden in het digitale postboek, de tabbladen ‘Post in’ en ‘Post uit’, ook in de werkelijke chronologisch volgorde worden weergegeven.

NB: Deze optie vindt u behalve in het dossier ook in de optie ‘Bestands- en postregistratie’ in het tabblad ‘Niet geregistreerde bestanden in dossiers’.

29/01/2020

PM Record File (12.01.05) - Jaarmappen - De jaarmappen worden voortaan op alle plaatsen en het registratiescherm aflopend getoond, dus met het nieuwste jaar bovenaan.

02/12/2019

PM Record File (12.01.03) - Bugfixes - Enkele technische correcties, geen functionele wijzigingen.

23/10/2019

PM Record Bestands- en postregistratie (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - Het bronbestand wordt indien gewenst weer verwijderd, bestanden met een apostrof in de bestandsnaam worden voortaan ook herkend, bij het achterelkaar registreren van bestanden kan er voor ieder bestand weer een andere relatie gekozen worden, de volledige mappenstructuur van het nieuwe DigiRecord wordt getoond, en er is een waarschuwing ingebouwd in het geval van te lange bestandspaden en/of -namen (bij totaal >255 posities).

23/10/2019

PM Record File (12.01.02) - Bugfixes en verbeteringen - Bij het middels de rechtermuisknop registreren van bestanden in de ‘treeview’ in File hoeft de relatie voortaan niet meer geselecteerd te worden, deze staat immers al vast. En na het wijzigen van een registratie zijn voortaan ook direct de betreffende velden in het ‘Bestanden’, ‘Post in’ en/of ‘Post uit’ scherm bijgewerkt.

23/10/2019

PM Record File (12.01.02) - Bestanden registreren op aanmaak- of wijzigingsdatum - Net als bij de Bestands- en postregistratie is het bij het registreren van ongeregistreerde bestanden in File voortaan ook mogelijk om de aanmaak- of wijzigingsdatum van bestanden als registratiedatum te kiezen. Hierdoor blijft de chronologische volgorde en daarmee de logische samenhang van de verschillende documenten intact.

10/07/2019

PM Record Bestands- en postregistratie (12.01.01) - Bestanden registreren op aanmaak- of wijzigingsdatum - Vanaf deze versie is het mogelijk om bij het (batchgewijs) registreren van bestanden in het tabblad ‘Niet geregistreerde bestanden in dossiers’ ook te kiezen voor de aanmaak- of wijzigingsdatum van de bestanden. Het voordeel van deze mogelijkheid is dat de registreerde bestanden in PM Record hun oorspronkelijke datum behouden. Standaard wordt de datum van ‘vandaag’ als registratiedatum gebruikt waardoor alle documenten eenzelfde datum krijgen waardoor er in de relatiekaarten geen chronologische volgorde (meer) te zien is.

20/03/2019

PM Record Dossierbeheer (11.01.06) - Optionele PM service - Wanneer het door uw kantoor meest gebruikte digitale dossiersjabloon NIET het sjabloon is dat standaard geselecteerd is bij het aanmaken van een nieuwe klant of prospect, dan kunnen wij dat vanaf nu voor u instellen! Neem voor meer informatie contact met onze supportafdeling op.

20/03/2019

PM Record Dossierbeheer (11.01.06) - Ongeregistreerde bestanden - Procedures voor het zoeken van ongeregistreerde bestanden zijn verbeterd en tevens zijn er controles op dubbele en 'lege' registraties toegevoegd (per dossier). Zie hiervoor het beheermenu.

20/03/2019

PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.04) - Ongeregistreerde bestanden - Procedures voor het zoeken van ongeregistreerde bestanden zijn verbeterd.

30/01/2019

PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.03) - Belangrijke Bugfix! - Bug verholpen dat geregistreerde bestanden als niet-geregistreerd aangemerkt konden worden en daardoor meerdere malen geregistreerd konden worden. Wanneer er binnen uw kantoor gebruik gemaakt wordt van deze wijze van het (achteraf) registreren van bestanden dan dient deze nieuwe versie per direct (op alle werkstations) geïnstalleerd te worden! Via de module File kunnen per relatie (klant) via het menu alle overbodige dubbele registraties in één keer verwijderd worden. Neem bij vragen of zeer veel dubbele registraties contact met onze supportafdeling op.

30/01/2019

PM Record File (11.01.05) - Bugfix - Probleem verholpen dat reeds uit een dossier verwijderde dubbele registraties zichtbaar bleven in de relatiekaart onder ‘Post in’, ‘Post uit’ en/of ‘Bestanden’.

23/01/2019

PM Record File (11.01.04) - Bugfixes - Bugs verholpen bij het plakken van documenten en bij geregistreerde documenten die alleen in DigiRecord.nl staan.

23/01/2019

PM Record Bestands- en postregistratie (11.01.02) - Bugfix - Bug verholpen bij geregistreerde documenten die alleen in DigiRecord.nl staan.

29/11/2018

PM Record File (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record File zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd.

[pad: PM Record > File]
04/06/2018

PM Record File (10.04.04) - Bestandsregistraties - De module Bestandsregistraties is technisch geoptimaliseerd voor toekomstige versies van onze software, hier ziet u verder niets van.

19/03/2018

PM Record File (10.04.03) - Bestandsregistraties - Diverse technische verbeteringen waaronder het sneller opstarten van de module. Bij het registreren van e-mails wordt in het geval van ‘1 relatiematch’ meteen doorgeschakeld naar het registratiescherm. Bij meer dan 1 relatiematch kunt u nog steeds de bij de e-mail behorende relatie selecteren.

02/02/2018

PM Record File (10.04.01) - Bestandsregistraties - Venster van de registratie van e-mails gewijzigd en vereenvoudigd, tevens technisch aangepast aan de nieuwe registratiecontrol.

29/11/2017

PM Record File (10.03.06) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is het dossier voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

29/11/2017

Bestands- en postregistratie (versie 10.03.04) - Nieuw bestandsregistratiescherm - Vanaf deze versie is de optie Bestands- en postregistratie voorzien van het nieuwe bestandsregistratiescherm om bestanden direct én geregistreerd in het digitale PM Record dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De bestanden kunnen ook (ongeregistreerd) buiten de PM software om op het netwerk worden opgeslagen.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

29/11/2017

PM Record (versie 10.03.05) - Berichten printen en opslaan - Voortaan is het mogelijk om de (interne) Berichten direct om te zetten in een Word bestand en dit bestand af te drukken en direct én geregistreerd in het dossier en/of in DigiRecord* te kunnen opslaan. De optie ‘Maak document in dossier’ vindt u onderaan in een Bericht, naast de opties ‘Markeer als gelezen’ en ‘Markeer als afgehandeld’. Voor deze mogelijkheid wordt gebruik gemaakt van de geïntegreerde nieuwe versie van de sub-module PM DocMaker.

* = Hiervoor dient uw organisatie te beschikken over een licentie voor de online dossier applicatie DigiRecord (www.digirecord.nl).

23/08/2017

PM Record File (10.03.05) - Nieuw - Voor de niet in PM Record geregistreerde bestanden is er een nieuw scherm waarin deze ongeregistreerde bestanden in een keer allemaal of een-voor-een alsnog geregistreerd kunnen worden. Het nieuwe scherm wordt geopend middels de knop ‘Zoek ongeregistreerde bestanden’.

Deze aanpassing zorgt er ook voor dat het openen van een digitaal dossier van een relatie aanzienlijk sneller zal verlopen, tevens kunnen er geen bestanden meer (onbewust) bij een verkeerde relatie geregistreerd worden.

[pad: PM Record > Relatie > File > Zoek ongeregistreerde bestanden]
23/08/2017

PM Record File (10.03.05) - Bugfix - Enkele onvolkomenheden verholpen, inlaadprocedures en query’s herzien en aangepast ten behoeve van de performance (snelheid). Tevens leidt het dubbelklikken op een schuifbalk (‘scroll bar’) niet meer tot het onbedoeld openen van een bestand.

19/05/2017

PM Record File (10.03.03) - Bugfix - Na de laatste update (versie 10.03.02) was het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om bestanden te openen vanuit het digitale dossier. Middels het klikken op de knop ‘Instellingen’ werd dit probleem tijdelijk verholpen. Deze update zorgt voor de definitieve oplossing.

18/05/2017

PM Record File (10.03.02) - Bestanden binnen een bepaalde periode - Het is vanaf deze versie mogelijk om in het digitale dossier alleen de bestanden van een bepaalde periode tot en met de huidige dag te tonen. Middels het kiezen voor een periode worden niet alle in het dossier aanwezige bestanden ingelezen waardoor de relevante bestanden uit de gekozen periode sneller in het scherm zullen verschijnen. De periode kan per gebruiker worden vastgelegd en gewijzgd middels de knop ‘Instellingen…’ onderin het scherm. In het scherm ‘Persoonlijke instellingen’ bevinden zich ook de opties ‘Toon bestandenlijsten’ en ‘Inclusief of exclusief ongeregistreerde bestanden’. Er kan een keuze gemaakt worden uit de volgende perioden: Deze week, deze maand, dit jaar, afgelopen 31 dagen, afgelopen 90 dagen, afgelopen 365 dagen of onbeperkt (alles).
[pad: PM Record File > Instellingen... (optie links onderin het scherm)]

18/05/2017

PM Record File (10.03.02) - Relatie info en statistieken - Aan de donkerblauwe balk aan de bovenzijde van het scherm zijn de opties (icoontjes) ‘Relatie info…’ en ‘Statistieken van dit dossier’ toegevoegd waarmee u direct de betreffende informatie kunt oproepen.
[pad: PM Record File > Relatie info... (optie in de donkerblauwe bovenbalk)]
[pad: PM Record File > Statistieken van dit dossier... (optie in de donkerblauwe bovenbalk)]

01/12/2016

PM Record File (10.02.04) - Tonen van de omschrijving en de toelichting - Van de omschrijving en toelichting van een bestandsregistratie worden voortaan in het overzicht maximaal 3 regels getoond zodat de hoogte van een registratie beperkt blijft. Door op de 3-regelige toelichting te klikken zal deze in zijn geheel getoond worden.
[pad: PM Record File > Bestands- en postregistratie > Omschrijving en toelichting]

01/12/2016

PM Record File (10.02.04) - Wijzigen en beheren van dossierstructuren van prospects - In het dossierbeheer kunnen voortaan ook prospects geselecteerd worden en dus eventueel aan een ander dossierschema gekoppeld worden.
[pad: PM Record > Relatie > Dossier > Menu > Beheer > Beheer en onderhoud > Algemeen beheer: digitaal dossier]

13/04/2016

Digitaal dossier File (10.02.03) - Bugfix - Het wijzigen van kleine in hoofdletters (of andersom) in bestandsnamen leidde tot een foutmelding, dit probleem is verholpen.

13/04/2016

Digitaal dossier File (10.02.03) - Bugfix - Bij de registratie van documenten werd er aan de registratiedatum een verkeerd weeknummer gekoppeld, dit probleem is verholpen.

24/07/2015 Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd.
[pad: PM Record > File]
11/03/2015 Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9.
11/03/2015 Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9.
icon  
Voortgang
24/01/2022 PM Record Voortgang (14.02.02) – Bugfix - Klanten werden niet direct geladen in de dropdownlijst.
01/07/2021 PM Record Voortgang (14.01.02) - Standaard huidig of vorig jaar - Middels de optie ‘Selecteer standaard… Huidig jaar of Vorig jaar’ kan het standaard gewenste voortgangsjaar worden vastgelegd. Het hier gekozen standaard voorgangsjaar wordt vanaf deze versie ook meegenomen naar de Overzichten.
17/09/2020 PM Record Voortgang (13.01.01) - Extra jaar toegevoegd - In Mijn Voortgang en op andere plaatsen kan overal gekozen worden uit 2 ‘oude’ jaren. In 2020 betekent dit dat gekozen kan worden uit 2018, 2019, 2020 en het toekomstige jaar 2021.
29/01/2020 PM Record Voortgang (12.01.04) - Filters toegevoegd - In het tabblad ‘Achterstallig’, kan voortaan gefilterd worden op het soort werkzaamheid (werkcode). Tevens kan er gekozen worden hoeveel achterstallige voortgangsregels er getoond moeten worden; maximaal 500 (standaard), maximaal 1000 of alle.
23/10/2019 PM Record Voortgang (12.01.02) - Kolommen toegevoegd - Waar mogelijk zijn in de schermen de kolommen ‘Plandatum jaarrekening’ en ‘Plandatum IB’ toegevoegd.
23/10/2019 PM Record Voortgang (12.01.02) - Melding bij meer dan 500 achterstallige deadlines - De eerste 500 achterstallige voortgangsdeadlines worden getoond. U krijgt een melding met een aanbeveling wanneer er meer dan 500 zijn.
23/10/2019 PM Record Voortgang (12.01.02) - Overzicht toegevoegd - Bij de Voortgangsoverzichten is het tabblad ‘Jaaroverzicht klanten’ toegevoegd. Dit en andere overzichten kunnen voortaan razendsnel naar MS-Excel worden gestreamd.
23/10/2019 PM Record Voortgang (12.01.02) - Beheer - In het tabblad ‘Deadlines’ zijn de te kiezen werkzaamheden voortaan gegroepeerd per categorie (werkcodegroep). Hierdoor is direct duidelijk welke werkzaamheden bij elkaar horen.
10/07/2019 PM Voortgang (12.01.01) - Plandatum IB per klant toegevoegd - In deze module is de plandatum voor de aangifte inkomstenbelasting toegevoegd. Via Menu | Beheer Voortgang | Tabblad Voortgangsklanten. Onderop kan men kiezen voor ‘Plandatums voor deze klant’. Naast de plandatum voor de jaarrekening kan men nu dus ook de plandatum voor de IB of andere jaarlijkse belasting toevoegen.
10/07/2019 PM Voortgang (12.01.01) - Extra filtermogelijkheid toegevoegd - De mogelijkheid toegevoegd om in het tabblad ‘Per werkzaamheid’ op (een) klant te kunnen filteren.
20/03/2019 PM Record Voortgang (11.01.03) - Bugfixes - Aanroep van Excel kon systeemfout opleveren in Office 2010 en hoger. Er kon en fout optreden bij het selecteren van afzonderlijke klanten in Voortgangsoverzichten.
23/01/2019 PM Record Voortgang (11.01.02) - Bugfix: Monitor met reeds ingevulde datum uit dienst - Vanaf deze versie is het mogelijk om medewerkers waarbij de datum uit dienst reeds ingevoerd is als ‘Monitor’ te selecteren zolang deze datum in de toekomst ligt. Opmerking: Een datum uit dienst van een medewerker kan (alleen) in de HRM module worden ingevoerd.
29/11/2018 PM Record Voortgang (11.01.01) - Helpfiles vernieuwd - Voor de module PM Record Voortgang zijn de helpfiles vernieuwd en geactualiseerd.

[pad: PM Record > Voortgang]
19/03/2018 Voortgangscontrole (versie 10.04.03) - Beheer voortgang - In het tabblad ‘Voortgangsklanten’ is het voortaan mogelijk om een jaar vast te zetten. Dit kan met name handig zijn wanneer er bij verschillende klanten zaken moeten worden aangepast welke betrekking hebben op een jaar in het verleden, bijvoorbeeld bij werkzaamheden welke betrekking hebben op het opstellen van de jaarrekening.
02/02/2018 Voortgangscontrole (versie 10.04.01) - Technische aanpassingen Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.
29/11/2017 Voortgangscontrole (versie 10.03.03) - Extra selectiebladen - Het scherm van de Voortgangsmodule is uitgebreid met de tabbladen ‘Per uitvoerder’ en ‘Per plandatum’. Met de eerste optie kan er een selectie gemaakt op basis van de uitvoerder, het voortgangscontrole-jaar en de uit te voeren werkzaamheid. Middels de keuze ‘Per plandatum’ kan er een overzicht gegenereerd worden van de jaarlijkse activiteiten die gerelateerd zijn aan de plandatum van de jaarrekening.
18/05/2017 Voortgang (versie 10.03.02) - Technische aanpassingen - Diverse aanpassingen zoals het exporteren van het jaaroverzicht naar Excel en updaten van diverse queries.
08/03/2017 Voortgang (versie 10.03.01) - Vanaf deze versie is de keuze opgenomen om inactieve klanten te tonen in de diverse schermen en overzichten.
19/09/2016

Voortgangscontrole (10.02.05) - Werkcodes kunnen slepen - Voor het in het beheer kunnen toevoegen van een werkcode aan de module Voortgang (tabblad 'Werkzaamheden') is het voortaan ook mogelijk deze middels het ingedrukt houden van de linker muisknop te 'slepen'. Ditzelfde voor het toevoegen van werkcodes aan een sjabloon (tabblad 'Voortgangs-sjablonen'). De optie slepen werkt alleen om werkcodes toe te voegen (dus van links naar rechts), voor het verwijderen van een werkcode dient net als voorheen de knop 'Verwijderen' onder in het scherm of achter de rechter muisknop gebruikt te worden.

07/07/2016

Voortgangscontrole (10.02.04) - Vasthouden van de geselecteerde werkcode en/of klant – Bij het wijzigen van het (boek)jaar in de tabbladen 'Voortgang per Klant' en 'Voortgang per werkzaamheid' wordt voortaan (indien van toepassing) respectievelijk de geselecteerde werkcode en de geselecteerde klant vastgehouden.
[pad: PM Record Voortgang > Menu > Beheer voortgang > tabbladde: Werkzaamheden en Voortgangssjablonen]

07/07/2016

Voortgangscontrole (10.02.04) - Alle werkzaamheden kunnen verwijderen – Vanaf deze versie is het mogelijk om in het tabblad 'Voortgangs-klanten' in het beheer álle, al dan niet gebruikte, aan een klant gekoppelde voortgangswerkzaamheden ('werkcodes') van een bepaald jaar in één keer te verwijderen.

07/07/2016

Voortgangscontrole (10.02.04) - Bugfix: Tonen van meerdere dezelfde deadlines – Het probleem met het in sommige gevallen tonen van meerdere dezelfde deadlines in de tabbladen 'Mijn voortgang' en 'Achterstallig' is verholpen.

13/04/2016

Voortgangscontrole (10.02.03) - Bugfix - In het tabblad 'Mijn Voortgang' werden de deadlines van de 'monitor' niet in alle gevallen getoond, dit probleem is verholpen.

10/07/2015 Voortgangscontrole (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd.
[pad: PM Record > Voortgangscontrole]
11/03/2015 Module geschikt gemaakt voor PM Record versie 10. Deze versie bevat echter geen functionele wijzigingen ten opzichte van versie 9.
icon  
Onderhoud ('SpecOps')
17/09/2020

PM Record Onderhoud (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen.

19/03/2018

PM Record Onderhoud (10.04.02) - Herstelknop - Vanaf PM Record versie 10.04.xx zijn diverse zaken in de database geëncrypt (versleuteld). In een enkel geval kunnen er problemen optreden, deze knop verhelpt de aan de encryptie gerelateerde problemen.

02/02/2018

PM Record Onderhoud (10.04.01) - Technische aanpassingen - Deze update betreft alleen technische aanpassingen, er zijn geen functionele wijzigingen.

01/12/2016

PM Record Onderhoud (10.02.03) - Werkcodes kunnen wijzigen of verwijderen - Het is voortaan mogelijk om nog nooit gebruikte werkcodes te kunnen verwijderen, bijvoorbeeld wanneer een werkcode als 'direct' is aangemaakt terwijl het 'indirect' moest zijn. Verder is het mogelijk geworden om de code van een werkcode te wijzigen in een andere code, mits deze andere code nog niet in gebruik is. De 'code' van de werkcode is een alfanumeriek veld dat uit maximaal 5 posities bestaat.
[pad: PM Record > Beheer > Onderhoud > tabblad: Werkcodes]

10/07/2015 PM Record Onderhoud (10.02.01) - Nieuwe ‘look-and-feel’: De lay-out van diverse iconen is gewijzigd en gestandaardiseerd, en van enkele iconen is de positie op het scherm (iets) gewijzigd.
[[pad: PM Record > Beheer > Onderhoud]
icon  
Activa module ('PM Activa')
01/07/2021 Activa (14.01.02) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020 Activa (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen.

02/06/2020 Activa module (12.01.02) - Bugfix afschrijvingsmethode - Indien u in PM Activa een actief verkocht dan berekende PM Activa de verkoopwinst zodanig dat er op de dag van verkoop nog afgeschreven werd. Echter op de afschrijfstaat werd deze laatste dag niet meegerekend in het bedrag van de afschrijving voor dat jaar. Het gevolg was dat op basis van de bedragen op de afschrijfstaat nooit tot het bedrag van de verkoopwinst kon komen op de afschrijfstaat.

01/03/2016 Activa module (09.01.07) - Bugfix afschrijvingsmethode - De afschrijvingsmethode op basis van tussentijdse boekwaarde begin boekjaar bevatte een bug. Deze is in deze versie opgelost.

De wijze waarop bij deze methode gerekend wordt is nu als volgt: Er wordt aangenomen dat de eerdere afschrijvingen lineair hebben plaatsgevonden. De aanschafdatum wordt berekend op basis van de boekwaarde en afschrijving in de boekperiode die als basis wordt gebruikt. Vanuit de begindatum wordt de einddatum berekend. Vervolgens worden in de afschrijvingsstaten alleen de toekomstige termijnen, vanaf de datum die in stap 4 is vastgelegd, getoond.

icon  
PM Office Integration
13/10/2021

Office integration (14.01.02) - Bugfixes - Diverse bugs opgelost bij het zoeken en selecteren van relaties en wijzigen van document eigenschappen.

01/07/2021

PM Office Integration (14.01.03) - Controleren of Office Integration is bijgewerkt - Sinds versie 14 is het icoon van Office Integration vernieuwd. Het icoon is afgeleid van het blauw-oranje PM logo met daaronder de tekst ‘Registreer e-mail/document/werkmap’ en daaronder ‘PM Software’. Wanneer er bij u ná de update nog een groen icoon met de letters ‘DM’ of een grijs icoon met de letters ‘OI’ staat in Word, Excel of Outlook dan beschikt u niet over nieuwste versie! Volg nogmaals nauwkeurig de te nemen stappen om Office Integration bij te werken.

Update procedure: In de Basismap van PM Record (standaard C:\PM\Basismap) bevindt zich na een update een nieuwe versie van het gezipte bestand ‘Office Integration 2013 - 2019.zip’. Pak dit gezipte bestand uit (‘extract here’), dubbelklik vervolgens op ‘setup.exe’, kies voor ‘Repair PM Office Integration 2013 - 2019’, klik op ‘Finish’ en tenslotte op ‘Close’. Neem bij vragen contact met onze helpdesk op.

01/07/2021

PM Office Integration (14.01.03) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

15/02/2021

PM Office Integration (14.01.01) - Weergave - Aangepast naar de nieuwe huisstijl.

17/09/2020

PM Office Integration (13.01.01) - Technische aanpassing - Geschikt gemaakt voor .NET Framework 4.8, geen functionele wijzigingen.

02/06/2020

PM Office Integration (12.01.07) - Technische update - Indien u gebruik maakt van Office Integration dienen ook alle werkstations bijgewerkt te worden nadat de update van PM Record geïnstalleerd is.

29/01/2020

PM Office Integration (12.01.06) - Nieuwe versie - Deze update bevat prestatieverbeteringen en opgeloste fouten om Office Integration te verbeteren.

Opmerking: PM Office Integration is een invoegtoepassing in Microsoft Office applicaties en dient na een update middels een handmatige actie geïnstalleerd te worden. Actie: Pak het bestand ‘Office Integration 2013 - 2019.zip’ uit en installeer het middels de ‘setup.exe’. De bestanden bevinden zich in de (PM) Basismap. Voor eventuele assistentie kunt u contact opnemen met onze supportafdeling.

10/07/2019

PM Office Integration (12.01.01) - Vernieuwde versie - PM Office Integration is technisch aangepast ten behoeve de nieuwe versie van DigiRecord en andere toekomstige PM Online applicaties. Daarnaast zijn er tevens enkele bugs en onvolkomenheden verholpen.

04/06/2018

PM Office Integration (10.04.04) - Technische aanpassingen - In deze update zijn diverse performance en stabiliteitsverbeteringen doorgevoerd. Deze update heeft betrekking op PM Office Integration voor Microsoft Office 2013 en 2016.

19/03/2018

PM Office Integration (10.04.03) - Nieuwe versie en update - Deze update zorgt ervoor dat de interface (de schermen) en de werking van Office Integration ongeacht de Microsoft Office versie overal gelijk is. Daarnaast zijn er enkele technische zaken aangepast zoals het uitschakelen van het in de achtergrond aanmaken van logbestanden. PM Office Integration ondersteunt Microsoft Office 2007, 2010, 2013 en 2016. De PM UpdateManager zorgt er automatisch voor dat de juiste versie van Office Integration geïnstalleerd wordt.

02/02/2018

PM Office Integration (10.04.01) - Volledig vernieuwde versie (voor Office 2013 en 2016) - De module Office Integration voor het snel opslaan én registreren van e-mails, Word en Excel-bestanden is volledig vernieuwd. De nieuwe versie is voorzien van diverse nieuwe handigheidjes en mogelijkheden, en is daarnaast sneller en stabieler geworden.
Tip: Maak voor meer efficiency gebruik van de opties ‘Standaard dossiermappen’ en ‘Automatisch uitgaande berichten registreren’.
Belangrijk: Deze versie verlangt na de update nog een handmatige (her-)installatie op ieder werkstation en heeft betrekking op de Microsoft Office versies 2013 en 2016. De update voor Office 2007 en 2010 zal binnenkort worden uitgebracht.
Lees hier alles over de werking en mogelijkheden van PM Office Integration, en bekijk de verschillen met t.o.v. de vorige versies.
Bekijk hier de werkinstructie voor de installatieprocedure van PM Office Integration

icon  
PM UpdateManager
24/01/2022 PM UpdateManager (14.02.02) - PM UpdateManager schakelt automatisch de PM TokenManager uit bij het uitvoeren van een update indien dit de enige openstaande PM applicatie is.

24/01/2022 PM UpdateManager (14.02.02) – Bugfix - Foutmelding opgelost indien Office Integratie is verwijderd voordat de UpdateManager is uitgevoerd.

01/07/2021 PM UpdateManager (14.02.06) - Technische aanpassingen - Technische aanpassingen en verbeteringen, geen functionele wijzigingen.

17/09/2020 PM UpdateManager (13.01.01) - Controle op versie .NET Framework - De UpdateManager controleert op de aanwezigheid van .NET Framework 4.8. Indien deze niet aanwezig is zal PM Record versie 13 niet geïnstalleerd (kunnen) worden.

02/06/2020 PM UpdateManager (12.01.05) - Database aanpassing - Na het uitvoeren van de update worden er bij het starten van PM Record aanpassingen in de database uitgevoerd. Dit heeft tot gevolg dat andere werkstations PM Record niet meer kunnen openen zolang zij niet ook geüpdatet zijn. Werkt u in een Terminal Server omgeving, dan hoeft de update slechts één keer uitgevoerd te worden.
Tevens dient .Net Framework 4.8 op alle werkstations (‘clients’) aanwezig te zijn. Dit wordt bijgewerkt middels een automatische update van Windows. Bij een Terminal Server kunnen de updates van Windows soms iets achter te lopen. In PM UpdateManager verschijnt een melding wanneer de .Net Framework-versie lager is dan 4.8. De 4.8 versie dient in dat geval handmatig gedownload en geïnstalleerd te worden. LINK: https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet-framework/net48
Neem bij vragen over het installeren van Microsoft .NET Framework contact met uw systeembeheerder op.